Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palma i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 8 d'abril de 2003

REUNITS

D'una banda, l'Il·lustríssim Senyor Joan Fageda Aubert, Batlle de l'Ajuntament de Palma, com a representant de la corporació, assistit pel senyor Agustín F. Estela Ripoll, Secretari General de l'Ajuntament de Palma.

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet i Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Les parts es reconeixen mútuament, per la representació amb què actuen, capacitat legal suficient per assumir les obligacions derivades de la firma del present conveni, i voluntàriament acorden de subscriure'l. A aquest efecte,

MANIFESTEN

Primer

La Universitat de les Illes Balears per tal d'aconseguir les seves funcions com a màxima institució d'ensenyament en aquestes illes, té interès a col·laborar amb l'Ajuntament de Palma en tots els àmbits en què conflueixin interessos comuns en el marc de les seves competències.

Segon

L'Ajuntament, igualment en el marc de les seves competències i en desenvolupament de les seves funcions institucionals, està disposat a col·laborar amb la Universitat de les Illes Balears per coadjuvar en la consecució dels objectius comuns en benefici de les iniciatives universitàries que es puguin desenvolupar en aquesta ciutat, així com en aquells altres aspectes en que hi hagi interessos conjunts.

Tercer

El dia 14 de maig de 1992 se signà una acord marc de col·laboració general entre ambdues institucions amb la finalitat de dur a terme una adequada col·laboració institucional i permanent mitjançant la signatura de convenis i protocols d'actuacions concretes.

Quart

Dins el marc de l'acord esmentat, prèviament fets els estudis corresponents i mantingudes les converses pertinents, ambdues institucions volen aconseguir una coordinació eficaç dels seus esforços i la millora i l'aprofitament dels recursos respectius.

Per tot això,

ACORDEN

1 . El vigent Pla general d'ordenació urbana de Palma indica la necessitat de redactar un Pla especial com a tràmit previ a la regularització del conjunt d'edificacions existents dins l'àmbit del recinte de la Universitat de les Illes Balears. Aquest pla ja ha estat presentat per la UIB a les oficines municipals, i està pendent d'aprovació inicial.

L'Ajuntament, en l'àmbit de les seves competències, tramitarà amb la major diligència el dit Pla especial, així com la resta d'instruments per al seu desenvolupament i gestió.

Així mateix l'Ajuntament es compromet a estudiar les fórmules adients per facilitar la presentació de les sol·licituds de llicència de construcció, ateses les condicions de consolidació i execució de les obres d'urbanització del recinte universitari.

Quant al pagament de les taxes i els imposts que es puguin derivar de l'execució d'obres de construcció o legalització que es demanin en desenvolupament de l'esmentat Pla especial (impost sobre la construcció), s'estudiarà la forma que més adequada als interessos de cada una de les parts intervinents.

Ambdues institucions cercaran les fórmules menys costoses per al compliment dels deures urbanístics que es puguin derivar de la gestió del Pla especial, un cop aprovat definitivament

2 . Crear a la UIB la Càtedra de Patrimoni Guillem Sagrera sota el patrocini de l'Ajuntament de Palma, l'objectiu general de la qual serà la dinamització cultural i patrimonial del centre històric de Palma, en els àmbits d'investigació, formació i difusió, per a la qual cosa podrà dur a terme, a més de les activitats generals esmentades, activitats d'estudi i recerca en els diferents camps relacionats amb aquells.

3 . Biblioteques: la descentralització de les biblioteques municipals i la seva ubicació als diferents barris de Palma, constitueixen un aspecte interessant en el desenvolupament de la política universitària i de l'Ajuntament, per facilitar als alumnes de la UIB la possibilitat de fer ús dels esmentats centres com a centres d'estudi.

L'obertura de les biblioteques en un horari diferent del que hi ha establert actualment ha de comportar per a les parts firmants d'aquest conveni l'estudi de formes alternatives que compaginin el bon ús i la seguretat de les instal·lacions, amb l'objectiu de permetre l'ús de les biblioteques com a centres d'estudi.

4 . La col·laboració per a la revitalització d'edificis de marcat caràcter al centre històric constitueix un objectiu d'ambdues institucions, per aconseguir el qual s'arbitraran alternatives de col·laboració en l'àmbit de les competències respectives.

Dins el marc de l'objectiu anterior, constitueix una antiga aspiració d'ambdues institucions facilitar als no residents a Palma una estada adequada durant el temps que duri la seva formació a la Universitat.

L'Ajuntament, a través dels departaments de Patrimoni i Patrimoni del Sòl, facilitarà una llista d'edificis ubicats al centre històric de Palma les característiques dels quals s'adeqüin al dit objectiu, per, de comú acord, proposar aquell que, en major mesura, compleixi la finalitat perseguida.

5 . Ambdues institucions, en el marc de les competències respectives, proposen la formació d'una comissió mixta formada per tres representants de cada institució, la qual es reunirà amb una freqüència mínima de quatre cops l'any i la finalitat de la qual serà l'elaboració de protocols que desenvolupin el present conveni marc sobre cada una de les matèries que conté, així com fer-ne el seguiment i l'avaluació.

Les reunions de la comissió començaran dins els quinze dies següents a la signatura del present conveni, serà formada per tres representants de la UIB i tres representants de l'Ajuntament de Palma, i serà presidida pel qui es designi d'entre ells. Així mateix podran formar part de la comissió, amb veu i sense vot, els tècnics d'ambdues institucions que siguin necessaris per a un millor desenvolupament dels temes que s'hi tractin.

Anualment la comissió ha d'elaborar una memòria anual de les activitats desenvolupades durant l'any anterior.

6 . Ambdues institucions preveuran en els respectius pressuposts anuals les partides corresponents per al desenvolupament de les activitats que hagin acordat de dur a terme per a cada exercici.

Llegit per les parts aquest conveni i com a prova de conformitat amb el que s'hi expressa, el signen i rubriquen en varis exemplars al lloc i en la data indicats al començament.

Per l'Ajuntament de Palma,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Joan Fageda
Batlle

Llorenç Huguet
Rector

Agustín F. Estela
Secretari General de l'Ajuntament de Palma.

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell Executiu de data 1 d'abril de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 13 de juny de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).