Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre les universitats vinculades al programa de doctorat interuniversitari d'Educació Ambiental i l'Organisme Autònom Parcs Nacionals

Madrid, 14 de febrer de 2003

REUNITS

D'una part, la senyora Carmen Martorell Pallás, presidenta de l'Organisme Autònom Parcs Nacionals (d'ara endavant OAPPNN), que actua en representació d'aquest organisme (segons el Reial decret 757/2000, BOE 115-5), en virtut de les atribucions del seu càrrec, segons el Reial decret 1415/2000, de 21 de juliol, article 9.

De l'altra, l'Excel·lentíssim i Magnífic Senyor Ángel Gabilondo Pujol, rector de la Universitat Autònoma de Madrid, segons el Decret 80/2002, publicat al BOE de 13 de maig, que actua en representació d'aquest organisme, d'acord amb les atribucions que té conferides, tal com estableixen els articles 39.a, 39.m i 88.2.a dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Madrid, publicats el 30 de setembre de 1999 al BCM 226/1999.

De l'altra, l'Excel·lentíssim i Magnífic Senyor Lluís M. Ferrer i Caubet, rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, segons el Decret 94/2002, de 19 de març, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), que actua en representació d'aquest organisme, d'acord amb les atribucions que té conferides tal com estableix l'article 108, paràgraf 4, dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.

De l'altra, l'Excel·lentíssim i Magnífic Senyor Joan Batlle Grabulosa, rector de la Universitat de Girona, que actua en representació d'aquest organisme, d'acord amb les atribucions que té conferides, tal com estableixen els articles 64 i 146.2 del text íntegre dels Estatuts de la Universitat de Girona (publicats pel Decret 182/1999, de 13 de juliol, DOGC núm. 2935, de 21 de juliol) i el Decret 96/2002, de 19 de març, de nomenament de rector (DOGC núm. 3600, de 21 de març).

De l'altra, l'Excel·lentíssim i Magnífic Senyor Llorenç Huguet Rotger, rector de la Universitat de les Illes Balears, segons el Decret 70/1999, de 4 de juny (BOIB núm. 77, de 15 de juny), que actua en representació d'aquest organisme, d'acord amb les atribucions que té conferides, tal com estableixen els articles 2.1 i 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (BOE núm. 307, de 24 de desembre), i els articles 1.2 i 27 del Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril), pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears.

De l'altra, l'Excel·lentíssim i Magnífic Senyor José Gómez Soliño, rector de la Universitat de La Laguna, que actua en representació d'aquest organisme, d'acord amb les atribucions que té conferides, tal com estableixen els articles 83.1.a i 2 i els articles 140 i 141 del text íntegre dels Estatuts de la Universitat de La Laguna (publicats al Decret 230/2000 del BOC 170/2000) i el Decret 55/1999, de nomenament del rector (BOC núm. 29, de 8 de març de 1999).

De l'altra, l'Excel·lentíssim i Magnífic Senyor Senén Barro Ameneiro, rector de la Universitat de Santiago de Compostel·la, segons el Decret 201/2002, de 13 de juny (DOGA 114, de 14 de juny), que actua en representació d'aquest organisme, d'acord amb les atribucions que té conferides, tal com estableixen els articles 4.2, 74 i 78.g dels Estatuts de la Universitat de Santiago de Compostel·la (Decret 473/1997, de 28 de novembre, DOG del 29 de desembre de 1997). (Correccions d'errades, DOG del 22 de gener de 1998. BOE del 22 de juliol de 1998.)

De l'altra, l'Excel·lentíssim i Magnífic Senyor Miguel Florencio Lora, rector de la Universitat de Sevilla, segons el Decret 346/2000, de 4 de juliol (BOJA de 8 de juliol), que actua en representació d'aquest organisme, d'acord amb les atribucions que té conferides, tal com estableixen l'article 94-11 dels Estatuts de la Universitat de Sevilla (Decret 148/1988, de 5 d'abril) i el Decret 152/1995, de 13 de juny, de reforma dels Estatuts.

