Convenis i acords marc signats per la UIB

Primera addenda al conveni marc entre la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears
Programa de Formació Permanent del Professorat

Palma, 19 de desembre de 2002

Damià Pons i Pons, conseller d'Educació i Cultura, i Llorenç Huguet Rotger, rector de la Universitat de les Illes Balears,

MANIFESTAM

que, en desenvolupament del Conveni marc subscrit entre la Conselleria d'Educació i Cultura, i la Universitat de les Illes Balears amb data d'avui, formalitzam els següents

ACORDS

Primer . Constitueix l'objecte d'aquest conveni establir un programa conjunt d'actuació en matèria de formació permanent del professorat en l'àmbit de l'ensenyament no universitari.

Segon . La col·laboració entre las parts signatàries s'emmarcarà preferentment en els camps del tractament de la diversitat i de la gestió educativa, i es materialitzarà per mitjà de les següents activitats:

a) Organització d'activitats de formació.

Tercer . La Universitat de les Illes Balears programarà, convocarà, realitzarà i certificarà el curs següent:

a) Curs d'especialització en audició i llenguatge, bianual.

Quan les característiques de l'activitat ho facin aconsellable, la subcomissió tècnica del programa podrà acordar la realització d'altres accions formatives.

L'activitat a què es refereix aquest punt s'adreçaran preferentment al professorat no universitari i als professionals dels serveis educatius. La subcomissió decidirà sobre els pagaments de la matrícula que hagin de realitzar.

Les condicions de participació, reconeixement i registre de les activitats de formació seran les que s'estableixin amb caràcter general per la Conselleria d'Educació i Cultura. Els certificats es realitzaran per part de la Universitat.

Quart . L'organització i gestió dels cursos seran a càrrec del coordinador del programa amb la col·laboració dels departaments, instituts i serveis de la Universitat, d'acord amb el disseny que serà acordat per ambdues parts respecte a cada activitat.

Cinquè . El professorat que hagi de fer-se càrrec dels cursos haurà d'acreditar la preparació adequada a les característiques de cada activitat. Correspon a la subcomissió tècnica la designació del coordinador de cada curs i l'aprovació de les propostes de professorat.

Sisè . D'acord amb el que disposa el Conveni marc es constitueix la subcomissió tècnica per al programa de formació permanent del professorat.

Integren la subcomissió:

  • La cap del servei de formació permanent del professorat.
  • Un representant de la Direcció general d'Ordenació i Innovació.
  • Dos representants de la UIB.

Són funcions de la subcomissió tècnica:

  1. Aprovar els projectes d'activitats.
  2. Fixar els criteris de selecció dels participants en els cursos de formació i la quantia dels drets de matrícula.
  3. Designar els coordinadors de les diverses activitats i fixar-ne les retribucions.
  4. Aprovar la proposta de professorat dels cursos i fixar-ne les retribucions.
  5. Aprovar la composició de l'equip que ha d'elaborar el material se suport al professorat tutor.
  6. Realitzar el seguiment i l'avaluació de les activitats.
  7. Elevar a la Comissió Mixta de seguiment del Conveni marc la memòria del programa i, si s'escau, les propostes de modificació de l'Addenda.

Setè . La activitat prevista en aquest programa serà finançades per la Conselleria d'Educació i Cultura, la qual destinarà al programa la quantitat màxima de 60.101,21 euros, amb càrrec a la partida 13601421B0144100 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a 2002.

Vuitè. La quantitat assignada es farà efectiva una vegada signada l'addenda.

En el lloc i en la data indicats a l'encapçalament, i en prova de conformitat amb el contingut dels acord anteriors, signam aquest conveni per duplicat exemplar.

Per la Conselleria d'Educació i Cultura,
Per la Universitat de les Illes Balears,
Damià Pons
Llorenç Huguet
Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 4 de març de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de març de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).