Convenis i acords marc signats per la UIB

Addenda al conveni subscrit amb Parcbit Desenvolupament, SA, el 24 de juliol de 2002

Palma, 20 de febrer de 2003

La Universitat de les Illes Balears, d'acord amb el paràgraf segon del punt 1 del conveni signat entre la Universitat de les Illes Balears i Parcbit Desenvolupament, SA, el 24 de juliol de 2002, ha renunciat al contracte de 2.275 kW subscrit amb GESA-ENDESA, i en cas de dissolució o extinció de l'entitat Parcbit Energia i Altres Serveis, SCL, o entitat que la substitueixi, Parcbit Desenvolupament, SA, com a propietària dels drets de la línia elèctrica denominada "Universitat", es compromet a cedir-los a la UIB, en l'estat en el qual es trobi, fins a una potència de 3.700 kW, en el benentès que la UIB ha de satisfer els costs de connexió que pertoquin, valorats a preu de l'any 2002.

Príam Villalonga
President de Parcbit Desenvolupament, SA

 

Llorenç Huguet
Rector de la Universitat de les Illes Balears

Vicenç Matas
President de Parcbit Energia i Altres Serveis, SCL

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell Executiu de data 26 de novembre de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).