Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura, la Universitat de les Illes Balears i el Consell Social de la Universitat de les Illes Balears

Palma, 12 de maig de 2003

REUNITS

D'una part, el senyor Damià Pons i Pons, conseller d'Educació i Cultura, de l'altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, rector de la Universitat de les Illes Balears, i de l'altra, el senyor Felicià Fuster Jaume, president del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears.

MANIFESTEN

1. Que el Consell Social de la UIB és el principal instrument de participació per establir la necessària connexió entre la societat i la Universitat de les Illes Balears.

2. Que la Conselleria d'Educació i Cultura desenvolupa una política universitària dirigida a potenciar els canals de diàleg de la Universitat amb la societat i de suport al funcionament del Consell Social de la UIB.

3. Que el Consell Social de la UIB realitza una activitat integradora de la Universitat de les Illes Balears en la societat, al mateix temps que participa en els processos que permeten dur a terme una gestió més eficaç i participativa de la Universitat de les Illes Balears.

Per això,

ACORDEN

  1. L'objecte d'aquest conveni és col·laborar en el funcionament de la gestió del Consell Social de la UIB per dur a terme les seves funcions amb eficàcia.
  2. La Conselleria d'Educació i Cultura es compromet a tenir assignat un professor de secundària al Consell Social de la UIB, a través de la Direcció General d'Universitat, per complir l'objecte d'aquest conveni.
  3. El professor assignat estarà adscrit funcionalment al Consell Social. No obstant això, es farà càrrec de les seves retribucions la Conselleria d'Educació i Cultura.
  4. La vigència d'aquest conveni de col·laboració és de quatre anys a partir de la signatura.
  5. Anualment les dues parts analitzaran els elements de gestió del Consell Social derivats de l'aplicació d'aquest conveni per procedir a millorar-los.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, les parts el signen en tres exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Conselleria d'Educació i Cultura,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Pel Consell Social de la UIB,

Damià Pons
Conseller

Llorenç Huguet
Rector

Felicià Fuster
President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 11 de març de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de març de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).