Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de donació amb la Senyora Maria Duran Ordiñana

Palma, 22 de gener de 2003

REUNITS

D'una part, la senyora Maria Duran Ordiñana, natural de Sencelles, amb NIF 41225615-R.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

A) Que la senyora Duran posseeix un nombre elevat d'exemplars del llibre Introducción a la práctica del Rorschach (Barcelona, ed. Herder, 1981) escrit pel seu pare, el senyor Llorenç Duran Coli.

B) Que la senyora Duran vol contribuir a incrementar el patrimoni cultural de la Universitat de les Illes Balears, i en especial del seu Departament de Psicologia, com a institució dedicada al servei públic de l'educació superior i de la recerca que considera que el benefici social que es derivi de la seva actuació serà més gran com més siguin els mitjans de què disposi.

És per això que

ACORDEN

Primer . La senyora Duran fa donació a la Universitat de les Illes Balears del nombre de 72 exemplars del llibre esmentat.

Segon . El Rector de la Universitat de les Illes Balears, en nom d'aquesta institució, accepta la donació en els termes continguts a la clàusula següent.

Tercer . La donació es fa amb la finalitat expressa que la Universitat de les Illes Balears en disposi perquè els estudiants i professors especialment dels estudis de Psicologia, però també altres estudiosos interessats, puguin utilitzar-la.

La Universitat de les Illes Balears es compromet a fer constar sempre que la donació l'ha feta la senyora Duran.

Llegit per ambdues parts el conveni i com a prova de conformitat amb el que s'hi expressa, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Maria Duran
Llorenç Huguet Rector de la Universitat de les Illes Balears

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 3 de desembre de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 19 de desembre de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).