Convenis i acords marc signats per la UIB

I protocol de desenvolupament del conveni de col·laboració amb el Consell Insular de Mallorca, TIRME, SA, per dur a terme actuacions previstes en el pla de vigilància ambiental

Palma, 1 de gener de 2003

REUNITS

D'una banda, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor Ángel Fernández Homar, amb NIF 42958251-R, en qualitat de Director gerent de TIRME, SA, domiciliada a la carretera de Sóller, km, 8.2, Palma, actuant en nom i representació d'aquesta.

ANTECEDENTS

El dia 20 de setembre de 2002 les entitats que encapçalen aquest document signaren un conveni de col·laboració amb la finalitat de realitzar les actuacions següents:

¿ El control i seguiment mediambiental de les infraestructures de tractament dels residus urbans de Mallorca que s'indiquin.

¿ El desenvolupament de projectes de recerca + desenvolupament + innovació en matèria de gestió, tractament i reciclatge de residus.

¿ El desenvolupament de programes de formació en matèria de gestió, tractament i reciclatge de residus.

L'esmentat conveni estipulava que TIRME, SA, en qualitat de concessionari del Servei de Gestió de Residus Urbans de Mallorca, signaria amb la Universitat de les Illes Balears els contractes necessaris que en cada cas s'establissin per dur a terme les actuacions concretes i on es preveurien els aspectes tècnics i econòmics de la col·laboració.

ACORDS

Primer . És l'objecte del present conveni la col·laboració entre les entitats signatàries a fi i efecte de realitzar les actuacions previstes al Pla de vigilància ambiental de les instal·lacions del PDSGRUM recollides a l'annex I que s'adjunta.

Segon . La UIB aportarà segons les seves disponibilitats els recursos humans i materials necessaris per desenvolupar les actuacions objecte del present conveni.

Tercer . TIRME, SA, aportarà, amb la mateixa finalitat, les quantitats anuals següents:

Any 2003: 243.410,00 euros + IVA

Any 2004: 255.580,00 euros + IVA

Any 2005: 268.360,00 euros + IVA

Any 2006: 288.177,00 euros + IVA

Any 2007: 295.886,00 euros + IVA

TIRME, SA, designa com a responsable per a la coordinació dels treballs amb la UIB la senyora M. Teresa Oms.

Quart . La forma de pagament és la següent: al llarg del mes de juny de cada any la UIB lliurarà una factura única per l'import anual recollit en aquest protocol, i TIRME, SA, farà efectiu el pagament en els trenta dies següents a la data de la factura.

Cinquè . En cas que es modifiqui de mutu acord alguna de les tasques reflectides a l'annex adjunt, es modificarà també de mutu acord el pressupost establert.

Sisè . La UIB lliurarà les dades mitjançant informes trimestrals excepte en el cas de trobar dades anòmales, que es comunicaran de forma immediata. A més, la UIB elaborarà un informe anual, resum de les dades.

Setè . La vigència del present conveni és de cinc anys a comptar de l'1 de gener de 2003, prorrogables per períodes anuals, per mutu acord entre les parts, excepte denúncia expressa d'alguna d'elles, la qual cosa s'ha de comunicar almenys amb dos mesos d'anterioritat a la data de finalització del present conveni.

Vuitè . Per tal de donar compliment al que estableix el Pla de vigilància ambiental de les instal·lacions del PDSGRUM, TIRME, SA, seguirà contractant les auditories necessàries per a les tasques descrites a l'annex I, en coordinació amb la UIB i mentre aquesta no tingui implementades les seves metòdiques. El cost d'aquestes contractacions es descomptarà de l'import establert al punt tercer.

I com a prova de conformitat, les parts signen aquest protocol al lloc i en la data esmentats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet Rector
Per TIRME, SA, Ángel Fernández Director gerent

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 11 de febrer de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de febrer de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

Annex 1

Tasques que ha de realitzar la UIB en el marc del conveni Consell Insular de Mallorca - UIB - TIRME, SA

Segons el PROGRAMA DE MESURES I VIGILÀNCIA AMBIENTAL DE LES INFRAESTRUCTURES PREVISTES AL PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS URBANS DE MALLORCA (PDSGRUM)

Inventari i situació de l'aqüífer de la zona 1 (cada cinc anys; tocaria el 2005)

Es realitzarà un inventari de totes les captacions d'aigua subterrània existents a la zona, prenent mostres en el 75% de pous disponibles, en les quals es determinaran els paràmetres següents: pH, conductivitat, Ca, Mg, duresa, sulfats, nitrats, nitrits, clorurs, bicarbonats, Na i K.

