Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol de col·laboració entre la Conselleria d'Innovació i Energia del Govern de les Illes Balears per a la promoció de la història de la ciència

Palma, 28 d'octubre de 2002

REUNITS

D'una part la CONSELLERIA D'INNOVACIÓ I ENERGIA, representada per l'Hble. Sr. Príam Villalonga i Cerdà, Conseller d'Innovació i Energia del Govern de les Illes Balears, nomenat per l'Ordre del President del Govern de les Illes Balears de 16 de febrer de 2001, amb competència per autoritzar convenis i acords que l'ha estat atribuïda segons l'acord de Consell de Govern de 30 de març de 2001 (Decret 46/2001 de 30 de març BOIB núm. 40, 3 d'abril de 2001).

D'altra part, la UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, representada per l'Excel·lentíssim i Magnífic Sr. Llorenç Huguet Rotger, rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de la UIB.

Les parts es reconeixen capacitat legal suficient i atorguen el present Protocol a l'empara de les seves atribucions,

EXPOSEN

 1. Que el I Pla de Recerca i Desenvolupament Tecnològic de les Illes Balears, elaborat per la Conselleria d'Innovació i Energia, va ser aprovat el 21 desembre de 2001 pel Consell de Govern.
 2. Que el I Pla de Recerca i Desenvolupament Tecnològic de les Illes Balears té com objectius entre altres, fomentar l'interès social per la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació.
 3. Que, segons s'exposa al Pla el mecanisme operatiu que permetrà assolir aquest objectiu és el de " Difusió de la cultura científica " el qual es concretarà entre altres accions en el projecte Conèixer la història del pensament científic i les seves relacions amb la societat: edició d'una obra sobre la història de la ciència a Balears.
 4. Que amb data 12 de juliol de 2000 es va signar un Conveni Marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, per tal d'establir la col·laboració institucional i permanent entre les dues entitats, per desenvolupar actuacions a través de les conselleries que constitueixen el Govern.
 5. Que el Conveni Marc de col·laboració estableix que aquestes actuacions s'han de desenvolupar a iniciativa de cada una de les parts amb la realització de protocols.
 6. Que amb data 13 de novembre de 2000 es va signar el primer protocol de col·laboració entre la Conselleria d'Innovació i Energia i la Universitat de les Illes Balears.
 7. Que la Universitat de les Illes Balears (d'ara endavant, UIB) té com a objectiu fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides de forma genèrica al foment de la cultura, l'educació i la investigació en tots els aspectes de la vida econòmica i social que puguin contribuir a millorar la societat. En particular, a fomentar la transferència d'investigació i tecnologia entre la Universitat i la societat.
 8. Que la Conselleria d'Innovació i Energia, en el marc competencial que li reconeix la legislació vigent, manifesta el seu interès en donar suport i al projecte Conèixer la història del pensament científic a les Balears i les seves relacions amb la societat: edició d'una obra sobre la història de la ciència.
 9. Que la UIB està disposada a col·laborar amb el Govern de les Illes Balears en el projecte Conèixer la història del pensament científic a les Balears i les seves relacions amb la societat: edició d'una obra sobre la història de la ciència.

Atès això, les dues parts que signen aquest Protocol de col·laboració procedeixen a formalitzar-lo d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte del protocol

  1. Constitueix l'objecte d'aquest protocol de cooperació establir el marc de col·laboració entre la Conselleria d'Innovació i Energia del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, dintre de l'àmbit de les respectives competències i funcions de les que són titulars per tal de promocionar el projecte Conèixer la història del pensament científic i les seves relacions amb la societat: edició d'una obra sobre la història de la ciència a les Balears . (Tal i com s'explica a la documentació adjunta).

  2. Que l'obra serà concebuda en quatre volums (vegeu la documentació adjunta):

 • El primer s'ocuparà de la història de la ciència i la tecnologia des de l'època medieval fins l'inici de la centúria il·lustrada
 • El segon volum aniria des del començament del segle XVIII fins al darrer terç del segle XIX
 • El tercer volum aniria des del darrer terç del segle XIX fins a 1978, any en el que se crea la Universitat de les Illes Balears.
 • El quart i darrer volum el constituiria un inventari heurístic i bibliogràfic dividit en tres parts ben diferenciades. En la primera es ressenyarien totes les fonts literàries, es a dir, els llibres, articles, manuscrits, mapes, informes, etc. Que tracten sobre ciència i que foren escrits per autors de les Illes Balears o bé per autors d'altres contrades, però que escriviren sobre la naturalesa de les Illes Balears. La segona part estaria dedicada a la bibliografia crítica, i la tercera seria un inventari de les fonts materials.

  3. L'edició de l'obra estarà a càrrec del següent comitè coordinador:

  Prof. Francesc Bujosa Homar, Catedràtic d'Història de la Ciència, Universitat de les Illes Balears.
  Prof. Isabel Moll Blanes, Catedràtica d'Història Contemporània, Universitat de les Illes Balears.
  Sr. Josep Miquel Vidal Hernández, Llic. en Ciències Físiques. Coordinador Científic de l'Institut Menorquí d'Estudis i Director de l'Enciclopèdia de Menorca.
  Dr. Joan March Noguera, Llic. en Farmàcia i Dr. en Història de la Ciència.
  Sr. Felip Cirer, Llic. en Filologia Hispànica i Director de l'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera.

