Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració amb la Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears en matèria de cooperació al desenvolupament

Palma, 3 de març de 2003

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyora Fernanda Caro Blanco, consellera de Benestar Social del Govern de les Illes Balears, com a representant de la Conselleria de Benestar Social, i en funció de la delegació establerta pel Decret 6/2002 d'11 d'octubre, del president de les Illes Balears.

De l'altra, l'Excel·lentíssim i Magnífic Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts actuen en nom i representació dels càrrecs que ocupen i es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar.

Per això,

EXPOSEN

Primer . El 12 de juliol de 2000 el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears signaren un conveni marc de col·laboració general, a partir del qual ¿segons la clàusula segona dels acords¿ poden realitzar-se convenis que s'han d'adjuntar al conveni general esmentat. D'una altra banda, la clàusula quarta estableix que qualsevol actuació que ambdues parts vulguin dur a terme s'ha de realitzar a través d'un conveni específic.

Segon . La Conselleria de Benestar Social, a través de la Direcció General de Cooperació, executa la política el Govern de les Illes en matèria de cooperació al desenvolupament. És voluntat de la Conselleria de Benestar Social que aquesta cooperació es realitzi amb la màxima qualitat, cosa que significa comptar amb professionals capacitats a les Illes i als països empobrits, per tal que siguin generadors de processos de desenvolupament.

Tercer . La Universitat de les Illes Balears està treballant en la realització de projectes de cooperació al desenvolupament amb universitats de països empobrits. És voluntat de la UIB contribuir a la tasca que les Illes realitzen per superar la pobresa al món, i específicament en la generació de les condicions d'una cooperació de qualitat i eficaç, amb la garantia d'actualització de coneixement científic que la institució universitària pot oferir. La UIB és membre del Consell de Cooperació de les Illes Balears, òrgan que assessora les polítiques que realitza el Govern de les Illes Balears.

Quart . La Conselleria de Benestar Social i la Universitat de les Illes Balears van signar el 6 d'agost de 2001 i el 3 de maig de 2002 sengles convenis de col·laboració en matèria de cooperació al desenvolupament, executats satisfactòriament i en els quals es preveien determinades accions, la continuació de les quals es preveu en aquest conveni, a més d'afegir-ne altres de noves.

En virtut del que s'ha exposat

ACORDEN

Primer . La realització de les activitats següents per contribuir a la cooperació al desenvolupament dels pobles empobrits del món:

1. Realització d'un curs de postgrau d'especialista universitari en cooperació internacional, que s'ha d'impartir durant l'any 2003. Els continguts del curs i l'organització es descriuen en l'annex I d'aquest Conveni.

2. Realització de dos cursos curts en matèria de cooperació al desenvolupament a la Universitat de les Illes Balears. Els continguts i l'organització es descriuen en l'annex II d'aquest Conveni.

3. Edició d'un premi de recerca sobre cooperació internacional. Les característiques del premi es descriuen en l'annex III d'aquest conveni.

4. Convocatòria de beques per a la realització de pràctiques d'alumnes de la Universitat de les Illes Balears a països empobrits de l'Amèrica Central, del Sud i l'Àfrica, durant el curs acadèmic 2003¿2004. Aquesta acció es descriu en l'annex IV d'aquest conveni.

5. Participació de la UIB en el desenvolupament de les accions de la Université Euro-Méditerranéenne TETHYS , amb la presentació d'un projecte conjunt en el marc del programa europeu "Interreg III B MEDOC". Aquesta acció es descriu en l'annex V d'aquest conveni.

6. Col·laborar en la implantació i posada en marxa tècnica amb el Ministeri d'Educació Superior de Cuba dels estudis de la Llicenciatura de Turisme a diverses universitats cubanes. Les accions es descriuen en l'annex VI d'aquest conveni.

7.Col·laboració tècnica per continuar la realització de projectes de cooperació dissenyats i executats per la Universitat de Camagüey (Cuba) en col·laboració amb la UIB, a més de desenvolupar-ne de nous. Les accions es descriuen en l'annex VII d'aquest conveni.

