Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni marc de col·laboració amb l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional

Madrid, 9 d'abril de 2002

REUNITS

D'una banda, l'Excel·lentíssim Senyor Miguel Ángel Cortés Martín, secretari d'Estat per a la Cooperació Internacional i per a Iberoamèrica i president de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional (d'ara endavant, AECI) del Ministeri d'Afers Exteriors, en representació d'aquesta, per nomenament en Reial decret 584/2000, de 5 de maig (BOE de 6 de maig).

De l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, d'acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, en què s'aproven els Estatuts d'aquesta universitat.

EXPOSEN

Que l'AECI, d'acord amb el Reial decret 3424/2000, de 15 de desembre, per mitjà del qual s'aprova el seu Estatut, és un organisme autònom adscrit al Ministeri d'Afers Exteriors, a través de la Secretaria d'Estat per a la Cooperació Internacional i per a Iberoamèrica, que té encomanada, entre altres, la funció de contribuir al progrés social, cultural i institucional dels països en via de desenvolupament i, en especial, dels que tenen un ascendent hispà, com també fomentar la cooperació cultural i científica d'Espanya amb els països en via de desenvolupament.

Que per a l'execució dels seus fins propis, l'AECI està capacitada per demanar la col·laboració de diversos departaments i organismes de l'Administració espanyola, com també d'empreses i altres entitats, per tal que aportin la seva experiència, mitjans materials i recursos humans i donar resposta d'aquesta manera a la millor consecució dels seus fins.

Per la seva part, la Universitat de les Illes Balears té per objectiu actuar com a instrument de transformació social al servei de la llibertat, la igualtat i el progrés, per a la realització més plena de la dignitat humana, a través de l'educació superior, i el seu rector gaudeix, per això, de la competència per subscriure els convenis i acords necessaris per a la consecució dels fins esmentats.

En virtut del que s'ha exposat, ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat i competència suficients per intervenir en aquest acte i formalitzen aquest conveni marc de col·laboració d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera . Aquest conveni té per objecte establir el marc de la col·laboració entre l'AECI i la Universitat de les Illes Balears pel que fa a la posada en pràctica de programes de cooperació internacional d'interès mutu, en especial els referents als àmbits culturals i científics.
El present conveni marc no suposa en cap cas renúncia a les competències pròpies de les parts intervinents.

Segona . Els projectes i altres activitats que empara aquest conveni, que s'hagin de finançar amb càrrec als pressuposts d'ambdues institucions, requereixen l'aprovació prèvia d'aquestes.

Tercera . Les quantitats corresponents a les aportacions financeres respectives previstes per a l'execució de programes les han de fixar de mutu acord totes dues parts.

Quarta . La fiscalització i el control de la disposició, l'aplicació i la justificació adequada dels fons pressupostaris atorgats per cada part per al desenvolupament apropiat de les activitats aprovades en execució d'aquest conveni marc corresponen a cada una de les parts, les quals s'han de proporcionar recíprocament la informació i documentació necessàries per facilitar la fiscalització i el control esmentats.
En cas que els fons aportats per l'AECI no es justifiquin degudament en el termini previst, la contrapart ha de reintegrar el principal i els interessos.

Cinquena . Amb caràcter anual, s'ha d'establir conjuntament, a través de l'acord executiu de desenvolupament corresponent d'aquest conveni, un pla operatiu en què es determinin les accions que s'han d'efectuar i, si escau, els mitjans personals o materials necessaris. Així mateix, cal que hi figurin els compromisos que assumeix cada una de les parts.

Sisena . A fi de coordinar les activitats necessàries per a l'execució d'aquest conveni i dels plans operatius que s'estableixin en el seu marc, es crearà una comissió de seguiment, formada per dos representants de cada part, que ha de resoldre igualment els problemes d'interpretació i compliment que es puguin derivar de l'un i dels altres, sens perjudici de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu i, si escau, de la competència del Tribunal Constitucional.

La comissió s'ha de reunir amb la periodicitat que s'estableixi com a mútuament convenient una vegada l'any, per examinar els resultats de la cooperació realitzada i l'aplicació pressupostària i la seva justificació, i n'ha de proposar a les parts l'aprovació, com també ha de proposar els programes de cooperació per al període següent, les seves modalitats d'execució i els mitjans necessaris per poder-los realitzar.

Setena . Tant l'AECI com la Universitat de les Illes Balears poden tenir, per al desenvolupament de les activitats previstes, la col·laboració d'altres organismes, entitats, institucions i empreses de caràcter públic o privat que estiguin relacionats amb l'objecte dels projectes i la cooperació tècnica o econòmica dels quals es consideri d'interès per al major èxit d'aquests.

Vuitena . La difusió i divulgació de les activitats efectuades en aquest conveni l'ha d'efectuar la part que, si escau, es consideri idònia, per decisió de la comissió de seguiment.

En tot cas, en l'activitat de difusió i divulgació s'ha de fer constar de manera adequada i visible la participació de l'AECI en el resultat de la cooperació.

Novena . La vigència d'aquest conveni és indefinida, si bé qualsevol de les parts el pot denunciar sempre que avisi l'altra amb antelació suficient a la data en què es vol deixar sense efecte. En tot cas, s'han de finalitzar, d'acord amb el conveni o els seus programes operatius, les accions que hi hagi en curs.

Desena . Aquest conveni marc vincula les parts des del moment en què se signi, es regula pel que s'hi ha pactat i per les seves normes peculiars i s'hi han d'aplicar els principis del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, per resoldre els dubtes i llacunes que es puguin plantejar.

Llegit i considerat conforme, els intervinents el signen al lloc i en la data que s'indiquen a l'encapçalament.

Per l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional, Miguel Ángel Cortés
Per la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet

Diligència

El present conveni marc el va aprovar el Consell Executiu de data 26 de març de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 9 d'abril de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).