Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració amb l'Ajuntament de Sa pobla

Sa Pobla, 19 de febrer de 2003

REUNITS

D'una banda, l'Il·lustríssim Senyor Jaume Font i Barceló, que actua en representació i com a batlle de l'Ajuntament de sa Pobla, amb domicili a la plaça de la Constitució, 1, 07420 Sa Pobla.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Que la UIB, per complir les seves funcions, té interès perquè els ajuntaments de les Balears adeqüin i mantinguin espais en els quals l'activitat de recerca i investigadora serveixi per facilitar les relacions entre l'Ajuntament i la societat.

Que l'Ajuntament de sa Pobla es mostra interessat a col·laborar amb la Universitat de les Illes Balears en el desenvolupament del sistema SPERI (fonamentat en el control d'ordinadors amb els moviments oculars) amb persones amb necessitats especials, especialment d'aquelles que resideixin al seu terme municipal, i a l'àrea geogràfica més propera.

Que ambdues parts tenen interès a ampliar la seva cooperació, ja expressada a l'acord de col·laboració firmat a sa Pobla el 3 de juliol de 2002 que s'adreçava a la creació del Centre Universitari de sa Pobla, i que el va aprovar el Consell Executiu de data 23 d'abril de 2002, i fou ratificat per la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 8 de maig de 2002.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present conveni, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera . L'Ajuntament de sa Pobla i la UIB es comprometen en la posada en marxa de l'aplicació experimental del sistema SPERI amb alguna persona o persones amb necessitats especials. La selecció d'aquesta o d'aquestes persones la faran conjuntament ambdues institucions.

Segona . L'Ajuntament de sa Pobla cedirà l'ús d'unes instal·lacions situades al Centre Universitari de sa Pobla, amb el mobiliari i els equipaments necessaris per dur a terme els treballs indicats a la clàusula primera.

Tercera . La Universitat proporcionarà el personal necessari per dur a terme els treballs indicats a la clàusula primera. La planificació dels treballs es farà al llarg dels anys 2003, 2004 i 2005.

Quarta . Ambdues institucions promouran que els estudiants de sa Pobla i el seu entorn es beneficiïn de poder fer pràctiques acadèmiques en relació amb aquesta línia de recerca i d'aplicació. El Centre Universitari podrà programar cursos de formació per a l'especialització en l'ús i l'aplicació del sistema SPERI.

Cinquena . L'Ajuntament de sa Pobla inclourà en els seus pressuposts una dotació trianual de 15.000, 20.000 i 20.000 euros (per als anys 2003, 2004 i 2005, respectivament) dirigits a finançar els treballs esmentats a la clàusula primera.

Sisena . El present conveni es podrà ampliar en funció de la dinàmica i l'activitat pròpies de la recerca i del Centre Universitari de sa Pobla.

Setena . El present conveni entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de tres anys. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar que es modifiqui, ampliï o rescindeixi amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En tot cas, la part que ho faci es compromet a finir les accions establertes mitjançant aquest acord que hi hagi en funcionament.

Un cop llegit el document per les parts i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest acord, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per l'Ajuntament de sa Pobla,

Jaume Font
Batlle

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell Executiu de data 14 de gener de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de febrer de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).