8. Col·laborar en la creació i la posada en marxa d'un sistema d'educació a distància a la Universitat Nacional de la Patagònia Austral (UNPA), Argentina. La descripció d'aquesta acció es troba en l'annex VIII d'aquest conveni.

9. Realització del III Seminari Internacional de Cooperació a la Universitat de les Illes Balears. Aquesta acció es descriu en l'annex IX d'aquest conveni.

10. Organització d'un curs de postgrau o mestria a una universitat de països empobrits de l'Amèrica Central o del Sud en alguns dels àmbits següents: desenvolupament social i econòmic o politicoinstitucional; economia social o promoció de la salut. Les condicions es descriuen en l'annex X d'aquest conveni.

Segon . Obligacions de les parts.

1. La Conselleria de Benestar Social transferirà la quantitat de tres-cents setanta mil euros, (370.000 euros) a la UIB, amb càrrec a la partida pressupostària 23401.134A01.44113.00, en els següents terminis:

¿ En el moment de la signatura d'aquest conveni s'emetrà ordre de pagament del 70% del total dels recursos previstos, dos-cents cinquanta-nou mil euros (259.000 euros).

¿ Ordre de pagament del 30% del total, cent onze mil euros (111.000 euros), el mes de setembre de 2003.

2. Les quanties per a la realització de les activitats convingudes se distribuiran de la següent manera:

a. Cinquanta-un mil euros (51.000 euros) per a la realització del curs de postgrau d'especialista universitari en cooperació internacional, així com per a l'elaboració del material per al curs que sigui necessari.

b. Deu mil euros (10.000 euros) per a la realització de dos cursos en matèria de cooperació al desenvolupament.

c. Deu mil euros (10.000 euros) per a l'edició d'un premi per realitzar una investigació sobre la cooperació internacional l'any 2003.

d. Divuit mil euros (18.000 euros) per a la realització de pràctiques d'alumnes de la Universitat de les Illes Balears a països empobrits de l'Amèrica Central, l'Amèrica del Sud i l'Àfrica.

e. Cinquanta-quatre mil euros (54.000 euros) per a la participació de la UIB en el desenvolupament de les accions de la Université Euro-Méditerranéenne TETHYS en el programa INTERREG III.

f. Cinquanta mil euros (50.000 euros) per a la implantació de la Llicenciatura de Turisme a Cuba

g. Vuitanta-set mil euros (87.000 euros) en concepte d'assistència tècnica, col·laboració i finançament de projectes de cooperació dissenyats i realitzats per la Universitat de Camagüey (Província de Camagüey, Cuba).

h. Cinquanta-cinc mil euros (55.000 euros) per a la implantació d'un sistema d'educació a distància a la Universitat Nacional de la Patagònia Austral (UNPA), Argentina.

i. Divuit mil euros (18.000 euros) per a la realització del III Seminari Internacional de Cooperació a la UIB.

j. Disset mil euros (17.000 euros) per organitzar un curs de postgrau o mestria a una universitat de l'Amèrica Central o l'Amèrica del Sud.

3. La Universitat de les Illes Balears s'obliga a:

1. Organitzar i realitzar les activitats descrites al primer punt dels acords d'aquest conveni.

2. Justificar mitjançant factures o altres documents acreditatius les despeses realitzades pel total de l'import concedit, com a màxim 60 dies després de la finalització de cada una de les activitats.

3. Facilitar la informació que en qualsevol moment pugui sol·licitar-li la Conselleria de Benestar Social.

4. Participar en els espais de seguiment que aquest conveni estableixi.

5. Donar comptes de l'actuació quan ho requereixi la Direcció General de Cooperació.

6. Fer constar el suport de la Conselleria de Benestar Social (a través del seu logotip) en tot el material de difusió de les activitats i en les publicacions i els materials tècnics que puguin derivar-se'n.

Tercer . Totes les despeses previstes per aquest conveni s'imputen a l'exercici econòmic de 2003.

