Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol de col·laboració amb la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears per a la formació de personal investigador en temes lul·lians en el marc de la Càtedra Ramon Llull

Palma, 25 de març de 2003

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyor Damià Pons i Pons, conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per subscriure aquest protocol, i

MANIFESTEN

Que la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears estan interessades a organitzar accions conjuntes per promoure la formació d'especialistes en temes lul·lians.

Atès l'esmentat,

ACORDEN

Primer. Motivació

El conveni és conseqüència de la convicció que Ramon Llull és la figura més rellevant en l'àmbit cultural de les Illes Balears i d'arreu dels territoris de parla catalana i, a més, és el pilar sobre el qual es fonamenta el naixement de la prosa catalana. Per aquest motiu ambdues parts consideren que s'han de fomentar els estudis de les seves obres i la repercussió d'aquestes en la cultura occidental.

Segon. Objectius i actuacions

L'objectiu d'aquest conveni és el foment de l'especialització de joves investigadors en temes lul·lians i, més concretament, s'estableix per a la creació d'una plaça d'investigador adscrit a la càtedra Ramon Llull de la Universitat de les Illes Balears.

Tercer. Contingut econòmic de la col·laboració

Per finançar aquesta plaça d'investigador, la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears farà una aportació anual de 24.000 euros (vint-i-quatre mil euros) a la càtedra Ramon Llull, durant els exercicis pressupostaris 2003, 2004, 2005, 2006 i 2007, amb càrrec a la partida pressupostària 13301 455B01 48000.00, amb la qual cosa l'aportació total de la Conselleria durant aquest cinc exercicis serà de 120.000 euros (cent vint mil euros).

Les anualitats abans esmentades, de 24.000 euros (vint-i-quatre mil euros), s'abonaran en quatre pagaments trimestrals de 6.000 euros (sis mil euros) cada un, prèvia presentació de la corresponent factura per part de la Universitat de ls Illes Balears.

Quart. Desenvolupament i vigència del protocol

Aquest protocol serà vigent des de la data de signatura fins al dia 31 de desembre del 2007 i pot ser prorrogat de mutu acord entre les parts.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest protocol, totes les parts el signen al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per la d'Educació i Cultura,

Llorenç Huguet
Rector

Damià Pons
Conseller

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 3 de desembre de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 19 de desembre de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).