Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de cooperació acadèmica i cultural entre l'Acadèmia Internacional Russa de Turisme (RIAT), Skhodnya, regió de Moscou (Rússia), i la Universitat de les Illes Balears, Palma (Espanya)

Palma, 5 de març de 2003

D'una part, el doctor Alexey Seselkin, vicerector, en nom de l'Acadèmia Internacional Russa de Turisme (en endavant anomenada "l'acadèmia") de Skhodnya, regió de Moscou (Rússia), d'acord amb el poder notarial núm. 157, de 28 de febrer de 2003.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, i president de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), Palma (Espanya).

Atès que les parts han manifestat el seu interès mutu per establir i desenvolupar una relació de cooperació entre les dues universitats, i d'acord amb llurs competències respectives,

ACORDEN

Primer

La UIB-FUEIB organitzarà un programa de formació de tres mesos de durada per als alumnes de l'acadèmia.

Aquest programa de tres mesos es dividirà en tres mòduls:

 1. Mòdul I: Curs de llengua castellana: 120 hores en quatre setmanes. Aquest curs comprendrà gramàtica, cultura i història espanyola i balear, terminologia de turisme i comercial, i pràctica oral (primer mes) ( annex I ).
 2. Mòdul II: Curs de turisme (segon mes) ( annex II ).
 3. Mòdul III: Formació en pràctiques en establiments hotelers o altres empreses del sector turístic de les Illes Balears, amb un màxim de 7 hores al dia (tercer mes). El mòdul III pot abastar el segon i el tercer mes del programa.

Segon

La UIB facilitarà a l'acadèmia tota la documentació necessària per demanar els visats.

La UIB col·laborarà amb l'acadèmia per trobar allotjament en hotels o hostals per als seus alumnes d'acord amb el programa de formació definitiu que s'acordi entre les parts (vegeu annex núm. 1 ).

La UIB organitzarà el transport entre l'aeroport i l'allotjament dels alumnes de l'acadèmia a l'anada i a la tornada (vegeu annex núm. 1 ).

La FUEIB contractarà una pòlissa espanyola d'assegurança contra accidents que cobreixi els alumnes durant tot el període de pràctiques en una empresa o establiment de les Balears ( mòdul III ).

La UIB-FUEIB designarà una persona responsable de supervisar els alumnes de l'acadèmia durant aquest període de pràctiques. D'igual manera, les empreses hoteleres o del sector turístic designaran un tutor per als alumnes i els lliuraran un certificat en finalitzar el període de pràctiques.

La UIB lliurarà un certificat als alumnes de l'acadèmia en haver finalitzat satisfactòriament els mòduls I i/o II , segons escaigui.

Tercer

En cas que l'acadèmia requereixi la col·laboració de la UIB per trobar llocs de pràctiques per als seus alumnes en hotels o altres empreses del sector, comunicarà a la UIB-FUEIB, amb un mínim de dos mesos d'antelació a l'inici del programa de formació: el nombre d'alumnes que participen en el programa, el seu perfil acadèmic i personal i les seves preferències pel que fa al lloc de les pràctiques.

La FUEIB s'esmerçarà a trobar llocs de pràctiques per a tots els alumnes, però no pot garantir que els llocs coincideixin sempre amb les preferències que hagin manifestat els alumnes.

Quart

Anirà a càrrec dels alumnes de l'acadèmia el pagament de:

A) Despeses personals:

 1. Taxes de visat.
 2. Bitllet d'avió i altres despeses de desplaçament des de Moscou fins a Palma i viceversa.
 3. Allotjament en hotels o hostals.
 4. Alimentació.
 5. Assegurança mèdica i de viatge per a tot el període de formació.
 6. Despeses personals.
 7. Programa cultural (vegeu annex núm. 1 ).

B) Despeses de la UIB-FUEIB:

 1. Drets de matrícula dels mòduls I i/o II , o d'acord amb el període de formació definitiu que les parts estableixin.
 2. Costs de la FUEIB ( mòdul III ): 30 euros per alumne en concepte de despeses d'administració per cercar hotels o altres empreses del sector turístic; més 30 euros per alumne per la pòlissa d'assegurança contra accidents contractada a Espanya per al període de pràctiques en empresa a les Balears.

C) Despeses de l'acadèmia:

 1. Drets de matrícula segons el programa de formació (abans de viatjar a les Balears i després de tornar a Moscou) destinats al període d'estada a les Balears de l'estudiant.

Cinquè

El cost total del programa de tres mesos per alumne és expressat als annexos 1 i 2 .

Aquest import està subjecte a revisió anual per part de la UIB amb la participació d'un representant de l'acadèmia.

Sisè

L'Acadèmia transferirà una quantitat mínima de cinc-cents euros per estudiant per cada grup de vint estudiants com a prepagament del programa de formació, o de sis-cents cinquanta euros per estudiant en el supòsit que el nombre final del grup sigui inferior a vint; aquesta transferència s'ha de fer almenys quatre setmanes abans de començar el mòdul I .

Les parts acorden establir un dipòsit no retornable de cent vint euros per estudiant, que s'inclou en el cost total del programa.

L'Acadèmia transferirà una quantitat mínima de dos mil euros per grup de vint estudiants com a prepagament d'allotjament per als estudiants; aquesta transferència s'ha de fer almenys sis setmanes abans que arribin els estudiants de l'Acadèmica a Palma.

El pagament final dels imports pendents del programa de formació de tres mesos (p. ex., matrícula o despeses dels tres mòduls, despeses d'organització, addicionals, transport de i a l'aeroport, allotjament, etc.) s'ha de fer efectiu a l'arribada dels estudiants a les Balears. Aquests imports s'han d'abonar directament al compte bancari de la UIB (vegeu a continuació) abans que comenci el mòdul I. Els alumnes de l'acadèmia que no hagin satisfet aquest darrer pagament no poden iniciar el programa.

Tots els pagaments s'han de fer al següent número de compte de la UIB:

Banc: Sa Nostra, «Caixa de Balears»
Carrer del Ter, 16
Polígon Son Fuster
07009 Palma, Espanya.
Núm. de compte: 2051-0100-51-0141983364-ES32

Totes les despeses bancàries de les transferències aniran a càrrec de l'acadèmia.

Setè

Al final de cada programa de tres mesos, les parts signaran una carta o document de liquidació i conclusió.

Vuitè

Aquest conveni té una vigència de cinc (5) anys a partir de la data de la signatura i es renovarà automàticament per un altre període d'igual durada. Les parts, de mutu acord, poden demanar que es modifiqui o rescindeixi el conveni amb una antelació mínima de sis (6) mesos a la data de renovació. En cas que es rescindeixi el conveni, les parts s'obliguen a completar els estudis i projectes que ja es puguin haver iniciat.

Novè

Dins un termini màxim de tres (3) mesos, el Rector o autoritat equivalent de cada universitat nomenarà una comissió o una persona que s'encarregui de supervisar les activitats que es duguin a terme en el marc d'aquest conveni.

Aquests coordinadors estaran en contacte regular entre ells per tal d'assegurar el bon funcionament de la cooperació.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni de col·laboració, redactat en sis exemplars, dos en català, dos en castellà i dos en anglès; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Vicerector de l'Acadèmia Internacional Russa de Turisme,

Rector de la Universitat de les Illes Balears,

Alexey Seselkin
Llorenç Huguet

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 4 de març de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 13 de juny de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).