En el cas de produir-se romanent en l'assignació d'alguna de les accions previstes en el conveni, aquest podrà ser incorporat a una altra de les accions previstes, sempre que la UIB motivi i sol·liciti per escrit el canvi i tengui l'autorització de la Direcció General de Cooperació.

Quart . Es constituirà una comissió mixta d'aquest conveni formada per dos membres de la Conselleria de Benestar Social, designats per la consellera de Benestar Social, i dos membres de la UIB, per fer el seguiment i les propostes concretades en els annexos. Aquesta comissió ha d'informar de la seva actuació a la comissió mixta establerta en el conveni marc de 12 de juliol de 2000 entre la UIB i el Govern de les Illes Balears.

Cinquè . Seguiment i vigència del conveni

Aquest conveni tendrà una durada des de la seva signatura fins al 31 de desembre de 2003.

Sisè . Aquest conveni se resoldrà, amb l'audiència prèvia de les parts, per l'acord mutu o per l'incompliment de qualsevol dels punts que s'hi estableixen.

Setè . Aquest conveni està exclòs de l'àmbit d'aplicació del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, en virtut del que hi estableix l'article 3.c). Com que es tracta d'un acord en què hi participa una administració pública, s'hi ha d'aplicar les normes de dret administratiu que hi pertoquin, particularment la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears i les normes que la despleguen.

Vuitè . Les qüestions litigioses que se'n puguin derivar, atesa la seva naturalesa jurídica administrativa, s'han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.

I, com a prova de conformitat amb tot l'anterior, signen aquest conveni en dos exemplars al lloc i en la data indicats en l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Per la Conselleria de Benestar Social,

Fernanda Caro
Consellera

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 28 de gener de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de febrer de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

ANNEX I

CURS DE POSTGRAU D'ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN COOPERACIÓ INTERNACIONAL I ELABORACIÓ DE MATERIALS PER AL CURS.

A) En el marc del conveni de 6 d'agost de 2001, es va realitzar el primer curs d'especialista universitari en cooperació internacional, amb un resultat totalment satisfactori. L'any 2003 es pretén reeditar aquests curs amb les següents característiques:

- Durada:

250 hores, de les quals almenys 50 (20%) han de ser de pràctiques tutoritzades i 40 (16%) per fer un treball sobre la cooperació arreu de l'estat espanyol. La Direcció General de Cooperació reservarà una plaça per fer-hi pràctiques.

- Metodologia:

Atès que persones de totes les Illes han de poder beneficiar-se del curs, en la mesura que sigui possible, s'ha d'optar per l'ensenyament a distància.

- Destinataris:

Els participants en el curs han de ser almenys diplomats universitaris. A l'efecte de la selecció dels participants, es consideraran com a mèrits preferents els següents:

- Persones que actualment estiguin fent feina activament en temes de cooperació.

- Persones que puguin transferir o revertir els seus aprenentatges.

- Que afavoreixi l'accés des de totes les illes.

Reserva de places:

La comunitat autònoma es reservarà una plaça per a un tècnic propi i tres places per a tècnics dels fons illencs de solidaritat. El nombre màxim de participants és de 28. Els participants obtindran la titulació oficial que correspongui de la UIB.

Temporització:

El curs es realitzarà l'any 2003.

Organització i coordinació:

Es constitueix una comissió assessora formada per personal de la UIB i de la Direcció General de Cooperació. Aquesta comissió ha de donar la seva conformitat a la programació de continguts abans que els òrgans competents de la UIB aprovin el curs i també ha de fer el seguiment periòdic del desenvolupament del mateix. En aquesta comissió hi podran assistir, amb veu i sense vot, un representant de cada un dels fons insulars de cooperació i un representant del Consell de Cooperació de les Illes Balears.

La direcció, la coordinació i la gestió del curs corresponen íntegrament a la UIB, que disposarà les seves instal·lacions i els seus recursos materials per dur-ho a terme.

