Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre l'Entitat del Turisme de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 2 de gener de 2003

REUNITS

D'una banda, el conseller de Turisme, Honorable Senyor Celestí Alomar i Mateu, com a president de l'Entitat del Turisme de les Illes Balears (ENTURIB), entitat autònoma dependent de la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears, dotada de personalitat jurídica pròpia i amb capacitat d'obrar plena.

I de l'altra banda, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient i atorguen el present conveni a l'empara del que disposen l'article 83 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, el Reial decret 1930/1984, de 10 d'octubre (BOE núm. 265, de 5 de novembre), modificat pel Reial decret 1450/1989, de 24 de novembre, i el Decret 32/1999 de 26 de març, pel qual s'aprova la reforma dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears i se'n disposa la publicació completa (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

MANIFESTEN

Que interessa continuar els estudis de mercats iniciats i d'altres que són d'interès comú sobre el turisme a les Illes.

És per aquest motiu que

ACORDEN

Primera. Objecte

L'objecte del present acord és la realització dels treballs que s'especifiquen a l' annex , que s'integra al present document i en forma part.

Els treballs indicats han de lliurar-se inexcusablement amb la freqüència o en els terminis que així mateix s'indiquen a l' annex esmentat i amb la metodologia que s'hi assenyala, si fa al cas.

D'altra banda, així mateix, és objecte d'aquest conveni la coordinació de les activitats que es duguin a terme amb el FIT de la Universitat Tècnica de Dresden (TUD) i amb la Universitat de Surrey durant el 2003.

Segona. Direcció del treball

A proposta de l'ENTURIB, la direcció dels treballs anirà a càrrec d'Antoni Serra Cantallops, professor titular d'universitat de Comercialització i Investigació de Mercats, que tindrà Carmel Bonnín Cortès, director del CITTIB, com a interlocutor vàlid.

Tercera. Contingut econòmic

L'ENTURIB, com a contraprestació pels treballs d'investigació objecte d'acord, abonarà a la UIB la quantitat de 77.950 euros + IVA.

L'abonament de la quantitat indicada s'efectuarà el 25 per cent a la signatura del present acord, un altre 25 per cent l'1 de juliol de 2003 i el 50 per cent restant durant el mes de desembre del 2003, amb càrrec al pressupost de l'any 2003 del CITTIB.

Les quantitats estipulades es faran efectives al compte corrent núm. 1419833-64 de la Caixa de Balears, «Sa Nostra» (2051), a nom de la Universitat de les Illes Balears.

Quarta. Compliment de les parts

El present conveni es considerarà complert amb el lliurament dels corresponents estudis i/o informes, que es lliuraran periòdicament segons el que l'annex especifica per a cada un d'ells, i per part del CITTIB, amb l'abonament de la quantia esmentada dins els terminis establerts.

Cinquena. Responsabilitat de la Universitat

El contingut del treball d'investigació és atribuïble exclusivament als professors de la Universitat participants dins l'equip d'investigació. Per tant, el seu parer no representa l'opinió de la Universitat, ni es pot utilitzar com a tal llevat que aquesta es pronunciï expressament per mitjà dels òrgans de govern pertinents.

Sisena. Reserva

Per poder fer correctament els treballs, el CITTIB es compromet a subministrar als responsables de l'estudi la informació de mercat de la qual disposi, perquè en puguin efectuar l'anàlisi. Les parts es comprometen a no difondre la informació científica o tècnica pertanyent a l'altra part a la qual hagin pogut tenir accés com a conseqüència de la realització de l'objecte d'aquest conveni, mentre no hi hagi acord entre ambdues parts.

Setena. Règim d'adscripció de béns

Si com a conseqüència del conveni sorgeixen obres objecte de propietat intel·lectual, tots els drets pertanyeran a l'organisme finançador.

Vuitena. Utilització dels resultats

Les dades resultants de l'estudi poden ser utilitzades pel CITTIB de la forma que cregui convenient i sense que calgui autorització expressa dels autors o de la UIB. A més, els autors de l'estudi han de reconèixer expressament el finançament rebut quan les dades siguin utilitzades en publicacions.

Novena. Cessió de drets a tercers

En cas que del resultat del conveni se'n generin drets, aquests es poden cedir únicament amb el consentiment del CITTIB.

Desena. Vigència del contracte

La vigència del conveni és d'un any, fins al 31 de desembre de 2003. No obstant l'anterior, pot renovar-se per mutu acord entre les parts.

Onzena. Finalització anticipada

La realització dels treballs objecte d'aquest conveni es pot interrompre per mutu acord entre les parts contractants.

Dotzena. Comissió de seguiment

Per a la gestió, la vigilància i el control del desenvolupament del present conveni es constitueix una comissió de seguiment, composta, per part del CITTIB, per Carmel Bonnín Cortès, director del centre i, per part de la UIB, pel vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals o càrrec semblant.

La comissió esmentada resoldrà els problemes d'interpretació i compliment del conveni, sens perjudici de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, i a més, exercirà competències generals d'avaluació del seu desenvolupament i de formulació de protocols addicionals per a noves actuacions conjuntes relacionades amb l'objecte del conveni.

Tretzena. Causes de resolució

Són causa de resolució del present conveni:

 1. El mutu acord de les parts, que s'ha de formalitzar per escrit.
 2. L'incompliment greu i/o manifest de les obligacions d'una de les parts signants del conveni.
 3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni.

Catorzena. Naturalesa i jurisdicció

El present conveni de col·laboració té naturalesa administrativa. La resolució de les qüestions litigioses que puguin sorgir en el compliment o interpretació del conveni correspon als jutjats i tribunals de Palma, i les parts renuncien expressament a qualssevol altres que els puguin correspondre.

Quinzena. Obligació de les parts

Cadascuna de les parts s'obliga davant l'altra a complir les obligacions derivades d'aquest conveni i de la normativa vigent que l'afecti.

I perquè consti, ambdues parts signen el conveni en dos exemplars i amb un sol efecte.

Per l'Entitat del Turisme de les Illes Balears,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Celestí Alomar
President

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 25 de març de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 13 de juny de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

Annex

PROPOSTA ESTUDIS 2003. CONVENI UIB

- Anàlisi i seguiment dels principals mercats emissors

 • 3Informació de conjuntura mercat britànic (mensual)
 • 3Informació de conjuntura mercat alemany (trimestral)
 • 3Informació estructural mercat alemany (trimestral)
 • 3Identificar la hipotètica existència de raons específiques que puguin provocar una major caiguda de les reserves turístiques cap a les Illes Balears al mercat alemany en comparació amb altres destinacions.

Data màxima de lliurament: 30-XI-2003

- Coordinar les activitats dutes a terme amb el FIT de la TUD (Dresden)

 • Activitat continuada

- Analitzar possibles accions per poder aconseguir una major involucració de la població resident en el desenvolupament turístic.

 • Data màxima de lliurament: 30-XI-2003

- Identificar la possibilitat d'establir una benchmarking amb altres destinacions turístiques.

 • Data màxima de lliurament: 30-XI-2003

- Coordinar les accions per crear una base de dades turística al CITTIB que incorpori informació sobre els principals mercats turístics emissors.

 • Activitat continuada

- Assessorar el CITTIB en matèria de mercats emissors (funcions de director de l'Àrea de Mercats Emissors).

 • Activitat continuada