De l'altra, l'Excel·lentíssim i Magnífic Senyor Francisco Tomàs Vert, rector de la Universitat de València, segons el Decret 46/2002, de 26 de març, del DOGV núm. 4219, de 2 d'abril, que actua en representació d'aquest organisme, d'acord amb les atribucions que té conferides, tal com estableixen els articles 112 i 113 del capítol tercer dels Estatuts de la Universitat de València, publicats al Decret 172/1985, de 28 d'octubre, de la Generalitat Valenciana (DOGV de 16 de desembre).

De l'altra, l'Excel·lentíssim i Magnífic Senyor David Aguilar Peña, rector de la Universitat de Granada, segons el Decret 417/2000, de 31 d'octubre (BOJA núm. 127, de 4 de novembre), que actua en representació d'aquest organisme, d'acord amb les atribucions que té conferides, tal com estableix l'article 86.f dels Estatuts de la Universitat de Granada, publicats al Decret 162/1985, de 17 de juliol (BOJA núm. 74, de 26 de juliol).

Les parts es reconeixen mútuament capacitat i poder suficients per obligar-se en aquest conveni, de conformitat amb les normes que estableix a l'efecte l'article 6 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, a l'efecte del qual

EXPOSEN

I . Que l'OAPPNN, organisme autònom de caràcter administratiu regulat per la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'organització i funcionament de l'Administració general de l'Estat, es va crear per mitjà del Reial decret 1055/1955, de 23 de juny, pel qual es va modificar parcialment l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació aprovada pel Reial decret 654/1991, de 26 d'abril, adscrit actualment al Ministeri de Medi Ambient, a través de la Secretaria General de Medi Ambient. Al seu torn, de l'OAPPNN depèn, entre altres, el Centre Nacional d'Educació Ambiental (CENEAM), que desenvolupa les funcions que disposa l'Ordre MAM 1973/2002, de 22 de juliol, per la qual es regulen les funcions d'aquest centre.

II . Que el passat 1 de febrer de 2000, d'acord amb el que estableix el Reial decret 778/98, que regula el funcionament del tercer cicle universitari i d'acord amb els reglaments interns respectius de cada universitat i els seus desenvolupaments normatius, es va signar el conveni de cooperació entre les universitats Autònoma de Barcelona, Autònoma de Madrid, de Girona, de les Illes Balears, de La Laguna, de Santiago de Compostel·la, de Sevilla, de Granada i de València per a la realització d'un doctorat en Educació Ambiental.

III . Que l'objectiu d'aquest doctorat és promoure la formació de nous investigadors en el camp de l'educació ambiental a les seves universitats, a fi de potenciar la qualitat de la investigació en aquesta temàtica interdisciplinària existent de forma dispersa en diferents departaments interfacultatius de les universitats esmentades, i la formació en aquesta especialitat per part d'estudiants d'àrees afins.

IV . Que és voluntat de les parts promoure les accions encaminades a formar investigadors qualificats en matèria d'educació ambiental, iniciativa que segueix les recomanacions plantejades al V i VI Programa comunitari de política i actuació en matèria de medi ambient i desenvolupament sostenible, com també les recomanacions del Ministeri d'Educació i Cultura al Reial decret 778/1998, que estableix en les seves consideracions generals l'impuls dels estudis de tercer cicle.

V . Que, sota aquestes premisses, és voluntat de les parts col·laborar en la posada en funcionament de les activitats i els cursos de doctorat propis del Programa interuniversitari d'educació ambiental.

Pel que s'ha exposat, les parts acorden de subscriure aquest conveni, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera . Constitueix l'objecte d'aquest conveni l'establiment de les condicions en què s'ha d'efectuar la col·laboració entre l'OAPPNN i les universitats vinculades al programa de doctorat en les actuacions concretes que en facilitin el desenvolupament.

Segona . El conveni de col·laboració ha de prendre com a referència els objectius i continguts que queden recollits en el conveni subscrit per les universitats vinculades al programa de doctorat esmentat. El nombre màxim de places en cada programa de doctorat és de trenta-sis. La durada és determinada pel que estipuli el Reial decret 778/1998. El programa ha d'estar format per un període docent (20 crèdits) i un d'investigador (12 crèdits). Els cursos i seminaris corresponents al període docent s'han d'exposar a l'alumne en un curs intensiu que s'ha de fer en instal·lacions cedides per l'OAPPNN a aquest efecte, el qual s'ha de desenvolupar les dues primeres setmanes dels mesos de febrer i juliol de cada any.