Pressupost:

La Direcció General de Cooperació aportarà quaranta dos mil euros (42.000 euros) per a la realització del curs. Els alumnes han d'abonar 300 euros en concepte de matrícula, que seran recaptats per la Universitat de les Illes Balears. Correspondrà a la UIB el 20 % dels ingressos totals que s'obtenguin del curs, inclosa l'aportació de la Direcció General de Cooperació i les matrícules dels alumnes.

B) Elaboració del material per dur a terme aquest curs i futures edicions.

Una de les accions que es preveuen amb aquesta segona edició del curs és començar amb l'elaboració del material en línia necessari per dur-ne a terme aquesta i futures edicions. Llavors, amb l'objectiu de anar preparant progressivament el material del Curs per la seva impartició a través d'Internet, es destina la quantitat de nou mil euros (9.000 euros).

ANNEX II

REALITZACIÓ DE DOS CURSOS MONOGRÀFICS EN MATÈRIA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT A LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

La Conselleria de Benestar Social i la UIB organitzen un curs d'Especialista Universitari en Cooperació al Desenvolupament, donat cobertura així a la formació especialitzada universitària.

Per tal de millorar l'oferta formativa, es preveu la realització de cursos d'especialització de curta durada, en temes monogràfics. Per a l'any 2003 es preveu la celebració dels següents:

1. Curs sobre la gestió d'ONGs

L'existència de nombroses ONGs s'ha convertit en una realitat important a la societat balear dels darrers anys. Aquestes ONGs són un dels instruments de més relleu pel que fa a la gestió i canalització de les ajudes que, en matèria de cooperació al desenvolupament, reben de les Illes Balears països empobrits del Tercer Món.

Amb la realització d'aquest curs la Direcció General de Cooperació i la Universitat de les Illes Balears pretenen millorar la formació existent entre els gestors i responsables de les ONGs pel que fa a l'organització, gestió i distribució dels recursos econòmics que reben dels organismes públics i privats de les Illes, com dels mitjans humans que tenen al seu abast.

2. Curs sobre tècniques de comunicació per a ONGs

Per a una gestió més adient de les ONGs, és convenient que les persones que les dirigeixen duguin a terme una tasca de comunicació el més eficaç possible envers la societat pel que fa a la difusió de les accions que puguin dur a terme.

Característiques comunes:

1. Dotació econòmica:

La dotació econòmica de cada un dels cursos és de cinc mil euros (5.000 euros), dels quals correspon a la UIB el 20% en concepte de despeses de gestió i d'organització dels mateixos.

La inscripció dels alumnes serà gratuïta.

2. Durada i lloc d'impartició:

El curs tindrà una duració de 40 hores i es celebrarà a la Universitat de les Illes Balears.

3. Destinataris dels cursos:

Els participants en el curs no cal que comptin necessàriament amb estudis universitaris. A l'efecte de la selecció dels participants, es considerarà com a mèrit que els sol·licitants estiguin fent feina activament en temes de cooperació. Es procurarà que puguin participar-hi persones de Menorca i les Pitiüses.

El nombre màxim d'alumnes serà de 30.

4. Reserva de places:

La comunitat autònoma es reservarà 1 plaça per a tècnics propis i tres places per a tècnics dels fons illencs de solidaritat.

5. Certificació:

Els participants que compleixin les condicions d'aprofitament que s'estableixin obtindran una certificació de la UIB. S'estudiarà l'atorgament de crèdits pels cursos esmentats.

ANNEX III

CONVOCATÒRIA D'UN PREMI DE RECERCA SOBRE LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT

Aquesta iniciativa respon a diverses consideracions:

 • Amb el foment de la recerca en l'àmbit de la cooperació es contribueix a una intervenció amb majors possibilitats d'èxit, es dóna solució a possibles errades que la recerca ens fa evidents i, en definitiva, s'incrementa la qualitat de la cooperació al desenvolupament.
 • Motivar els investigadors en un tema que disposa de pocs recursos dedicats a la recerca.
 • Col·laborar en la formació de futurs investigadors.
 • Poder transferir resultats de la recerca a les pràctiques.

Destinataris:

 • Ser residents a les Illes Balears.

