Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni específic per al curs 2002-2003 de l'acord marc general amb la Fundació Carolina

Palma/Madrid, 4 de març de 2003

REUNITS

D'una part, el senyor Daniel Sada Castaño, com a Director de la Fundació Carolina, que actua en representació d'aquesta Fundació.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

En virtut de la clàusula segona de l'acord marc general de data quatre de març de 2003 entre la Fundació Carolina i la Universitat de les Illes Balears, les parts convenients acorden de subscriure el present conveni específic per al curs acadèmic 2002-2003.

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ TURÍSTICA

A. OBJECTE DEL PROGRAMA

La Fundació Carolina, en col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears, convoca una beca d'especialització professional a Espanya, en l'àrea d'Economia.

Aquest curs va dirigit a titulats superiors de turisme i llicenciats universitaris, diplomats universitaris, TEAT, amb bons coneixements d'anglès, que vulguin perfeccionar els seus coneixements, tècniques i aptituds necessaris per a l'activitat turística, o bé formar-se com a directius especialitzats en gestió d'empreses turístiques.

B. GESTIÓ DEL PROGRAMA

  1. La Universitat de les Illes Balears accepta per al present conveni aplicar a la Fundació Carolina una deducció d'un 25 per cent en el preu públic de la matrícula del becari que finalment realitzi el programa. Aquest import és, per al curs 2002-2003, de 5.400 euros per matrícula. Per tant, la deducció és de 1.350 euros.
  2. La Fundación Carolina assumirà, per la seva banda, els conceptes següents:
  3. ¿ Desplaçament: un bitllet en classe turista d'anada i tornada des del lloc de residència del becari.
    ¿ Una beca Carolina per un import de 1.200 euros mensuals, mentre duri el programa, en concepte d'allotjament, manutenció i doblers de butxaca, que la Fundació Carolina abonarà directament als becaris que finalment realitzin el programa.
    ¿ Assegurança mèdica no farmacèutica, contractada directament per la Fundació Carolina.
    ¿ Pagament del 50 per cent del preu de la matrícula del becari que finalment realitzi el programa, cosa que suposa 2.700 euros, que la Fundació Carolina transferirà a la Universitat de les Illes Balears.

  4. Finalment, el beneficiari de la beca haurà d'abonar a la Universitat de les Illes Balears el 25 per cent restant del preu de la matrícula, que puja a 1.350 euros. Aquesta quantitat l'alumne l'ha de transferir amb caràcter previ a la seva vinguda a Espanya.

La durada del present programa s'estendrà d'octubre de 2002 a maig de 2003.

C. DURADA

El present conveni té efectes a partir de l'endemà d'haver-se subscrit, i és vigent fins a la finalització del programa objecte d'acord.

D. CAUSES DE RESOLUCIÓ

Aquest conveni es pot resoldre per qualsevol de les causes següents:

1. Per acord mutu de les parts, en els seus propis termes.

2. Per incompliment o irregularitats greus en l'execució del conveni.

3. Per les altres causes establertes a la legislació vigent.

Per a qualsevol discrepància en la interpretació i en el compliment d'aquest conveni específic, hom s'atindrà al que estableix la clàusula novena de l'acord marc general subscrit en el seu moment per les parts.

E. BENEFICIARIS

Per ser beneficiari de la beca Carolina es requereix ser nacional d'algun país de la Comunitat Iberoamericana de Nacions, excepte Espanya, i complir els altres requisits específics expressats en cada programa i convocatòria.

F. DIFUSIÓ

Les parts signants es comprometen a utilitzar tots els mitjans al seu abast per a l'adequada difusió i promoció d'aquest programa.

La Fundació Carolina inclourà a la seva web els logotips i un enllaç de connexió de totes les entitats col·laboradores d'aquest programa, i queden així mateix autoritzades les institucions col·laboradores a fer el mateix amb el logotip i la pàgina web de la Fundació Carolina.

G. SELECCIÓ

La selecció correspondrà a un comitè avaluador format per professionals, professors universitaris o investigadors de prestigi reconegut en les àrees objecte del curs. També s'hi integraran un membre de la institució o institucions organitzadores del curs i un membre de la Fundació Carolina, aquest últim amb veu però sense vot.

El comitè, una vegada valorats els mèrits acadèmics i professionals dels candidats, així com el seu projecte acadèmic, professional i investigador, seleccionarà al beneficiari de la beca. La decisió d'aquest comitè serà inapel·lable. La Fundació Carolina es reserva el dret de no cobrir la beca oferta en cas que el comitè avaluador estimi que no hi ha candidats suficients amb la qualitat mínima requerida per atorgar la beca.

H. COMISSIÓ MIXTA

La comissió mixta prevista a la clàusula quarta de l'acord marc general signat per les parts farà el seguiment de les iniciatives establertes en aquest document.

I. DIPLOMA

La Universitat de les Illes Balears i la Fundació Carolina atorgaran un diploma acreditatiu de la realització del programa.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Fundació Carolina, Daniel Sada Director
Per la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 22 d'octubre de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 6 de novembre de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).