  4. El Sr. Miquel Marín Gelabert, Lic. en Història, que actuarà com a Secretari Tècnic, tendrà la funció d'assumir l'execució del treball.

Segona. Contingut econòmic i àmbit de cobertura

 1. L'import màxim per iniciar l'esmentat projecte per part de la Conselleria d'Innovació i Energia serà de SETANTA DOS MIL CENT UN EUROS (72.101 euros) a càrrec de la partida 22401 541A01 44100 de l'exercici de 2002.
 2. El pagament es realitzarà a la signatura del protocol i la quantia estipulada es farà efectiva a la UIB.
 3. A la finalització del protocol, el comitè coordinador es compromet a haver realitzat la redacció del primer volum de l'obra i la UIB estarà obligada a enviar a la Conselleria d'Innovació i Energia una certificació acreditativa del compliment de l'objecte d'aquest protocol.

D'acord amb l'article 24, del decret 77/2001, d'1 de Juny, s'eximeix a la UIB de presentar les garanties a que fa referència l'article 24 del mateix Decret.

Tercera. Compliment de les parts

El present Protocol es considerarà complert, per part de la UIB, amb la realització de la gestió econòmica i administrativa del projecte segons les condicions establertes, d'acord amb les dates i especificacions establertes en aquest document, i, per part de la Conselleria d'Innovació i Energia, amb l'abonament de la quantia esmentada.

Quarta. Utilització dels resultats

La documentació, si es fa esment d'on procedeix, podrà ser utilitzada per la Conselleria d'Innovació i Energia de la forma que cregui convenient i sense que calgui autorització expressa dels autors o de la UIB. A més, els autors de l'obra reconeixeran expressament el finançament en la seva publicació.

Quinta. Cessió de drets a tercers

En cas que del resultat del Protocol se'n generin drets, aquests podran ser cedits únicament amb el consentiment de la Conselleria d'Innovació i Energia.

Sisena. Vigència del Protocol

La vigència del present Protocol s'iniciarà amb la signatura del mateix, i tindrà una durada d'un any a comptar a partir de la firma del present protocol, sense prejudici que una vegada s'hagi fet la valoració dels resultats de l'any anterior ambdues parts acordin la seva pròrroga fins a una totalitat màxima de tres anys més.

Setena. Finalització anticipada

La realització del la promoció objecte d'aquest conveni es podrà interrompre per mutu acord entre les parts contractants. En cas que el conveni es finalitzi de forma anticipada, la Universitat de les Illes Balears l'ha de reintegrar a la Tresoreria de la comunitat autònoma de les Illes Balears i aportat còpia del document acreditatiu del reintegrament a la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació.

Vuitena. Comissió de seguiment

Per a la vigilància i el control del desenvolupament del present Protocol es constitueix una comissió de seguiment, composta, per part de la Conselleria, pel Director General d'R+D+I, senyor Enric Tortosa Martorell i per part de la UIB, el Vicerector d'Investigació i Política Científica, l'Excel·lentíssim Senyor Eugeni Garcia Moreno. La comissió esmentada resoldrà els problemes d'interpretació i compliment del Protocol, sense perjudici de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, i a més, exercirà competències generals d'avaluació del seu desenvolupament i de formulació de protocols addicionals per a noves actuacions conjuntes relacionades amb l'objecte del Protocol.

Novena. Causes de resolució

Seran causa de resolució del present Protocol:

 • El mutu acord de les parts, que s'haurà de formalitzar per escrit.
 • L'incompliment greu i/o manifest de les obligacions d'una de les parts signants del Protocol.
 • La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del Protocol.

Desena. Naturalesa i jurisdicció

El present protocol de col·laboració té naturalesa administrativa. La resolució de les qüestions litigioses que puguin sorgir en el compliment o interpretació del protocol correspondrà als jutjats i tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa de Palma, amb renúncia expressa de les parts a qualsevol altra que els pugui correspondre.

Onzena. Obligació de les parts

Cadascuna de les parts s'obliga davant l'altra a complir les obligacions derivades d'aquest Protocol i de la normativa vigent que l'afecti.

Dotzena. Divergències

Ambdues parts acorden que les divergències que puguin sorgir com a conseqüència de la interpretació, aplicació i execució del present protocol, seran resoltes sempre que sigui possible, de mutu acord, dins el sí l'òrgan constituït a l'efecte.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest protocol, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

PER A LA CONSELLERIA
D'INNOVACIÓ I ENERGIA
PER A LA UNIVERSITAT
DE LES ILLES BALEARS
Conseller d'Innovació i Energia
Príam Villalonga
Rector de la Universitat de les Illes Balears
Llorenç Huguet

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 17 de setembre de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 24 de setembre de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).