Es poden presentar projectes individuals o de grups de tres persones, com a màxim. Si els projectes no son presentats per professors de la UIB, hauran d'estar avalats per un professor d'aquesta Universitat.

Dotació:

Deu mil euros (10.000 euros).

Criteris per a la presentació:

1. Presentar un projecte de recerca que ha d'incloure, com a mínim:

 • fonamentació, objectius/ hipòtesis de treball, metodologia, mitjans, temporització i currículum dels investigadors.
 • Com a documentació annexa cal presentar: nom, adreça, telèfons i NIF dels autors, certificat de notes.

2. Presentar un informe intermedi de l'estat del projecte.

3. Presentar la memòria de la recerca, en paper i en suport informàtic, com a màxim dotze mesos després des de la concessió del premi. Excepcionalment poden aprovar-se ajornaments, amb una justificació prèvia.

Cada document, projecte, informe intermedi i memòria final ha de tenir l'aval d'un professor universitari, que s'ha de comprometre des del principi a fer-ne el seguiment.

Criteris administratius:

 1. La convocatòria es farà pública en el Butlletí Oficial de les Illes Balears .
 2. El premi s'abonarà en dos terminis. El primer (50%), en el moment de l'adjudicació; el segon (50%), un cop finalitzada la recerca amb la presentació de la memòria d'investigació.

Publicació i ús de la informació:

La Conselleria de Benestar Social es reserva el dret de publicar el treball premiat depenent de la seva rellevància i de la disponibilitat pressupostària. També es reserva el dret de l'ús del contingut de la investigació, sense perjudici del que estableix la legislació en matèria de drets d'autor.

Procediment d'adjudicació del premi:

1. Per valorar els treballs presentats es constituirà un jurat format per:

 • dos membres designats per la Direcció General de Cooperació, un dels quals actuarà com a president
 • dos membres designats per la Universitat de les Illes Balears, un dels quals ha d'actuar com a secretari.

2. Les funcions del jurat són:

 • elaborar les bases del premi
 • valorar els projectes d'investigació
 • fer el seguiment del procés de recerca i valorar l'informe intermedi
 • aprovar les sol·licitud d'ajornament que puguin presentar-se.

ANNEX IV

REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES D'ALUMNES DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS A PAÏSOS EMPOBRITS DE L'AMÈRICA CENTRAL, L'AMÈRICA DEL SUD I L'ÀFRICA

La cooperació al desenvolupament s'ha de plantejar no només en la perspectiva del finançament d'accions. La transferència de coneixements científics i tècnics juga un paper cabdal en el desenvolupament dels pobles.

D'una altra banda, la incorporació de joves universitaris a les accions de desenvolupament contribueix a la seva sensibilització, però també a la seva formació en un context molt distint a l'entorn habitual.

L'experiència pràctica dels dos convenis anteriors ha estat plenament satisfactòria en el desenvolupament d' aquesta actuació.

Accions:

Dotació d'ajudes per dur a terme pràctiques d'alumnes a països empobrits, en el marc de projectes que financen la Direcció General de Cooperació o altres organismes.

Per formular cada una de les ajudes cal presentar un projecte de pràctiques avalat pel tutor de pràctiques.

Criteris:

 • Entenem per pràctiques la realització del projecte fi de carrera i les activitats que formen part del pràctic oficial dels estudis.
 • Les pràctiques han de comportar algun tipus de benefici per a la cooperació a les Balears, ja sigui en terme d'anàlisi de necessitats d'un territori, d'avaluació d'un projecte, de l'elaboració de materials de treball, etc. La sistematització d'aquestes actuacions s'ha de presentar en una memòria de pràctiques, de la qual se'n lliurarà un resum amb les dades més significatives a la Direcció General de Cooperació.
 • La UIB determinarà els estudis que poden concertar pràctiques, donant preferència als estudis de magisteri, pedagogia, psicopedagogia, psicologia, treball social, dret, economia, educació social, infermeria i informàtica,.
 • El seguiment acadèmic dels alumnes en pràctiques correspon a la UIB.

