Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears, la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca i el Consell Insular d'Eivissa i Formentera
per a la creació de la Càtedra Alcover-Moll-Villangómez
dedicada a l'estudi de la cultura popular i tradicional, la llengua, la història de la cultura i la literatura catalanes.

Palma, 16 d'abril de 2003

REUNITS

L'Honorable. Senyor. Damià Pons i Pons, conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, d'acord amb la delegació prevista al Decret 6/2002, d'11 d'octubre, del President de les Illes Balears, pel qual es delega en els titulars de les conselleries la signatura dels convenis i acords de cooperació i col·laboració amb l'Estat, les comunitats autònomes o amb altres administracions territorials, prèviament autoritzats pel Consell de Govern per raó de la seva quantia.

L'Honorable. Senyora. Pilar Costa i Serra, Presidenta del Consell Insular d'Eivissa i Formentera.

L'Honorable. Senyora. Maria Antònia Vadell i Ferrer, vicepresidenta i consellera de Cultura del Consell de Mallorca, i

El Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Totes les parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal necessària per subscriure aquest protocol, i

MANIFESTEN

Que la Universitat de les Illes Balears, la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i el Consell d'Eivissa i Formentera, estan interessats en la creació de la Càtedra Alcover-Moll-Villangómez per tal de fomentar els programes de recerca en els àmbits de la cultura popular i tradicional, la llengua, la història de la cultura i la literatura catalanes.

Atès l'esmentat,

ACORDEN

Primer. Motivació

Es crea la càtedra Alcover-Moll-Villangómez. La càtedra es crea en honor d'Antoni Maria Alcover i Sureda, Francesc de Borja Moll i Casasnovas i Marià Villangómez i Llobet, nascuts, respectivament, a Mallorca, Menorca i Eivissa, per tal de recollir l'exemple de la seva dedicació a la creació literària i a l'estudi de la llengua i cultura catalanes en les seves múltiples manifestacions.

Segon. Objectius i actuacions

La càtedra té com a objectiu desenvolupar actuacions formatives, investigadores i de divulgació orientades a:

  1. Desenvolupar programes de recerca en els àmbits d'actuació d'aquesta càtedra.
  2. Organitzar activitats formatives i de divulgació en forma de congressos, seminaris, cursos o presentacions públiques.
  3. Promoure la publicació d'estudis sobre la llengua i la literatura catalanes i la cultura popular i tradicional.
  4. Reforçar l'actuació dels grups de recerca especialitzats en el camp d'actuació d'aquesta càtedra i la infrastructura que doni suport a la seva actuació (seu, personal contractat, beques, etc.).

Tercer. Consell de Direcció

La càtedra serà regida per un Consell de Direcció, que tindrà la següent composició:

El conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, que en serà president.

El rector de la Universitat de les Illes Balears, que en serà vicepresident.

Tres representants de la Conselleria d'Educació i Cultura, proposats pel conseller d'Educació i Cultura.

Un representant del Consell de Mallorca, proposat per la Consellera de Cultura del Consell de Mallorca.

Un representant del Consell d'Eivissa i Formentera, proposat per la Consellera de Cultura del Consell d'Eivissa i Formentera.

Tres representants de la Universitat de les Illes Balears, proposats pel rector de la Universitat de les Illes Balears.

Dos representants del Comitè Científic de la càtedra, proposats pel seu president.

Quart. Comitè Científic

La direcció científica de la càtedra recaurà en el Comitè Científic, que haurà d'atendre les pautes marcades pel Consell de Direcció. La seva composició serà la següent:

El Director serà el director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.

Un secretari nomenat pel director.

Dos vocals representants del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB.

Un vocal representant de l'Institut d'Estudis Catalans, nomenat entre els seus membres d'origen balear.

Un vocal representant de l'Institut Menorquí d'Estudis.

Un vocal representant de l'Institut d'Estudis Eivissencs.

Un vocal representant de l'Institut d'Estudis Baleàrics.

Sis vocals nomenats pel Consell de Direcció.

