Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni marc de col·laboració amb l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball

Palma, 28 de febrer de 2003

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, l'Il·lustríssim Senyor Leodegario Fernández Sánchez, Director de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (d'ara endavant, INSHT), en representació de l'esmentada institució, amb seu al c/ Torrelaguna, núm. 73, 28027 Madrid.

Ambdues parts, en representació de llurs respectives institucions, es reconeixen mútuament i recíprocament capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i procedeixen voluntàriament a subscriure el present acord marc i, de conformitat,

MANIFESTEN

Primer . Que l'INSHT té, entre les seves funcions, l'anàlisi i l'estudi de les condicions de seguretat i salut en el treball, així com la promoció i el suport a la millora d'aquestes.

Segon . Que la Universitat de les Illes Balears està integrada en el desenvolupament de programes específics de cooperació en aspectes d'investigació i de formació d'experts en relació amb la seguretat i la salut en el treball.

Tercer . Que amb aquesta finalitat, l'INSHT i la Universitat de les Illes Balears volen establir un conveni marc que afavoreixi i dinamitzi totes les accions de col·laboració que puguin concretar en el futur mitjançant la formalització de convenis, acords o contractes específics.

Per tot això,

ACORDEN

Primer. Objecte del conveni

El present conveni té per objecte establir el marc de col·laboració entre l'INSHT i la Universitat de les Illes Balears en projectes conjunts relacionats amb la seguretat i salut laboral, en els quals puguin participar investigadors, professors, experts i estudiants d'ambdues institucions.

Segon. Àmbit d'aplicació i vigència

1. El present conveni s'estendrà a la totalitat de les dependències i instal·lacions de l'INSHT i de la Universitat de les Illes Balears.
2. El present acord té una vigència de tres anys comptats a partir de la data de la seva firma, i pot prorrogar-se llevat que alguna de les parts decideixi de rescindir-lo. La rescissió anticipada de l'acord ha de comunicar-se amb dos mesos d'antelació a la data en què hagi d'entrar en vigor la pròrroga. Aquesta decisió s'ha de comunicar per escrit i de manera que puguin acreditar-se la tramitació i la recepció de l'escrit i la data d'ambdues coses. Si alguna de les parts el vol donar per finalitzat, es compromet a acabar les accions establertes mitjançant aquest acord que estiguin en funcionament.

Tercer. Objectius generals de la col·laboració

Els objectius d'aquest conveni se circumscriuen als aspectes que s'indiquen a continuació:

1. Col·laboració d'ambdues entitats en tots els aspectes relacionats amb la formació teòrica i tècnica en prevenció de riscs laborals.
2. Intercanvi de publicacions i material didàctic.
3. Col·laboració en programes pilot dirigits als estudiants i titulats de la Universitat de les Illes Balears amb els continguts que s'estableixin en cada cas.
4. Participació conjunta en projectes d'investigació en els temes que en cada cas siguin objecte d'acord, dins qualsevol camp relacionat amb la seguretat i la salut laboral.
5. Qualsevol altra activitat que ambdues institucions, en el marc de les competències que els són pròpies, considerin d'interès comú.

Quart. Objectius immediats

Més en particular, ambdues parts acorden, en el moment de la firma, de col·laborar concretament en les accions que es detallen a continuació, i que majoritàriament són fruit de la cooperació que mantenen la UIB i membres de l'INSHT des de fa uns quants anys:

1. Col·laboració d'ambdues entitats en la impartició de diferents mòduls pertanyents al Màster en Salut Laboral (prevenció de riscs laborals) de la UIB. Inicialment la col·laboració es limita a la participació de tècnics de l'INSHT en la impartició de docència en l'esmentat màster.
2. Realització de pràctiques i participació, per part dels alumnes del màster, en les activitats formatives de l'INSHT que hagin estat objecte d'acord prèviament.
3. Creació i impartició de les especialitats preventives i els cursos d'especialització objecte d'acord. En particular, la cooperació pot abastar des de la confecció del programa formatiu i la preparació de material didàctic de suport, fins a la mateixa impartició de docència presencial o a distància.

Cinquè. Mitjans

Cada programa d'actuació dels esmentats a l'apartat tercer d'aquest conveni ha de ser objecte d'un acord específic que ha d'incloure, almenys, els aspectes següents:
1. Definició de l'objectiu.
2. Descripció del pla de treball, que ha d'incloure els diferents grups d'activitats, etapes del projecte i terminis de realització.
3. Pressupost total i mitjans materials i humans que requereixi el programa, amb especificació de les aportacions de cada institució.
4. El nom de les persones designades per les parts, en nombre igual per cadascuna, encarregades i responsables del desenvolupament del programa d'actuació.

Sisè. Comissió de seguiment

Es nomenarà una comissió mixta de seguiment integrada per dos representants designats per l'INSHT i dos per la Universitat de les Illes Balears amb la finalitat de fomentar, avaluar i desenvolupar els objectius als quals es refereixen les clàusules tercera i quarta del present acord marc.
Sens perjudici de les funcions que a aquesta comissió mixta li corresponguin, els convenis específics poden preveure el nomenament de comissions especials per fer-ne el seguiment, incloses aquelles persones que per la seva especialització o capacitat concretes puguin resultar més útils per dur a terme els objectius establerts.

Setè. Salvaguarda de competències

La col·laboració prevista a les clàusules del present conveni s'entendrà sens perjudici, per una part, de les funcions que té encomanades l'INSHT i, de forma especial, aquelles a què al·ludeixi l'article 8 de la Llei 31/1995, de 10 de novembre, que regula les funcions i competències de l'INSHT, i per altra, de les funcions que són pròpies de la Universitat de les Illes Balears.

Vuitè. Coordinació amb les comunitats autònomes

Totes les activitats que, com a conseqüència del desenvolupament i aplicació d'aquest conveni, es realitzin, s'han de dur a terme amb coneixement i en coordinació dels òrgans corresponents de la comunitat autònoma afectada.
Un cop llegit per les parts aquest conveni marc de col·laboració i com a prova de conformitat amb tots i cadascun dels punts que s'hi expressen, el firmen en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Leodegario Fernández
Director

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni marc el va aprovar el Consell Executiu de data 15 d'octubre de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 6 de novembre de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).