Dotació:

Divuit mil euros (18.000 euros)

Selecció de beneficiaris:

La selecció dels beneficiaris la farà una comissió de selecció formada per un representant del Vicerectorat de Projectes i Relacions Internacionals de la UIB i un altre de la Direcció General de Cooperació.

ANNEX V

PARTICIPACIÓ DE LA UIB EN EL PROJECTE "INTERREG III" EN EL MARC DE LA XARXA D'UNIVERSITATS "TETHYS"

La Universitat Euro-Mediterrània TETHYS (composada per una xarxa de 27 universitats d'arran la Mediterrània), de la qual forma part la UIB, participa en un projecte del Programa europeu INTERREG III B MEDOC, consistent en la "Formació de formadors en educació a distància" de les diferents universitats membres de la xarxa i, en especial, de les universitats de la ribera sud de la Mediterrània.

La Conselleria de Benestar Social està engegant diverses accions a la ribera de la Mediterrània en la perspectiva del desenvolupament humà, i entén que les universitats són agents estratègics en la transferència tecnològica i en l'intercanvi cultural. És objectiu de la Conselleria generar el màxim possible d'intercanvi amb els països del sud de la Mediterrània ja sigui a nivell institucional o d'entitats socials.

La conselleria de Benestar Social aportarà cinquanta-quatre mil euros (54.000 euros), corresponents al 50% de l'import total del projecte per part de cada soci local, i la Universitat de les Illes Balears els serveis i coneixements necessaris per al desenvolupament de les accions formatives (aportació en espècie).

ANNEX VI

IMPLANTACIÓ DELS ESTUDIS DE TURISME A DIVERSES UNIVERSITATS DE CUBA

Atesa la importància que les activitats relacionades amb el turisme tenen a Cuba i la inexistència d'uns estudis reglats de Turisme a les universitat cubanes, el Govern de la República de Cuba ha decidit la creació de la Llicenciatura de Turisme a quatre universitats cubanes. El Ministeri d'Educació Superior ha sol·licitat la col·laboració i l'assessorament tècnic de la Universitat de les Illes Balears per tal d'implantar, en una primera fase, aquests estudis. La Direcció General de Cooperació aportarà cinquanta mil euros (50.000 euros) com a col·laboració per a la implantació d'aquest projecte.

ANNEX VII

COL·LABORACIÓ PER CONTINUAR LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DE COOPERACIÓ DISSENYATS I EXECUTATS PER LA UNIVERSITAT DE CAMAGÜEY (PROVÍNCIA DE CAMAGÜEY, CUBA).

El Govern de les Illes Balears, a través de la Direcció General de Cooperació, està desenvolupant un projecte de treball integral a la província de Camagüey. Entre d'altres institucions, manté relacions de col·laboració amb la Universitat de Camagüey. Per la seva part, la Universitat de les Illes Balears coopera actualment en la realització de projectes d'aquesta universitat cubana.

Per tot això, el conveni marc de col·laboració en matèria de cooperació al desenvolupament que es va signar el 6 d'agost de 2001 va seleccionar set projectes, quatre dels quals preveien una execució plurianual. Es tracta ara d'assegurar la continuació d'aquests projectes, amb les quantitats necessàries per a l'execució el tercer any, així com l'inici de noves actuacions de col·laboració.

Si una vegada atorgades les ajudes per a l'execució de les fases dels projectes esmentats en resta un romanent, aquest podrà ser destinat a nous projectes de cooperació, previ acord de la comissió de seguiment del conveni.

El Govern de les Illes transferirà a la UIB els recursos econòmics necessaris per a la continuació del desenvolupament dels projectes. Alhora, la UIB ha de transferir els recursos a la Universitat de Camagüey, amb qui ha de mantenir espais de coordinació i seguiment. Les despeses de les transferències han d'anar a càrrec dels projectes.