Tercera . De conformitat amb els objectius i les finalitats que recull l'annex, i el desig manifestat per les parts que el subscriuen, la col·laboració s'ha de concretar en el següent:

1r. Realització de les fases presencials del programa de doctorat al Centre Nacional d'Educació Ambiental (CENEAM), situat a Segòvia, les dues primeres setmanes dels mesos de febrer i juliol de cada any.

2n. Afavoriment de la creació de línies d'investigació i execució de projectes en matèria d'educació ambiental.

Quarta . Per a la consecució de les finalitats d'aquest conveni, les actuacions indicades a la clàusula anterior suposen per a les parts les obligacions que es detallen a continuació.

Per a les universitats vinculades al Programa interuniversitari d'educació ambiental, l'aportació del següent:

1r. El disseny, la selecció de continguts i la direcció acadèmica del programa.

2n. El professorat que ha de dur a terme les tasques docents del programa esmentat.

3r. Els recursos materials relatius a les tasques tècniques i/o administratives que depenguin d'aquestes entitats.

4t. L'assistència dels alumnes en totes les fases no presencials del programa.

5è. L'emissió dels certificats acadèmics que preveu el Reial decret 778/1998.

6è. La difusió social del programa.

7è. Un nombre de places destinades al personal tècnic de l'OAPPNN que pugui estar interessat en la participació d'aquesta fase presencial, amb un màxim de quatre i un mínim de zero.

8è. La reserva d'un nombre de places destinades el personal tècnic de l'OAPPNN que pugui estar interessat en la realització del doctorat, amb un màxim de dos i un mínim de zero.

9è. Les còpies completes dels originals dels projectes d'investigació dels diferents alumnes, una vegada acabats, per utilitzar-los en sala, al centre de documentació del Centre Nacional d'Educació Ambiental - Centre de Valsaín.

10è. Resums dels treballs d'investigació, d'una extensió aproximada de deu a quinze folis, fets pels seus autors.

Per a l'OAPPNN, l'aportació del següent:

1r. Les instal·lacions del CENEAM perquè s'hi puguin fer les sessions presencials que preveu el programa formatiu, com també la lectura de tesines.

2n. Les instal·lacions que permetin allotjar correctament el professorat i l'alumnat participants en el programa.

3r. Els recursos humans necessaris per donar suport logístic al professorat, a l'alumnat participant en els cursos i en la lectura de tesines.

4t. Els recursos materials de caràcter inventariable o fungible que puguin ser necessaris per al bon desenvolupament dels cursos.

5è. Els recursos per cobrir els costs derivats de la manutenció del professorat i l'alumnat participants en els cursos presencials i en la lectura de tesines.

6è. La facilitació de la difusió amb reproduccions pròpies i, si és possible, publicació dels resums dels treballs d'investigació fets pels candidats al doctorat en cada promoció anual, com a material de distribució als futurs alumnes del doctorat esmentat i per a la seva divulgació pública.

7è. L'elaboració d'una conferència inaugural en la primera fase presencial, sobre el Centre Nacional d'Educació Ambiental, la seva estructura, l'organització, les seves funcions i les aportacions al sector. Igualment, s'ha de facilitar a l'inici d'aquesta primera fase una visita guiada pels diferents serveis i àrees del CENEAM.

Cinquena . Per al seguiment i la coordinació de les activitats previstes en aquest conveni s'ha de crear una comissió tècnica formada per:

1r. En representació de la Comissió Acadèmica del Programa interuniversitari d'educació ambiental, el coordinador i el vicecoordinador escollits d'acord amb la clàusula 10 del Conveni de cooperació entre les universitats que s'indiquen per a la realització d'un doctorat en educació ambiental, que s'annexa.

2n. En representació de l'OAPPNN, el director del CENEAM o persona que delegui i una persona de la Secretaria General de Medi Ambient.

Sisena . És responsabilitat de la Comissió Tècnica:

1r. Programar la temporalitzaria de les activitats que cal realitzar al CENEAM. Per a això, la Comissió Tècnica s'ha de constituir almenys dues vegades l'any, coincidint amb el desenvolupament de la fase presencial dels cursos de doctorat els mesos de febrer i juliol.

