Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València per al desenvolupament del projecte d'investigació «Aplicació d'ultrasons de potència en els processos de deshidratació d'aliments. Modelització del procés»

Palma/València, 22 de gener de 2003

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat Politècnica de València (d'ara endavant UPV), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Justo Nieto Nieto, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i l'article 202 dels Estatuts de l'esmentada universitat, que li atorga poders bastants que no han estat derogats ni modificats. La Universitat Politècnica de València, amb el CIF Q-46/18002-B, té el domicili a València, camí de Vera, s/n, CP 46022.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (d'ara endavant UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat. La Universitat de les Illes Balears, amb CIF Q0718001A, té el domicili legal a Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07071 Palma, Illes Balears.

Tots dos representants es reconeixen mútuament capacitat jurídica suficient i subscriuen en nom de les respectives entitats el present conveni i a aquest efecte

EXPOSEN

1. Que la Universitat Politècnica de València, a través del Departament de Tecnologia d'Aliments, és l'organisme executor del projecte d'investigació titulat «Aplicació d'ultrasons de potència en els processos de deshidratació d'aliments. Modelització del procés» (ref.: AGL2001-2774-CO5), del qual és investigador responsable el catedràtic d'universitat senyor Antoni Mulet Pons, amb data d'inici 28 de desembre de 2001 i data prevista de finalització 27 de desembre de 2004.

2. Que la Universitat de les Illes Balears participa explícitament en l'esmentat projecte amb responsabilitat directa en l'execució de diferents tasques del projecte d'investigació aprovat.

Per tot això, les dues parts acorden de subscriure aquest conveni, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera . L'objecte d'aquest conveni consisteix a desenvolupar per part de la UIB els treballs científics corresponents definits en el projecte.

Segona . La UIB accepta realitzar els treballs encomanats en el projecte i aplicar la subvenció als fins per als quals s'atorga, d'acord amb la resolució del secretari d'estat d'Universitats, Investigació i Desenvolupament.

Tercera . Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i la conclusió coincidirà amb la finalització del projecte: AGL2001-2774-CO5 (27.12.2004).

Quarta . Com a compensació per la realització del treball, la UPV es compromet a pagar a la UIB la quantitat de 6.000 (sis mil) euros, corresponents als treballs assignats en el projecte a la UIB.

El pagament de la quantitat esmentada es farà efectiu mitjançant transferència al compte corrent núm. 2051 0100 57 0337143171 obert a Sa Nostra, c/ del Ter, 16, Palma, a nom de la UIB i segons el desglossament següent:

A la recepció per part de la UPV de l'ajuda corresponent a la primera anualitat, 3.000 euros.

A la recepció per part de la UPV de l'ajuda corresponent a la segona anualitat i després de la presentació prèvia per part de la UIB del certificat de despeses del primer pagament, 3.000 euros.

Cinquena . La UIB es compromet a complir les condicions de justificació i execució pressupostària fixades en la resolució d'aprovació del projecte, i es compromet a lliurar a petició de l'investigador responsable del projecte AGL2001-2774-CO5 els informes corresponents, així com el certificat de les despeses totals realitzades en el desenvolupament del projecte abans del 27 de desembre de 2004.

Sisena . La UIB i la UPV podran disposar de la informació utilitzada i obtinguda al llarg dels estudis continguts en el marc d'aquest conveni, per utilitzar-la en treballs d'investigació, experimentació i desenvolupament tecnològic dels mateixos centres, així com en els processos de transferència i cooperació tècnica. En cas que disposin d'aquesta informació, han de fer una menció explícita de la col·laboració i/o el suport del Ministeri de Ciència i Tecnologia.

Setena . A l'efecte de qualsevol comunicació relativa a aquest conveni, l'investigador responsable del projecte, senyor Antoni Mulet Pons, serà l'interlocutor per part de la Universitat Politècnica de València.

Per part de la UIB, l'interlocutor serà el senyor Antoni Femenia Marroig, membre del Departament de Química de la UIB.

Vuitena . Les parts poden denunciar o modificar aquest document en qualsevol moment per acord mutu. Si per causes imputables a la UIB no es duu fins al final el treball encomanat, el conveni quedarà automàticament rescindit i la UPV tindrà dret a la devolució de les quantitats pagades a compte, en un termini que no seria superior a un mes. Així mateix, si la UPV pretén unilateralment donar per finalitzat el treball abans de la seva conclusió i sense causa justificada, haurà de pagar a la UIB els imports pendents de pagament en un termini no superior a un mes.

Novena . La UPV i la UIB es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament d'aquest conveni.

En cas de conflicte, totes dues parts acorden de sotmetre's als tribunals de València, amb renúncia al seu propi fur.

I com a prova de conformitat i d'acceptació, ambdues parts signen aquest conveni, en dos exemplars, al lloc i en la data esmentats

Per la Universitat Politècnica de València,

Justo Nieto
Rector

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Antoni Mulet

Professor responsable del projecte

Antoni Femenia

Professor responsable del projecte

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 8 d'octubre de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 6 de novembre de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).