TIRME facilitarà l'inventari inicial descrit al PDSGRUM, que s'utilitzarà com a punt de referència per a la realització dels següents.

La UIB designa com a responsable per a la realització d'aquestes tasques el professor Antoni Costa Torres, director dels Serveis Cientificotècnics.

Sondeigs geològics de la zona no saturada (cada cinc anys; tocaria el 2005)

Per al control del conjunt d'instal·lacions ubicades a la zona 1 i amb la finalitat d'avaluar la possible contaminació de la zona no saturada de l'aqüífer quaternari existent, es realitzaran tres sondeigs als punts indicats a la taula següent. Es prendran almenys tres mostres de cada sondeig abans de la posada en marxa de les instal·lacions previstes al PDSGRUM i posteriorment cada cinc anys. Els paràmetres que s'han de determinar són els següents: pH, conductivitat, matèria orgànica, capacitat d'intercanvi catiònic, nitrats, clorurs, Cd, Pb, Hg, Cu, Ni, Zn, Mn, Co, Cr, Fe, As, Mo i Ba.

Sondeig Coordenades UTM (X,Y) Denominació
CC.1 472775, 4388030 Can Canut
CC.2 473190, 4388260 Son Frau
CC.3 472935, 4388495 Son Reus

La realització del sondeig s'encarregarà a una empresa degudament homologada. El cost de realització del sondeig no està inclòs al pressupost de les tasques d'anàlisi i anirà a càrrec de TIRME, SA.

La UIB designa com a responsable per a la realització d'aquestes tasques el professor Víctor Cerdà Martín.

1. CONTROL D'AIGÜES

1.1. Zona saturada

1.1.1. Instal·lacions emplaçades a la zona 1 del PDSGRUM

Per al control específic de les instal·lacions es farà mostreig i anàlisis dels pous amb la numeració i lescoordenades següents

Pou núm. Coordenades UTM (X,Y) Cota s.n.m.
75 471845, 4387715 75
42 472120, 4386900 66
14 472620, 4386975 70
39 471950, 4389175 92
60 472500, 4388500 86
34 472760, 4388580 87
5 473200, 4387950 80
23 473475, 4388150 83
1 472850, 4387935 79

Amb la freqüència i els paràmetres següents:

a.1) Per al control de la planta de metanització, la de selecció d'envasos i la de compostatge, es prendran mostres als pous núm. 75 (aigües amunt), 42 i 14 (aigües avall) cada any. Els paràmetres que s'han de determinar són els següents: pH, conductivitat, Ca, Mg, duresa, sulfats, nitrats, nitrits, clorurs, bicarbonats, Na, K, Cd, Pb, Cr, Hg i microbiològic (coliformes fecals, coliformes totals, aerobis a 22 °C, aerobis a 37 °C, estreptococs fecals, clostridis sulfitoreductors).

a.2) Per al control de la planta de tractament d'escòries i del dipòsit de cendres es prendran mostres als pous núm. 39 (aigües amunt), 60 i 34 (aigües avall) amb periodicitat trimestral durant la fase d'explotació. Els paràmetres que s'han de determinar són els següents: pH, clorurs, composts orgànics totals (TOC), Sb, As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, carbonats/bicarbonats, fluorurs, sulfats, Al, Cu, Fe, Mn, Zn, cianurs, índex de fenols, composts orgànics halogenats adsorbibles (AOX), K, conductivitat, nitrats, Ca, Mg i Na.

Una mostra idèntica a la mostra que s'ha d'analitzar es lliurarà a TIRME per tal de fer l'analítica de dioxines i furans segons s'indica a la resolució de la Comissió Balear de Medi Ambient relativa a l'avaluació d'impacte ambiental del dipòsit de seguretat per a les cendres cimentades.

a.3) Per al control de l'abocador d'emergència i de la planta incineradora es prendran mostres als pous núm. 34 (aigües amunt), 95, 23 i 5 (aigües avall) amb una periodicitat trimestral durant la fase d¿explotació (s'ha d'emetre un informe anual) i semestral a la fase de clausura durant trenta anys. Els paràmetres que s'han de determinar són els següents: pH, conductivitat, clorurs, TOC, As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, K, carbonats/bicarbonats, nitrats, nitrits, amoni, sulfats, Cu, Mn, Zn, Ca, Mg, Na, índex de fenols, AOX, plastificants (butil benzil ftalat, di(2-etilhexi) ftalat, di-n-butil ftalat, di-n-octil ftalat, dietil ftalat i dimetil ftalat) i microbiològic (coliformes fecals, coliformes totals, aerobis a 22 °C, aerobis a 37 °C, estreptococs fecals, clostridis sulfitoreductors).

