Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears, l'Ajuntament de Palma i la Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears per a la celebració dels Campionats del Món Universitaris de Futbol sala i Triatló de l'any 2004

Palma, 8 d'abril de 2003

REUNITS

D'una part, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

D'altra part, l'Il·lustríssim Senyor Joan Fageda Aubert, batlle president de l'Excel·lentíssim Ajuntament de Palma, assistit pel secretari de la corporació, senyor Agustí F. Estela Ripoll, en exercici de les competències que li atribueixen els articles 21.1.b), quant a la representació de l'entitat local que presideix; 5 i 10 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local, sobre la capacitat d'aquesta entitat per a aquest acte.

I de l'altra, l'Honorable Senyora Fernanda Caro Blanco, consellera de Benestar Social del Govern de les Illes Balears, com a representant de la Conselleria de Benestar Social, i en funció de la delegació establerta pel Decret 6/2002, d'11 d'octubre, pel president de les Illes Balears.

Es reconeixen capacitat recíproca per obligar-se i atorgar el present document, i per tot això

EXPOSEN

Que les institucions representades tenen entre els seus objectius i competències els de promocionar la cultura física i la pràctica esportiva en els seus diferents àmbits de població orientant-se cap al foment de la salut, l'educació i l'oci, els quals són propis de l'activitat física i l'esport.

Que tenen especial interès a promocionar la pràctica de l'activitat física i l'esport en tots els àmbits universitaris, educatius i culturals.

Que valoren de forma significativa la importància de l'esport com a factor de promoció cultural i turística de la nostra comunitat, que afavoreix la desestacionalització del sector.

Que cadascuna de les institucions disposa d'una sèrie d'instal·lacions esportives, equips humans i infraestructures necessàries per afrontar amb garanties d'èxit l'organització de qualsevol esdeveniment esportiu.

Que a la reunió del Comitè Executiu de la Federació Internacional de l'Esport Universitari (FISU) celebrada a Treviso (Itàlia) es va concedir a la ciutat de Palma i, per tant, al seu Ajuntament i a la Universitat de les Illes Balears l'organització dels Campionats del Món Universitaris de Futbol Sala i de Triatló 2004.

Les entitats signants afirmen que estan disposades a continuar i ampliar la seva col·laboració en altres competicions i esdeveniments relacionats amb la cultura física i l'esport, i especialment en els d'àmbit universitari que s'hagin de dur a terme a la ciutat de Palma.

Que el 12 de juliol de 2000 el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears varen subscriure un conveni marc a l'objecte d'establir la col·laboració institucional entre ambdues entitats.

Que el 14 de febrer de 2002 l'Ajuntament de Palma i la Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears varen firmar un conveni marc de col·laboració en el camp de l'activitat física i de l'esport.

Atès tot això,

ACORDEN

1 . El present conveni té per objecte organitzar i desenvolupar conjuntament entre les institucions signants els Campionats del Món Universitaris de Futbol Sala i Triatló 2004.

2 . Per a aquest esdeveniment es demanarà la col·laboració especial del Consell Superior d'Esports (CSE) i de les federacions esportives de cadascuna de les modalitats esportives afectades.

3 . Les entitats signants delegaran els seus representants per formar el comitè organitzador dels Campionats, en el si del qual es designaran els membres del comitè executiu que n'haurà d'assumir directament la responsabilitat organitzativa.

El CSE i les federacions de futbol sala i triatló podran participar, en qualitat de convidats per mitjà dels representants respectius designats a l'efecte, en les funcions atribuïdes a aquest comitè.

4 . El pressupost que figura com a annexos I i II al present conveni, una vegada elaborat pel comitè executiu i aprovat pel comitè organitzador, per a l'organització dels Campionats del Món Universitaris de Futbol Sala i Triatló 2004, ascendeix a un total de 310.270,00 euros.

5 . Per realitzar aquest projecte, i d'acord amb el que disposen els annexos I i II del present conveni, la Conselleria de Benestar Social assumeix com a compromís aportar una quantia màxima de 66.000,00 euros, amb els límits de finançament següents:

Anualitat 2003:

22.000,00 euros, en concepte de fons per afrontar pagaments amb caràcter d'urgència, amb càrrec a la partida 23301.457A01.64000.0000, dels pressuposts de la comunitat autònoma per a l'any 2003.

Anualitat 2004:

44.000,00 euros, sempre que prèviament existeixi crèdit adequat i suficient, amb càrrec a la partida 2301.457A01.64000.0000, dels pressuposts de la comunitat autònoma per a l'any 2004, en concepte d'organització i realització dels esdeveniments esportius objecte del present conveni.

