Convenis i acords marc signats per la UIB

Cinquena addenda al conveni marc entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports i la Universitat de les Illes Balears
Curs de Qualificació Pedagògica

Palma, 19 de desembre de 2002

Damià Pons i Pons, Conseller d'Educació i Cultura i
Llorenç Huguet i Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears

MANIFESTAM

que, en desenvolupament i com a complement del Conveni marc subscrit entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports i la Universitat de les Illes Balears amb data 25 de novembre de 1998, i considerant les necessitats actuals que planteja el sistema educatiu quant a la formació del professorat d'Educació Secundària, formalitzam els següents

ACORDS

Primer . - Constitueixen els objectius d'aquesta addenda:

  1. 1. Establir un àmbit de col·laboració per a la realització dels estudis del Curs de Qualificació Pedagògica, necessaris per a l'obtenció del Títol Professional d'Especialització Didàctica, d'acord amb les previsions establertes per la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació general del Sistema Educatiu, del Reial Decret 1692/1995, de 20 d'octubre, pel qual es regula el Títol Professional d'especialització Didàctica, i de l'article 1.2 del Reial Decret 835/2002 de 2 d'agost, pel qual es modifica el RD 1692/1995.
  2. 2. Disposar les mesures necessàries per l'elaboració del Pla d'Estudis i l'organització prèvia del Curs de Qualificació Pedagògica
  3. 3. Assegurar la necessària relació que ha d'existir entre la formació inicial i la formació permanent del professorat d'Ensenyament Secundari.

Segon . - La Universitat de les Illes Balears es compromet a adoptar les mesures necessàries per desenvolupar els objectius inclosos al punt anterior.

Tercer . - Per a l'assoliment dels objectius inclosos al punt Primer, la Conselleria d'Educació i Cultura transferirà a la Universitat de les Illes Balears la quantitat de quaranta-dos mil tres-cents quaranta-quatre euros (42.344 euros), amb càrrec als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a 2002.

Quart . - D'acord amb allò que disposa el punt setè del Conveni marc, es constitueix la subcomissió tècnica per al programa del Curs de Qualificació Pedagògica, que resta integrada de la següent forma:

Com a representants de la Conselleria d'Educació i Cultura:

 1. El cap del Servei d'Ordenació o persona en qui delegui.
 2. Un representant de la Direcció General d'Ordenació i Innovació.

Com a representants de la Universitat de les Illes Balears:

 1. El Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres o persona en qui delegui
 2. El Director del Curs de Qualificació Pedagògica

Són funcions de la subcomissió tècnica:

 1. Aprovar el Programa d'activitats per al curs 2002-2003
 2. Realitzar el seguiment i l'avaluació dels objectius que especifica l'apartat Primer d'aquesta addenda.
 3. Elevar a la Comissió Mixta de seguiment del Conveni marc la memòria de les activitats que es desenvolupin com a resultat dels presents Acords

Cinquè . - Els presents Acords tendran vigència per al curs acadèmic 2002-2003.

En el lloc i en la data indicats a l'encapçalament, i en prova de conformitat amb el contingut dels Acords anteriors, signam aquest conveni per duplicat exemplar.

Per la Conselleria d'Educació i Cultura,

Per la Universitat de les Illes Balears,
Damià Pons i Pons
Llorenç Huguet i Rotger
Diligència
El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 29 d'octubre de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 6 de novembre de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).