2n. Supervisar i adoptar decisions per introduir ajustaments i variacions en la programació o resoldre els possibles problemes o deficiències que es puguin produir durant el període de realització de la fase presencial dels cursos.

3r. Fer el seguiment i l'avaluació del desenvolupament anual del conveni.

4t. Aprovar els treballs d'investigació seleccionats per ser publicats.

5è. La Comissió Tècnica ha de resoldre els problemes d'interpretació i compliment que es puguin plantejar respecte d'aquest conveni de col·laboració.

6è. Com també totes les competències necessàries i suficients per al desenvolupament correcte del programa de doctorat.

Setena . Els estudis i les investigacions a què doni lloc la realització del Programa interuniversitari d'educació ambiental seran propietat intel·lectual dels professors o estudiants que els realitzin, si bé n'ha de quedar dipositada una còpia en els fons bibliogràfics del CENEAM, per a la seva consulta en sala.

Vuitena . La Comissió Acadèmica del programa ha de recomanar els cinc millors treballs d'investigació o els resums de la totalitat de les investigacions esmentades per a la seva possible publicació per part de l'OAPPNN o entitat que aquest delegui. La decisió final correspon a la Comissió Tècnica.

En cas de publicar els treballs esmentats o només algun, s'ha d'aplicar el que disposa el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

En qualsevol cas, les publicacions que es facin dins del Programa interuniversitari d'educació ambiental han de fer menció de la col·laboració de l'OAPPNN.

Novena . A tots els efectes, els estudiants i professors estan acollits al règim general de les assegurances que, en virtut del seu estatus acadèmic, els correspon.

Desena . Aquest conveni entra en vigor el dia de la seva signatura i té eficàcia i durada fins al 31 de desembre de 2003.

Aquest conveni és prorrogable sempre que les parts així ho acordin abans que expiri el termini inicial de vigència del conveni. La pròrroga, en cas que s'acordi, s'ha de fer per períodes d'un any natural, mitjançant addenda signada per les parts.

Onzena . Les universitats participants en el Programa interuniversitari són responsables dels deterioraments i trencaments que es puguin ocasionar en el material que l'OAPPNN posa a la seva disposició per a la consecució de les finalitats d'aquest conveni.

Dotzena . L'OAPPNN posa a disposició, en el compliment dels seus compromisos davant d'aquest conveni, sempre que ho permetin les seves disponibilitats tant materials com pressupostàries, les aules i els allotjaments necessaris, el suport logístic per al bon desenvolupament de les accions i una quantitat màxima de 18.030,36 euros, amb càrrec al capítol 2, subconcepte 226.06, del pressupost assignat al CENEAM per a l'any en curs.

Tretzena . Aquest conveni es pot resoldre per les causes següents:

1a. Per denúncia de qualsevol de les parts, formalitzada per escrit amb tres mesos d'antelació.

2a. Per incompliment.

3a. Per mutu acord de les parts.

En cas que una o diverses universitats es vulgui retirar del programa de doctorat, ho ha de fer de forma individual i seguint el que estipulen les disposicions finals del conveni signat entre les universitats participants.

Catorzena . Aquest conveni té la naturalesa dels que preveu l'article 3.11.c) del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, del qual s'han d'aplicar els principis per resoldre els dubtes i les llacunes que es puguin presentar.

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment d'aquest conveni són competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

De conformitat amb el que s'ha exposat i convingut, en l'exercici de les atribucions de què són titulars els signants, subscriuen aquest conveni, al lloc i en la data que s'indiquen més amunt.

Per l'Organisme Autònom Parcs Nacionals,

 

Per la Universitat Autònoma de Barcelona,

 

Per la Universitat de Girona,

 

Per la Universitat Autònoma de Madrid,

 

Carmen Martorell

 

Lluís M. Ferrer

 

Joan Batlle

 

Ángel Gabilondo

 

Per la Universitat de La Laguna,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per la Universitat de Sevilla,

 

Per la Universitat de Santiago de Compostel·la,

 

José Gómez

 

Llorenç Huguet

 

Miguel Florencio

 

Senén Barro

 

Per la Universitat de València,

 

Per la Universitat de Granada,

 

Francisco Tomàs
David Aguilar

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 11 de febrer de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 13 de juny de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).