Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol annex a l'acord marc de col·laboració entre l'Il·lustre Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de les Illes Balears per a la instal·lació d'un gabinet de salut bucodental al campus universitari

Palma, 24 de gener de 2003

REUNITS

D'una banda, l'Il·lustríssim Senyor Pere Riutord i Sbert, president de l'Il·lustre Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de les Illes Balears (COEIB), en representació legal d'aquesta institució, d'acord amb el que estableix l'article 7.4 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, de col·legis professionals.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts actuen en representació dels càrrecs que exerceixen, d'acord amb les atribucions que tenen conferides, i

MANIFESTEN

Que l'Il·lustre Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears tenen establert un acord marc de col·laboració, signat el dia 25 de novembre de 1996, per al desenvolupament d'aquelles matèries que els són afins, en especial en el camp de l'odontologia i de les ciències de la salut (Acord normatiu de 9 d'octubre de 1996, FOU núm. 128, de 20 de desembre de 1996).

Per mor d'això,

ACORDEN

Primer . Amb la finalitat de desenvolupar tasques de formació i d'investigació, per exemple el desenvolupament d'una patent, el COEIB cedeix a la UIB l'ús temporal de la maquinària i de l'instrumental propi d'un gabinet de salut bucodental, que actualment es troba instal·lat a la sala operatòria de la seu col·legial, a la plaça de la Porta Pintada núm. 5, 1r., de Palma. En el moment de la cessió es farà un inventari de la maquinària i de l'instrumental entregat a la UIB, que passarà a formar part com a annex d'aquest protocol.

Segon . Per tal d'acomplir millor l'esmentada finalitat, i ja que l'actual seu del COEIB romandrà tancada durant un període de temps amb motiu d'unes obres de reforma a l'edifici on s'ubica, l'equip dental i tot l'instrumental de l'inventari serà instal·lat en un lloc adient del campus universitari de la UIB.

Tercer . La cessió es fa per un termini d'un any, prorrogable tàcitament per períodes anuals en cas que cap de les parts no manifesti voluntat en contra. La cessió de l'ús és gratuïta.

Quart . Les despeses de desmuntatge a la seu del COEIB, trasllat i muntatge de l'instrumental i condicionament del local al campus de la UIB, així com les despeses de manteniment i de reparació com a conseqüència de l'ús, aniran a càrrec de la UIB.

Cinquè . En cas de retorn de la maquinària i de l'instrumental al COEIB, les despeses de desmuntatge al campus de la UIB, trasllat i muntatge de la maquinària i de l'instrumental i condicionament del local al lloc on el COEIB digui, aniran a càrrec del COEIB.

Sisè . El COEIB, en coordinació amb la UIB, tindrà dret d'ús del gabinet de salut bucodental instal·lat al campus, així com també podrà emprar les aules, els laboratoris i les instal·lacions de la UIB per a les seves activitats de formació continuada, tot seguint la normativa pròpia de la UIB pel que fa a la reserva i l'ús dels espais universitaris. Es delega en la comissió mixta COEIB-UIB, anomenada a l'acord marc COEIB-UIB (Acord normatiu de dia 9 d'octubre de 1996, FOU núm. 128, de 20 de desembre de 1996), l'ordenament i priorització de les activitats que hagi de realitzar al gabinet de salut bucodental esmentat, tot actuant en coordinació amb el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient de la UIB.

Setè . La UIB, en coordinació amb el COEIB, realitzarà les gestions pertinents per tal que es compleixi la normativa legal vigent referent a la responsabilitat de la instal·lació i l'ús del gabinet de salut bucodental, així com la tramitació de llicències i permisos i el compliment de normes establertes a aquest efecte.

Vuitè . El present protocol té una validesa d'un any i es renovarà automàticament si cap de les dues parts no comunica a l'altra, amb tres mesos d'antelació, la voluntat de rescindir-lo. Si alguna de les dues parts el vol donar per acabat, es compromet a finir les accions establertes mitjançant l'acord corresponent.

I com a prova de conformitat, ambdues parts signen el present protocol en dos exemplars i amb un sol efecte al lloc i en la data esmentats a l'encapçalament.

Pel Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de les Illes Balears,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Pere Riutord
President

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 12 de juny de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 22 de juny de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).