Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració amb Banca March

Palma, 19 de febrer de 2003

REUNITS

D'una banda, el senyor Francesc S. Verdú Pons, Conseller Delegat de Banca March, que actua en nom i representació d'aquesta entitat, amb domicili a l'Avinguda Alexandre Rosselló, 8 de Palma (Illes Balears), i NIF núm. A070004021.

I de l'altra, la Universitat de les Illes Balears (UIB), amb NIF núm. Q0718001A, representada per l'Excel·lentíssim i Magnífic Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb que actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present protocol, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Objectiu . A fi de contemplar la formació d'alguns alumnes de la Llicenciatura d'Administració i Direcció d'Empreses i la Llicenciatura d'Econòmiques de la UIB, aquesta i Banca March faran la convocatòria d'un màxim de vuit beques entre els alumnes de la UIB, que hagin completat el primer cicle de les llicenciatures esmentades anteriorment abans de dia 1 de gener del 2003, per poder fer pràctiques als departaments que proposi Banca March,

Segona. Selecció d'alumnes . Tant bon punt estigui signat aquest protocol, la UIB anunciarà el concurs per seleccionar els alumnes que hagin de gaudir de les beques. La selecció la realitzarà una comissió presidida pel Degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i en la que hi participen, per part de Banca March, dues persones designades per la seva Direcció General; i, per part de la UIB, el Director del Departament d'Economia i Empresa i un altre professor del departament designat per aquest. En la selecció es valorarà principalment el fet que els candidats estiguin en disposició d'iniciar el projecte de final de carrera, el seu expedient acadèmic i l'adequació de les seves capacitats als projectes dels grups de treball de Banca March en els quals s'integrarien.

Tercera. Durada . Aquestes beques tindran una durada des del 24 de febrer fins al 18 de maig del 2003, des del 7 de juliol fins al 24 d'agost del 2003 i des del 22 de setembre fins al 23 de novembre del 2003.

Quarta. Règim de col·laboració . Els alumnes seleccionats realitzaran la seva col·laboració als locals que designi Banca March, de les 8:00 hores fins a les 15:00 de dilluns a divendres, durant el període esmentat a la clàusula tercera.

Cinquena. Finançament de les beques . Banca March finançarà cadascuna de les beques amb un import de cinc mil tres-cents euros (5.300 euros), la distribució de les quals correrà a càrrec de la UIB.

Sisena. Estatut dels becaris . Els alumnes seleccionats com a becaris ho seran de la UIB sense que aquesta entitat representi cap lligam contractual entre els alumnes i Banca March.

Setena. Formació dels becaris . Per facilitar la integració dels becaris en els grups de treball, Banca March donarà una formació mínima de cinquanta hores en temes generals de funcionament d'una entitat d'estalvi .

Vuitena. Seguiment del treball dels becaris . La feina que s'assigni a cadascun dels becaris haurà de ser acceptada per la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials per tal d'assegurar el seu interès en la formació del becari, i estarà supervisada i dirigida per un professor dels que imparteixen classe a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, el qual podrà considerar el treball que l'alumne realitzi a Banca March com a substitutori total o parcial del que hagi de fer en la seva assignatura; o pel professor de la UIB que dirigeixi el seu projecte de fi de carrera. En aquest cas, el treball realitzat per l'alumne podrà formar part total o parcialment de l'esmentat projecte de fi de carrera.

Novena. Compensació de la tasca dels professors . Banca March posarà a disposició de la UIB mil dos-centes euros (1.200 euros) per cada beca concedida per compensar la tasca dels professors de direcció dels projectes assignats als alumnes, la col·laboració dels quals es fixa en aquest protocol. Les esmentades pessetes es destinaran a la millora de la infrastructura docent de la Facultat.

Desena. Seguiment del protocol . La comissió designada per a la selecció dels becaris realitzarà, a finals de maig del 2003 i a finals de novembre del 2003, avaluacions de la marxa del treball dels becaris i, en general, d'aquesta col·laboració. Per poder realitzar aquesta avaluació, els becaris, els professors supervisors i els responsables dels grups de treball de Banca March, presentaran informes de cada un dels períodes corresponents. En cas de comportament incorrecte o manca d'aprofitament d'algun becari, la comissió podrà arribar a decidir la no continuació d'alguna de les beques.

Onzena. Anul·lació de beques i forma de pagament . En el cas que alguna de les beques pugui veure's reduïda en la seva durada o fins i tot anul·lada per decisió de la comissió de seguiment, atès l'escàs aprofitament de l'alumne, tal com s'esmenta en la clàusula desena, la UIB rebrà bimestralment i per avançat la part proporcional de la quantitat corresponent a cada beca en vigor.

Dotzena. Assegurança . A fi de cobrir els accidents que puguin tenir els alumnes en la realització de les pràctiques als locals de Banca March i en els desplaçaments associats, Banca March subscriurà una assegurança que els cobreixi.

I per a què consti, ambdues parts signen el present conveni en dos exemples i amb un sol efecte.

Per la Banca March, Francesc S. Verdú Conseller Delegat
Per la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 11 de febrer de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de març de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).