Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni per a la creació del títol de Graduat en Estudis Immobiliaris entre la Universitat de les Illes Balears i les organitzacions col·legials dels AFIS i APIS

Palma, 28 d'abril de 2003

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, els senyors Manuel Roberto Enguídanos, president del Consell General de Col·legis Territorials d'Administradors de Finques, i Jaume Morell Rullan, president del Col·legi Territorial d'Administradors de Finques de Balears, en representació dels AFIS, i el senyor Josep Oliver Roca, president del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Balears, en representació legal dels APIS, que s'acredita en els certificats que s'adjunten al present conveni com a annexos I i II.

EXPOSEN

1. Que és d'interès comú de les parts la creació d'un nou títol propi de primer cicle, amb la denominació de Graduat en Estudis Immobiliaris.

2. Que el present conveni regula les condicions de creació i de finançament de la dita titulació.

3. Que existeix la documentació tècnica i acadèmica, així com la memòria financera, que les parts coneixen i troben conformes. S'adjunten a l'annex III.

ESTIPULACIONS

1. La creació de la titulació se subordina al pla d'estudis i la memòria financera aprovats pel Consell de Govern de la UIB del dia 18 de febrer de 2003. Els estudis s'impartiran a l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials.

2. El començament efectiu dels estudis, una vegada decidit pels òrgans directius, serà el curs acadèmic 2003-2004.

Les condicions d'accés seran les mateixes que per a qualsevol altre estudi de primer cicle de la UIB.

3. L'aprovació, la modificació i la revisió del pla d'estudis impartit, com també tot el que faci referència a l'organització acadèmica, es regiran pel que disposen els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears i l'Acord normatiu 5586/2001, de 18 de desembre, pel qual s'aprova la normativa sobre títols propis.

4. L'import de la matrícula prevista i sotmesa a l'aprovació del Consell de Govern ha de ser suficient per assegurar l'autofinançament dels nous estudis, sempre que hi concorrin un mínim de 45 alumnes (15 per curs). En cas de no arribar al mínim, la direcció de l'Escola té la facultat de decidir l'ajornament de l'inici d'un nou cicle i establir-ne la nova data. Els eventuals superàvits econòmics s'han de conservar amb la finalitat de subvenir, si escau, als eventuals dèficits futurs o a les inversions destinades a la millora de la docència.

5. La UIB no assumeix cap risc ni càrrega econòmica derivats de la posada en funcionament dels nous estudis. En aquest sentit, els senyors Jaume Morell Rullan i Josep Oliver Roca, en la representació que tenen respectivament, garanteixen el finançament subsidiari dels estudis i es comprometen a cobrir el dèficit que eventualment es pugui produir. Aquesta garantia serà solidaria davant la UIB, sens perjudici del seu posterior repartiment intern entre els col·legis professionals territorials compareixents, proporcionalment al nombre de col·legiats que hi hagi en el moment de produir-se el dèficit.

6. El compromís anterior el va adoptar cada Col·legi en reunió de Junta General Ordinària de Col·legiats del Col·legi Territorial d'Administradors de Finques de Balears del dia 30 d'abril de 2002 i en reunió de l'Assemblea General Extraordinària del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Balears del dia 27 de maig de 2002, segons resulta dels certificats que s'integren en aquest conveni com a annexos IV i V.

7. El compromís reflectit en els punts anteriors és compatible amb la col·laboració d'altres entitats públiques o privades en el finançament dels estudis.

8. El Consell General de Col·legis Territorials d'Administradors de Finques accepta reconèixer aquesta titulació d'acord amb les seves normes estatutàries i amb els efectes assenyalats a l'article 12, apartat tercer, dels Estatuts del Col·legi, aprovats el 28 de gener de 1968 (BOE de 3 de juny de 1969), és a dir, incorporació directa als Col·legis d'Administradors de Finques, una vegada complerts els altres requisits.

9. La durada mínima del present conveni és de tres anys, i es pot prorrogar.

10. En cas que es resolgui el present conveni, els col·legis professionals compareixents assumiran la despesa relativa a l'acomiadament del professorat contractat a partir de l'entrada en vigor del conveni per impartir docència als estudis de Graduat en Estudis Immobiliaris.

I en els termes expressats resta establert entre les parts que compareixen el present conveni, que firmen i rubriquen en quatre exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Pels Col·legis Territorials d'Administradors de Finques,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Pel Col·legi Territorial d'Administradors de Finques de Balears,

Pel Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Balears,

Manuel Roberto Enguídanos
President del Consell General

Eduard Rigo
Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres i Rector p.s.r.

Jaume Morell
President

Josep Oliver
President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 15 d'abril de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 13 de juny de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).