Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Artà i la Universitat de les Illes Balears per crear una versió electrònica de la Revista Llevant

Palma, 13 de juny de 2003

REUNITS

D'una part, el Batlle de l'Ajuntament d'Artà, Il·lustríssim Senyor Montserrat Santandreu Ginard.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert els següents

ACORDS

Primer. Objectius

La Universitat de les Illes Balears (UIB), a través del seu Servei de Biblioteca i Documentació, té els mitjans tècnics i l'experiència necessària per dur a terme projectes de construcció de biblioteques digitals i versions electròniques de documents.

L'Ajuntament d'Artà té en marxa un projecte de recopilació i preservació del fons bibliogràfic local, una de les línies d'actuació del qual el constitueix la recuperació de la revista local Llevant , de la qual no existeix una col·lecció completa en cap biblioteca ni centre de documentació.

La UIB, d'acord amb els seus Estatuts, té entre les seves missions la col·laboració amb les institucions de la CAIB, amb una atenció especial a l'estudi de la cultura catalana i el desenvolupament científic, tècnic i artístic de les Illes Balears. I considera que aquest projecte és de gran importància per a aquestes qüestions i per ampliar l'àmbit d'investigació, per poder facilitar tant a la comunitat universitària com al conjunt dels ciutadans de les Illes Balears l'accés a la informació continguda en aquesta revista.

Segon. Tipus de cooperació

Per aquests motius i atesa l'experiència i la reconeguda capacitat tècnica de la UIB en aquest camp, ambdues institucions, l'Ajuntament d'Artà i la UIB, signen el present conveni, mitjançant el qual es comprometen a col·laborar en matèria de publicacions electròniques.

Tercer. Equip de treball

La realització d'aquest treballs serà coordinada pel tècnic responsable dels Serveis Socioeducatius de l'Ajuntament d'Artà i pel director del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB. Els coordinadors dels treballs poden demanar la col·laboració de les persones que considerin convenients per al seu bon desenvolupament.

Cada una de les entitats, individualment, és responsable, de les persones que treballin i/o es contractin per a aquesta finalitat.

Quart. Compromisos

La UIB es compromet a: realitzar una versió electrònica de la col·lecció completa de la revista Llevant , a partir de la qual poder desenvolupar diversos productes per a la seva difusió.

Aquests productes serien els següents:

1. Còpia mestra original : imatges digitalitzades d'alta qualitat en format jpg de cada pàgina de la revista. En total serien unes cinc mil imatges.

Aquestes imatges anirien emmagatzemades en DVD i podrien ser instal·lades al disc dur d'un o més ordinadors per a la seva consulta local.

Per facilitar la seva localització portarien un índex de correspondència amb els números de la revista.

La seva funció seria de poder obtenir en el futur còpies de qualitat sense necessitat d'haver de tornar a recórrer als originals en paper.

2. Revista electrònica en cd-rom o DVD , indexada per anys i números en format PDF . En blanc i negre o escala de grisos i estructurada jeràrquicament com una pàgina web consultable a partir del programari de navegació per Internet.

Cadascun dels números de la revista seria un arxiu PDF independent, accessible directament des de la pàgina principal.

En el cas del format cd-rom, ocuparia entre set i vuit discs. En cas de format DVD possiblement podria encabir-se en una sola unitat.

Aquests formats podrien ser editats inicialment en una tirada limitada i posteriorment se'n podrien anar creant còpies segons la demanda.

3. Revista electrònica en format pàgina web accessible a traves de la xarxa Internet. Tindria una estructura similar a l'anterior però amb imatges binaritzades en blanc i negre per tal de baixar el pes dels arxius i fer-los transmissibles a una velocitat adequada per la xarxa.

4. Base de dades indexada dels articles de la revista enllaçats al text complet del número que conté cadascun dels articles.

L'Ajuntament d'Artà es compromet a:

1. Aportar els originals de tota la col·lecció de la revista.

2. Abonar a la UIB durant l'any 2003, presentada prèviament la factura, la quantitat de 8.835 euros, corresponent al pressupost que es presenta com a annex del present conveni.

3. Nomenar un responsable tècnic que serà l'interlocutor de la direcció del Servei de Biblioteca i Documentació.

Cinquè. Vigència i durada

El present conveni entra en vigor el dia que se signi i té una validesa de sis mesos.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni de col·laboració, redactat en dos exemplars: cada una de les parts se'n queda un exemplar.

Per l'Ajuntament d'Artà,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Montserrat Santandreu
Batlle

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 8 d'abril de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 13 de juny de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).


Annex

Pressupost per a la digitalització de la revista Llevant

Producte

Cost

notes

Imatges còpia mestra

1.052 euros

 

Edició en cd-rom

601 euros

1a. còpia*

Edició en pàgina web

601 euros

 

Base de dades dels articles

5.109 euros

 

 

 

TOTAL

7.362 euros

 

20% despeses generals UIB

1.472 euros

 

TOTAL cost

8.835 euros

 

* Per cada còpia addicional de l'edició en cd-rom s'haurien de comptar 9,6 euros en concepte de material i control de la còpia.