Convenis i acords marc signats per la UIB

Modificació del protocol de col·laboració amb la Conselleria d'Innovació i Energia, juntament amb la Conselleria d'Educació i Cultura, per a la realització d'obres de construcció i ampliació de centres d'investigació

Palma, 2 d'octubre de 2002

REUNITS

D'una part la Conselleria d'Innovació i Energia, representada per l'Honorable. Senyor Príam Villalonga, Conseller d'Innovació i Energia del Govern de les Illes Balears, nomenat per l'Ordre del President del Govern de les Illes Balears de 16 de febrer de 2001, juntament amb la Conselleria d'Educació i Cultura, representada per l'Honorable Senyor Damià Pons i Pons, Conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, nomenat per l'Ordre del President del Govern de les Illes Balears de 27 de juliol de 1999; ambdós amb competència per autoritzar convenis i acords que els ha estat atribuïda segons l'acord de consell de Govern de 30 de març de 2001 (Decret 46/2001 de 30 de març, BOIB Núm. 40, 3 d'abril de 2001).

I de l'altra, la Universitat de les Illes Balears (UIB), representada per l'Excel·lentíssim i Magnífic Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts actuen en nom i representació dels esmentats càrrecs que ocupen i es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar. Per això,

EXPOSEN

  1. Que el dia 31 de maig de 2002 es va signar el protocol de col·laboració entre a conselleria d'innovació i energia, juntament amb la conselleria d'educació i cultura, i la universitat de les Illes Balears l'objecte del qual és la realització d'obres de construcció i ampliació de centres d'investigació.
  2. Atès que el cost del finançament de les obres per a la construcció i ampliació del centres d'investigació de la UIB és inferior al cost previst inicialment.

Per tot això ambdues parts

ACORDEN

Primer. Modificar la clàusula novena del protocol de col·laboració entre la conselleria d'innovació i energia, juntament amb la conselleria d'educació i cultura, i la universitat de les Illes Balears per a la realització d'obres de construcció i ampliació de centres d'investigació de dia 31 de maig de 2002, la qual queda redactada de la següent manera:

Novè . La Conselleria d'Educació i Cultura inclourà en els seus pressupostos les partides necessàries per tal d'atendre, en concepte de transferència de capital a favor de la Universitat de les Illes Balears, els compromisos que se'n derivin de la construcció i ampliació de les obres esmentades objecte d'aquest protocol de col·laboració, que en cap cas podran superar els imports següents:
Any 2002 Þ 100 Euros amb càrrec a la partida pressupostària 13801-421F01-74113 de l'exercici del 2002
Any 2003 Þ 108.858,79 Euros amb càrrec a la partida pressupostària 13801-421F01-74113 de l'exercici del 2003 o partida equivalent.
Any 2004 Þ 108.858,79 Euros amb càrrec a la partida pressupostària pressupostària 13801-421F01-74113 de l'exercici del 2004 o partida equivalent.
Any 2005 Þ 108.858,79 Euros amb càrrec a la partida pressupostària pressupostària 13801-421F01-74113 de l'exercici del 2005 o partida equivalent.
Any 2006 Þ 108.858,79 Euros amb càrrec a la partida pressupostària pressupostària 13801-421F01-74113 de l'exercici del 2006 o partida equivalent.
Any 2007 Þ 108.858,79 Euros amb càrrec a la partida pressupostària pressupostària 13801-421F01-74113 de l'exercici del 2007 o partida equivalent.
Any 2008 Þ 108.858,79 Euros amb càrrec a la partida pressupostària pressupostària 13801-421F01-74113 de l'exercici del 2008 o partida equivalent.
Any 2009 Þ 108.858,79 Euros amb càrrec a la partida pressupostària pressupostària 13801-421F01-74113 de l'exercici del 2009 o partida equivalent.
Any 2010 Þ 108.858,79 Euros amb càrrec a la partida pressupostària pressupostària 13801-421F01-74113 de l'exercici del 2010 o partida equivalent.
Any 2011 Þ 108.858,79 Euros amb càrrec a la partida pressupostària pressupostària 13801-421F01-74113 de l'exercici del 2011 o partida equivalent.

I en prova de llur conformitat, els qui intervenen, segons el caràcter en el qual ho fan, subscriuen el present conveni en el lloc i data que s'indiquen a l'encapçalament.

Per la Conselleria d'Innovació i Energia,

Príam Villalonga
Conseller

Per la Conselleria d'Educació i Cultura,

Damià Pons
Conseller

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 15 d'octubre de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 6 de novembre de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).