La Universitat de les Illes Balears ha de donar comptes de l'execució dels projectes al Govern de les Illes Balears, mitjançant els informes periòdics que determini la comissió de seguiment del conveni. En el termini de dos mesos des de la finalització de cada projecte, la UIB ha de presentar un informe econòmic i tècnic final.

Dotació:

Vuitanta-set mil euros (87.000 euros). D'aquesta partida li corresponen a la UIB el 8% d'aquesta quantitat en concepte de depeses de gestió i de col·laboració en l'execució d'alguns dels projectes.

ANNEX VIII

IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA A LA UNIVERSITAT NACIONAL DE LA PATAGÒNIA AUSTRAL (UNPA), ARGENTINA

L'actual situació econòmica d'Argentina dificulta la dotació tecnològica adient de les universitats del país. En el cas de territoris perifèrics aquestes mancances es fan encara més paleses.

La Universitat Nacional de la Patagònia Austral (UNPA) està interessada a desenvolupar un projecte global de formació a distància (per Internet i per videoconferència) i, a tal efecte, vol aprofitar l'àmplia experiència de la Universitat de les Illes Balears en aquest tema amb el programa Campus Extens .

La Universitat de les Illes Balears i la Conselleria de Benestar Social volen col·laborar en la creació i la posada en marxa de l'esmentat programa de formació a distància a la UNPA: la Universitat, aportant els seus coneixements tècnics i docents en la matèria; la Conselleria, el finançament.

Dotació:

Cinquanta-cinc mil euros (55.000 euros), dels quals correspon a la UIB el 8% en concepte de depeses de gestió i de transferència de coneixements tècnics i d'experiència docent. La resta és per a la dotació de les aules i l'equipament necessari a la UNPA.

ANNEX IX

SEMINARI MEDITERRANI DE COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT INTERNACIONAL A LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Amb la realització de la tercera edició d'aquest seminari la Direcció General de Cooperació vol consolidar les Illes Balears i la UIB com a fòrum acadèmic de discussió, amb una doble finalitat. D'una banda, donar a conèixer entre la societat balear els progressos en matèria d'economia internacional i desenvolupament econòmic mundials, de manera que les Illes es converteixin en el lloc on investigadors d'altres universitats facin públiques les conclusions de llurs estudis que sobre l'economia i la societat del països subdesenvolupats han dut a terme. D'altra banda, aquests seminaris pretenen complementar els plans d'estudis de la UIB pel que fa a la temàtica relacionada amb l'economia dels països subdesenvolupats.

La Direcció General de Cooperació aportarà divuit mil euros (18.000 euros) per a la realització d'aquest seminari, que seran destinats a l'organització i a la publicació de les ponències dels participants.

L'organització del seminari farà constar en els materials de difusió i a la publicació de les ponències el suport del Govern de les Illes Balears. D'altra banda, reservarà una plaça per a l'assistència d'un tècnic de la Direcció General de Cooperació.

ANNEX X

ORGANITZACIÓ D'UN CURS DE POSTGRAU O MESTRIA A UNIVERSITATS DE PAÏSOS EMPOBRITS DE L'AMÈRICA CENTRAL I L'AMÈRICA DEL SUD

La realització de cursos de postgrau a universitats de països empobrits moltes vegades troba dificultats de recursos econòmics, materials i d'especialistes en les matèries objecte de treball.

La Universitat de les Illes Balears està realitzant activitats d'aquest tipus amb l'aportació voluntària de professorat i de materials.

Per garantir aquesta mena d'activitats, que incideixen en la millora del capital humà dels països empobrits, el Govern de les Illes Balears vol contribuir al seu finançament, en alguns dels àmbits següents: desenvolupament social i econòmic o politicoinstitucional; economia social, promoció de la salut, o serveis socials bàsics.

Criteris per a la realització d'aquesta activitat:

 • En el disseny i l'organització, s'ha de comptar amb la participació de les universitats dels països beneficiaris.
 • S'ha de garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés als cursos de tots els estudiants interessats.
 • La Universitat de les Illes Balears aportarà els especialistes i la documentació necessaris per a la celebració del curs.

Dotació: Disset mil euros (17.000 euros).