Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l'Institut Balear d'Afers Socials relatiu a la realització del Primer simpòsium internacional sobre programes universitaris per a majors

Palma, 9 de maig de 2003

REUNITS

D'una part, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, la senyora Josefina Santiago Rodríguez, directora gerent de l'Institut Balear d'Afers Socials (IBAS), en virtut del seu nomenament pel Decret 162/1999, de 3 d'agost.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament d'atorgar el present conveni. A aquest efecte,

MANIFESTEN

I . Que l'Institut Balear d'Afers Socials (IBAS) és una entitat autònoma que depèn de la Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears, dotada de personalitat jurídica pròpia i amb capacitat d'obrar plena, creada en virtut del que estableix la disposició addicional setena de la Llei 4/1996, de 19 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 1997. A l'esmentada entitat li correspon l'execució de les competències d'administració, gestió i relacions amb l'Administració de l'Estat contingudes al Reial decret 2153/1996, de 27 de setembre, sobre traspàs de funcions i serveis de la Seguretat Social a la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèries encomanades a l'Institut Nacional de Serveis Socials (INSERSO), així com d'altres que li puguin ser atribuïdes per la CAIB. Entre aquestes competències hi ha les relacionades amb la gent gran.

II . Que existeix interès per desenvolupar el conveni de col·laboració entre ambdues institucions en relació amb la realització del Primer Simpòsium Internacional sobre Programes Universitaris per a Majors.

III . Que els objectius generals que es plantegen aconseguir amb la realització d'aquest Simpòsium són els següents:

A. Conèixer l'estat de la qüestió dels programes universitaris per a la gent gran en l'espai europeu d'educació superior.
B. Analitzar-ne les estratègies de futur.

IV . Que l'Institut Balear d'Afers Socials està interessat a col·laborar amb la Universitat de les Illes Balears en la realització del Primer Simpòsium Internacional sobre Programes Universitaris per a Majors, i per tot això, ambdues parts acorden de subscriure el present conveni de col·laboració de conformitat amb les següents

CLÀUSULES

Primera . L'objecte del present conveni és establir els pactes i les condicions de la col·laboració entre l'Institut Balear d'Afers Socials i la Universitat de les Illes Balears per a la celebració del Primer Simpòsium Internacional sobre Programes Universitaris per a Majors, que tindrà lloc a la Sala Mozart de l'Auditòrium de Palma els dies 7, 8 i 9 de maig de 2003, amb el títol «Els Programes universitaris per a majors en la construcció de l'espai europeu d'ensenyament superior», sota l'organització de la Universitat de les Illes Balears.

Segona . Aquest Primer Simpòsium Internacional té com a objectius:

a) Conèixer les repercussions de la construcció de l'espai europeu d'ensenyament superior en els programes universitaris per a gent gran.

b) Conèixer la realitat i les perspectives dels programes universitaris en diferents països d'Europa.

c) Conèixer la realitat i les perspectives de les organitzacions institucionals de gent gran a nivell internacional.

d) Conèixer la realitat i les perspectives dels programes universitaris per a gent gran a Espanya.

e) Analitzar les estratègies per a la incorporació d'alumnes estrangers als programes universitaris per a gent gran.

f) Possibilitar la creació d'una xarxa de programes universitaris per a gent gran a Europa.

g) Possibilitar la creació d'un programa d'intercanvi d'universitaris dins l'espai universitari europeu.

Tercera . L'Institut Balear d'Afers Socials contribuirà a la celebració d'aquest Primer Simpòsium amb la quantitat de 12.019,70 (dotze mil dinou euros amb setanta cèntims) euros, amb càrrec a la partida pressupostària 75101 313D01 44113 00 dels seus pressuposts corresponents a l'any 2003.

L'esmentada quantitat es farà efectiva per transferència bancària a la Universitat de les Illes Balears en el moment de la signatura del conveni, i s'ha de justificar posteriorment que s'ha realitzat l'activitat per la qual es concedeix la quantitat esmentada mitjançant les corresponents factures. Aquestes factures s'han de presentar a l'IBAS dins el termini de tres mesos des de la finalització de l'activitat.

Quarta . Als anuncis, als programes de difusió i a les publicacions publicitàries del Simpòsium hi ha de figurar l'anagrama de l'Institut Balear d'Afers Socials.

Cinquena . Són causes de resolució del present conveni les següents:

a) Mutu acord de les parts, que s'ha de formalitzar per escrit.

b) Incompliment greu i/o manifest de les seves obligacions per part de qualsevol dels signants del conveni.

c) Impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni.

Sisena . Per a la resolució de les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació o en l'aplicació d'aquest conveni és competent l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. A aquest efecte, ambdues parts se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Palma.

I com a prova de conformitat amb tots i cadascun dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data assenyalats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per l'Institut Balear d'Afers Socials,

Llorenç Huguet
Rector

Josefina Santiago
Directora gerent

INFORME DEL LLETRAT DE L'IBAS

Examinat el text del conveni de col·laboració entre l'Institut Balear d'Afers Socials i la Universitat de les Illes Balears, el lletrat que subscriu considera que és ajustat a dret, ja que compleix les prescripcions de la legislació vigent.

Palma, 7 de maig de 2003

El lletrat,
Signat: Jorge González de Matauco

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 25 de març de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 13 de juny de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).