Cinquè. Contingut econòmic de la col·laboració

Per finançar la càtedra, cada una de les institucions hi farà la següent aportació econòmica anual:

Conselleria d'Educació i Cultura¿¿¿¿..108.000 euros

Consell de Mallorca¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿18.000 euros

El Consell d'Eivissa i Formentera farà les aportacions que es detallen més avall.

L'aportació total de la Conselleria d'Educació i Cultura durant la vigència del protocol serà de 432.000 euros (quatre-cents trenta-dos mil euros) que es desglossaran en les anualitats següents:

Any 2003: 108.000 euros (cent vuit mil euros)

Any 2004: 108.000 euros (cent vuit mil euros)

Any 2005: 108.000 euros (cent vuit mil euros)

Any 2006: 108.000 euros (cent vuit mil euros)

Les anualitats abans esmentades es pagaran amb càrrec a la partida 13301.455B01.48000.00 dels pressuposts de la Conselleria d'Educació i Cultura.

L'aportació total del Departament de Cultura del Consell de Mallorca durant la vigència del protocol serà de 72.000 euros (setanta-dos mil euros) que es desglossaran en les anualitats següents:

Any 2003: 18.000 euros (devuit mil euros)

Any 2004: 18.000 euros (devuit mil euros)

Any 2005: 18.000 euros (devuit mil euros)

Any 2006: 18.000 euros (devuit mil euros)

Les anualitats abans esmentades es pagaran amb càrrec a la partida nominativa "Conveni UIB (Càtedra Alcover-Moll-Villangómez) 20.45130.48949. dels pressuposts del Departament de Cultura del Consell de Mallorca.

L'aportació total del Consell d´Eivissa i Formentera durant la vigència del protocol serà de 48.000 euros (quaranta-vuit mil euros) que es desglossaran en les anualitats següents:

Any 2003: 17.200 euros (desset mil dos-cents euros)

Any 2004: 12.040 euros (dotze mil quaranta euros)

Any 2005: 10.320 euros (deu mil tres-cent vint euros)

Any 2006: 8.440 euros (vuit mil quatre-cents quaranta euros)

Les anualitats abans esmentades es pagaran amb càrrec a la partida "Funcional 45013 capítol II" dels pressuposts del Consell d'Eivissa i Formentera.

Cadascuna de les institucions pagarà a la Universitat de les Illes Balears cada anualitat quadrimestral, per endavant, mitjançant la presentació, per part de la UIB, d'una factura corresponent a les despeses previstes per al quadrimestre. Les despeses facturades hauran de ser documentalment justificades durant el quadrimestre següent o abans de l'acabament de l'anualitat, excepte en casos que requereixen un desenvolupament a més llarg termini.

La UIB queda exempta de constituir un aval del 125% de les quantitats anticipades davant la Direcció General del Tresor i Política Financera de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d'acord amb l'article 24.2 del Decret 77/2001, d'1 de juny, de desenvolupament de determinats aspectes de la llei de finances i de les lleis pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Sisè. Col·laboracions amb altres institucions

Es podran establir acords de col·laboració amb institucions que no formen part del Consell de Direcció i altres organitzacions amb l'objectiu de dur a terme projectes concrets que, per la seva finalitat i característiques, puguin tenir cabuda en el marc de la càtedra.

Setè. Desenvolupament i vigència del protocol

Aquest protocol entrarà en vigor a partir de la data de signatura, finalitzarà el 31 de desembre de 2006, i serà prorrogable de mutu acord entre les parts.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest protocol, totes les parts el signen al lloc i en la data indicats.

Per la Conseller d'Educació
i Cultura del Govern de les Illes Balears,
Pel Consell Insular
d'Eivissa i Formentera,
Pel Consell de Mallorca,
Per la Universitat de les Illes Balears,

Damià Pons
Conseller

Pilar Costa
Presidenta

Maria Antònia Vadell
Vicepresidenta i Consellera de Cultura

Llorenç Huguet
Rector

Diligència
El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 17 de desembre de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de març de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).