6 . Per la seva part, l'Ajuntament de Palma assumeix com a compromís i per al mateix fi aportar una quantitat màxima de 66.000,00 euros, d'acord amb el que disposen els annexos I i II del present conveni, amb els límits de finançament següents:

Anualitat 2003:

22.000,00 euros, en concepte de fons per afrontar pagaments amb caràcter d'urgència, amb càrrec a la partida del seu pressupost per a l'any 2003.

Anualitat 2004:

44.000,00 euros, sempre que prèviament existeixi crèdit adequat i suficient, amb càrrec a la partida del seu pressupost per a l'any 2004, per a la realització dels esdeveniments esportius objecte del present conveni.

7 . La Universitat de les Illes Balears farà efectiva la seva col·laboració a través de les infraestructures i els recursos tècnics i humans necessaris per al bon desenvolupament dels esdeveniments esportius esmentats, d'acord amb el que estableixen els apartats 5 i 6 dels annexos I i II del present conveni, fet que suposa una aportació total quantificada en 24.000 euros.

8 . El comitè organitzador, directament o a través del comitè executiu, ha de promoure possibles aportacions econòmiques i patrocinis d'altres institucions o d'empreses privades amb la finalitat de reduir al màxim els costs a càrrec seu.

9 . La gestió econòmica anirà a càrrec de l'Ajuntament de Palma, a través de l'Institut Municipal de l'esport (IME), i ha de retre compte de les activitats realitzades davant el comitè organitzador, una vegada per semestre com a mínim, a partir de la signatura del present conveni.

10 . Les aportacions de la Conselleria de Benestar Social es justificaran mitjançant la presentació, davant la Direcció General de l'Esport, de certificat expedit per la intervenció municipal acreditativa de les despeses realitzades, amb especificació d'aquestes, fins a la quantia màxima reflectida al punt 5 per cada anualitat. Haurà d'adjuntar, així mateix, còpia compulsada de les factures corresponents, tot això, abans del 30 de novembre de l'any en curs i del següent exercici.

11 . No hi pot haver, inicialment, variacions d'aportacions per part de les institucions firmants ni augment del pressupost global. No obstant això, quan hi hagi una modificació parcial que suposi una disminució del pressupost, es disminuirà proporcionalment l'aportació de les institucions. En el cas excepcional de produir-se menys ingressos dels prevists o una major despesa, el dèficit resultant haurà de ser assumit per les tres institucions en proporció a la seva aportació per a cada un dels campionats.

12 . Les institucions signants del present conveni es comprometen a fixar, tant a les instal·lacions seu dels Campionats del Món Universitaris de Futbol Sala i Triatló 2004 com a qualsevol suport publicitari relatiu a l'organització d'aquest esdeveniment esportiu, la col·laboració del CSE, la FISU, les federacions esportives i els patrocinadors que, si escau, hi intervinguin.

13 . Quan acabi la vigència del present conveni, l'Ajuntament de Palma, a través de l'IME, com a encarregat de la gestió econòmica, es compromet a remetre al comitè organitzador un estat comprensiu de les obligacions reconegudes i dels pagaments realitzats amb motiu de l'objecte.

14 . El comitè executiu designarà una delegació que assistirà a l'Assemblea General de la FISU, a la qual haurà de donar compte de la situació organitzativa dels Campionats del Món Universitaris de Futbol Sala i Triatló 2004.

15 . D'igual forma s'establirà el calendari d'actuacions necessàries per conèixer les actuacions relatives a aquestes competicions dutes a terme en les edicions de 2002.

16 . Les entitats signants, segons estableix l'expositiu del present conveni, demanaran a la FISU d'organitzar els Campionats del Món Universitaris de Vela i de Vòlei platja per a l'any 2006.

17 . El present conveni entrarà en vigor el dia de la signatura i tindrà validesa fins al 31 de desembre de 2004.

El present conveni es resoldrà, amb audiència prèvia de les parts, per les causes següents:

  • El mutu acord de les parts.
  • L'incompliment de les normatives d'aplicació i/o dels pactes establerts.

Les qüestions litigioses que se'n puguin derivar, atenent la seva natura juridicoadministrativa, se sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa.

Aquest conveni queda exclòs de l'àmbit d'aplicació del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, en virtut del que estableix l'article 3.1.c) d'aquest text legal.

I com a prova de conformitat amb tot el que s'ha exposat, al lloc i en la data indicats, es firma el present conveni de col·laboració, redactat en tres exemplars.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per l'Ajuntament de Palma,

Llorenç Huguet
Rector

Joan Fageda
Batlle

Per la Conselleria de Benestar Social,

Fernanda Caro
Consellera

Agustí F. Estela
Secretari de l'Ajuntament de Palma

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 25 de març de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 13 de juny de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).