1.2. Aigües residuals i lixiviats

El mostreig es farà d'acord amb l'empresa explotadora, a la qual s'han de notificar les dades i l'horari previst per evitar interferències amb el funcionament normal de les instal·lacions de TIRME.

1.2.1. Instal·lacions ubicades a la zona 1

  • Per al control de la planta de metanització, la de selecció d'envasos i la de compostatge es prendrà una mostra de la bassa de l'estació depuradora, mensualment quan l'aigua s'utilitzi per a reg i quinzenalment quan s'aboqui a jaç públic. Els paràmetres que s'han de determinar són els següents: pH, demanda bioquímica d'oxigen (DBO), demanda química d'oxigen (DQO), sòlids en suspensió, Escherichia coli , nematodes, fòsfor total, nitrogen total, nitrats i volum de l'abocament.
  • Per al control de la planta de tractament d'escòries, aquesta mostra es prendrà a la sortida del sistema de depuració d'aigües residuals propi de la instal·lació. Els paràmetres que s'han de determinar són els següents: pH, demanda bioquímica d'oxigen (DBO), demanda química d'oxigen (DQO), sòlids en suspensió, Escherichia coli , nematodes, fòsfor total, nitrogen total, nitrats i volum de l'abocament.
  • Per a la vigilància del dipòsit de cendres i durant la fase d'explotació es prendran mostres a la bassa de lixiviats, i es determinarà amb una periodicitat mensual el volum evacuat i trimestral la seva composició. Els paràmetres que s'han de determinar són els següents: pH, clorurs, TOC, Sb, As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, carbonats/bicarbonats, fluorurs, sulfats, Al, Cu, Fe, Mn, Zn, cianurs, índex de fenols, AOX i volum de lixiviats.

1.2.2. Estacions de transferència

A les estacions de transferència ET-1 (Calvià), ET-2 (Alcúdia), ET-4 (Campos) i ET-5 (Manacor) la presa de mostra es durà a terme a l'entrada i a la sortida de l'estació depuradora coincidint amb els períodes d'evacuació, i a l'ET-3 (Centre), a l'estació depuradora municipal de Binissalem. La freqüència del mostreig serà mensual si l'aigua s'utilitza per a reg i quinzenal si s'aboca a jaç públic. Els paràmetres que s'han de determinar són els següents: pH, DBO, DQO, sòlids en suspensió, Escherichia coli , nematodes, fòsfor total, nitrogen total, nitrats i volum.

1.3. Aigües pluvials

1.3.1. Instal·lacions ubicades a la zona 1

  • Per al control de la planta de metanització, la de selecció d'envasos i la de compostatge es prendrà una mostra a la bassa de pluvials per determinar el volum evacuat i la DBO5. La freqüència del mostreig serà donada en funció de la pluviometria.
  • Per a la vigilància del dipòsit de cendres es prendrà una mostra a la bassa de pluvials i es determinarà el volum de lixiviats amb una periodicitat mensual, i la seva composició, amb una periodicitat trimestral durant la fase d'explotació. Els paràmetres que s'han de determinar són els següents: pH, clorurs, TOC, Sb, As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, carbonats/bicarbonats, fluorurs, sulfats, Al, Cu, Fe, Mn, Zn, cianurs, índex de fenols, AOX i volum de lixiviats.

La UIB designa com a responsable per a la realització d'aquestes tasques el professor Antoni Costa Torres, director dels Serveis Cientificotècnics, i el professor Jordi Lalucat Jo per a la part corresponent a les anàlisis microbiològiques.

2. CONTROL D'IMMISSIONS

2.1. Vigilància de la zona 1

a) Per al control del conjunt d'instal·lacions ubicades a la zona 1 es mantindrà en funcionament l'actual estació automàtica ubicada a l'Hospital Joan March. S'utilitzarà com a punt de mostreig per als paràmetres que s'indiquen a continuació.

a.1) Paràmetres per determinar en continu:

SO 2 , NO, NO 2 , O 3 , total de partícules en suspensió. Es determinaran, alternativament i en cicles quadrimestrals, durant tres mesos, partícules PM-10, i durant un mes, PM- 2,5. Dades meteorològiques: temperatura, pressió, pluviometria, direcció i velocitat del vent.

a.2) Paràmetres per determinar en mostreigs periòdics:

Alternativament i en cicles quadrimestrals:

  • 1r mes: Distribució de mides de partícules (mínim 7 mostres/mes).
  • 2n mes: Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, As, Cd, Fe, Zn i V (mín. 10 mostres/mes).
  • 3r mes: Hidrocarburs policíclics aromàtics en fase particulada (mín. 10 mostres/mes).
  • 4t mes: Metalls pesants per distribució de partícules (mín. 7 mostres/mes).

b) Com a molt a partir de l'1 de gener de 2002 es duran a terme campanyes mitjançant una estació mòbil en zones habitades properes a les instal·lacions (Palmanyola, Es Garrovers i Son Sardina) i es determinaran els paràmetres que s'indiquen a continuació.

b.1) Paràmetres per determinar en continu:

SO 2 , NO, NO 2 , O 3 , total de partícules en suspensió (PM-10). Dades meteorològiques: temperatura, pressió, pluviometria, direcció i velocitat del vent.

b.2) Paràmetres per determinar en mostreigs periòdics (amb un mínim de 10 mostres per campanya).

Metalls pesants: Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, As, Cd, Fe, Zn i V. Es realitzarà alternativament una campanya en cada ubicació i en cada semestre, a fi d'obtenir resultats mitjans anuals representatius de cada ubicació.

La UIB designa com a responsable per a la realització d'aquestes tasques el professor Víctor Cerdà Martín.

3. CONTROL DE SÒLS

3.1. Zona 1

Per al control del conjunt d'instal·lacions ubicades a la zona 1 es prendran mostres superficials de sòls en tretze punts, considerant dos d'aquests punts de referència (J i L), i amb una freqüència anual es durà a terme el control dels paràmetres següents:

a) En tots els punts:

Metalls: Zn, Ni, Fe, Cd, Pb, Hg, Mn, Cu, As, Sn, Cr, Ba, Co i Mo.

b) A més a més, als punts B, E, K, M, N i J la mostra es prendrà per duplicat, i es lliurarà a TIRME per dur a terme l'anàlisi de dioxines i furans.

La seva ubicació concreta es detalla als plànols núm. 3 i 4 (Punts de mostreig dels sòls) de la Resolució de la Consellera de Medi Ambient de 30 d'abril de 2001 per la qual s'aprova el Programa de mesures i vigilància ambiental de les instal·lacions previstes al Pla director sectorial per a la gestió dels residus urbans de Mallorca, i les coordenades són les següents:

Punt Coord. UTM (X,Y)
B 472091, 4389357
C 473017, 4387332
D 473040, 4388990
E 473379, 4388574
F 474076, 4387878
G 472114, 4386649
H 471052, 4387529
I 473797, 4390024
J 481611, 4390875
K 474749, 4391613
L 480153, 4388024
M 468649, 4386418
N 470782, 4388905

La UIB designa com a responsable per a la realització d'aquestes tasques el professor Víctor Cerdà Martín.

4. CONTROL DE COMPOST

a) Per al control de les plantes de compostatge es determinaran els següents paràmetres sobre una mostra representativa del compost produït: humitat, pH, conductivitat, matèria orgànica, granulometria, percentatge d'impureses, nitrogen orgànic, amoniacal i nitrats, grau de maduresa, relació C/N, metalls pesants (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb i Zn), test de germinació i patògens ( Salmonella i Escherichia coli ).

Aquest control tindrà una freqüència trimestral a la instal·lació prevista per a la zona 1 i semestral a la resta (Calvià, Felanitx, Ariany i la Pobla).

La UIB designa com a responsables per a la realització d'aquestes tasques el professor Antoni Costa Torres, director dels Serveis Cientificotècnics, i el professor Jordi Lalucat Jo per a la part corresponent a les anàlisis microbiològiques.

MÈTODES ANALÍTICS, INFORMES i DIFUSIÓ DE RESULTATS

Per a tots els mostreigs, anàlisis i determinacions prevists en aquest Programa de mesures i vigilància ambiental es tindrà en compte la legislació aplicable i hom s'ajustarà a més a més a les corresponents normes espanyoles (UNE), europees o, si escau, EPA, DIN o similars homologades i suficientment contrastades.

b) Tota la informació s'ha de subministrar abans de tres mesos des de la seva obtenció, a TIRME i al Consell de Mallorca, i s'ha de presentar al comitè tècnic nomenat a l'efecte per a la supervisió del Programa de mesures i vigilància ambiental, en suport paper i suport informàtic susceptible d'incorporació a una pàgina web, i amb l'anàlisi dels valors registrats respecte als existents a la legislació aplicable en cada cas. Els informes s'han de lliurar en el format definit pel Consell de Mallorca