Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol de col·laboració per a la II Setmana de la Ciència de les Illes Balears amb la Conselleria d'Innovació i Energia

Palma, 31 d'octubre de 2002

REUNITS

D'una part, la Conselleria d'Innovació i Energia, representada per l'Honorable Senyor Príam Villalonga i Cerdà, Conseller d'Innovació i Energia del Govern de les Illes Balears, nomenat per l'Ordre del President del Govern de les Illes Balears de 16 de febrer de 2001, amb competència per autoritzaar convenis i acords que l'ha estat atribuïda segons l'acord de Consell de Govern de 30 de març de 2001 (Decret 46/2001 de 30 març BOIB núm. 40, 3 d'abril de 2001).

I de l'altra, la Universitat de les Illes Balears (UIB), representada per l'Excel·lentíssim i Magnífic Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts actuen en nom i representació dels esmentats càrrecs que ocupen i es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar. Per això,

EXPOSEN

1. Que el I Pla de Recerca i Desenvolupament Tecnològic de les Illes Balears, elaborat per la Conselleria d'Innovació i Energia, va ser aprovat el 21 desembre de 2001 pel Consell de Govern.

2. Que el I Pla de Recerca i Desenvolupament Tecnològic de les Illes Balears té com objectiu entre altres, fomentar l'interès social per a la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

3. Que, per assolir-lo, cal impulsar aquells aspectes culturals i socials que afavoreixin en la societat balear un augment de la cultura científica i tècnica, i de l'interès pels assumptes científics que estan cada dia més presents en la nostra vida quotidiana. La dificultat que té el ciutadà comú per comprendre els canvis científics obliga a fer un esforç de divulgació per part de les institucions relacionades amb la investigació, i afavorir nous camins i noves formes per fer arribar als ciutadans els coneixements necessaris perquè puguin comprendre les oportunitats i els riscos de les noves tecnologies, amb l'objectiu d'augmentar la seva confiança en la innovació i en la seva capacitat per prendre decisions en aquest sentit.

4. Que, segons s'exposa al Pla el mecanisme operatiu que permetrà assolir aquest objectiu és el de " Difusió de la cultura científica " el qual es concretarà no tan sols en emprendre accions per què els ciutadans accedeixin a una compressió més cabal de l'entorn en el que viuen, també resulta imprescindible que la ciutadania valori i apreciï la labor duta a terme pels investigadors i científics.

Així mateix, és precís promoure la participació pública en els processos de presa de decisions concernents a les polítiques científicotecnològiques.

5. A aquesta idea va respondre la celebració de la I setmana de la ciència(novembre 2001) emmarcada en la "Semana Europea de la Ciencia y la Tecnología", una de les activitats finançades pel Programa de "Potencial Humano de la Comisión Europea" per a contribuir al creixement de la concienciació ciutadana en el camp de la Ciència i la Tecnologia.

6. Que la Conselleria d'Innovació i Energia, en el marc competencial que li reconeix la legislació vigent, i degut a l'èxit de la I setmana de la ciència, manifesta el seu interès en donar suport a la segona edició de la setmana de la ciència.

7. Que la UIB està disposada a participar en el projecte de la segona edició de la setmana de la ciència i posseeix les característiques necessàries per realitzar actuacions que s'adeqüin a l'objecte d'aquest protocol.

8. Aquesta setmana es du a terme en coordinació amb el Ministeri de Ciència i Tecnologia, el qual assumeix la labor de l'impuls i promoció de totes les iniciatives que sorgeixen en tot el territori nacional.

Per tot això ambdues parts,

ACORDEN

Primer . Signar el present protocol de cooperació amb l'objecte de finançar les activitats de la II setmana de la ciència en les que participa la UIB .

Segon . Els objectius que es pretenen assolir amb les activitats subvencionades són:

 • La difusió dels resultats de la investigació en distints àmbits (centres d'investigació, empreses, escoles, universitat, museus, associacions professionals¿) i graus d'aplicació (distints nivells d'ensenyament, públic¿)
 • L'obertura d'espais d'investigació, habitualment tancats a un públic majoritari, per a estimular el coneixement de la ciència, la tecnologia i la seva història.
 • La posta en valor del ric patrimoni científcotècnic de la comunitat, transformant aquest en un medi útil per a una didàctica interactiva.
 • La renovació del coneixement derivada d'una informació actualitzada sobre els resultats i aplicacions de la investigació activa.

Tercer . Les actuacions de la UIB comprendran la realització d'activitats que s'adeqüin als objectius exposats en el segon acord. Si compleix aquesta condició el centre tindrà llibertat per proposar i gestionar les activitats. Les activitats que durà a terme la UIB són:

 1. Jornada de portes obertes als Serveis Cientificotècnics (SCT), Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica, (LSIG), Laboratori d'Investigacions en Litiasi Renal (LILR), Centre de Tecnologies de la Informació (CTI@UIB) i Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA, Esporles).
 2. Acte de presentació de les línies de recerca de la UIB i conferència a càrrec del Sr. Felicià Fuster, president del Consell Social de la UIB.
 3. Publicació d'un full divulgatiu amb els grups d'investigació de la UIB.
 4. Edició d'un vídeo sobre la recerca a la UIB per distribuir a centres de Batxillerat de Balears.
 5. Organització de conferències divulgatives en Instituts de Mallorca, Menorca i Eivissa, sobre la recerca a la UIB.
 6. Edició i distribució del CD amb la Memòria d'Investigació i el Catàleg de Projectes 2001 de la UIB.
 7. Cicle de conferències a la UIB durant la setmana del 4 a l'11 de novembre de 2002.

Quart . L'aportació de la Direcció General d'R+D+I per al finançament de les activitats de la setmana de la ciència serà de 18000 Euros.

Cinquè. La quantitat de 18000 Euros que la Conselleria d'Innovació i Energia aportarà a la UIB aniran a càrrec de la partida pressupostària 22401 541A01 44100 del pressupost de l'any 2002.

Sisè . Pel que fa referència al pagament es realitzarà en el moment de la signatura del present conveni.

Setè. En un termini màxim d'un mes des de la data d'acabament de les activitats, cal trametre a la Direcció General d'R+D+I una memòria detallada d'assoliment dels objectius proposats.

Vuitè. Juntament amb la memòria, s'han de presentar els certificats de la gerència o servei de comptabilitat del centre, en què s'han d'especificar les despeses realitzades, com també, si n'és el cas, fotocòpia del reintegrament al tresor públic dels fons no emprats, en el cas d'organismes subjectes a la jurisdicció del Tribunal de Comptes.

En el cas d'entitats no subjectes a aquesta jurisdicció s'han de presentar els justificants originals de les depeses realitzades, com també el document original que acrediti el reintegrament al tresor públic dels fons no utilitzats.

D'acord amb l'article 24, del decret 77/2001 d'1 de juny, s'eximeix a la Universitat de les Illes Balears, a les empreses públiques al qual es refereix l'article 1.b) de la llei 3/1989, de 29 de març, de presentar les garanties a que fa referència l'article 24 de l'esmentat decret.

Novè. En el cas de concedir-se aquesta ajuda, és obligació del responsable fer constar la imatge corporativa de la Direcció General d'R+D+I, a més dels logotips que proporcioni la Conselleria, a les publicacions que puguin sorgir d'aquesta tasca i als elements de difusió, en la forma que indiqui la Conselleria d'Innovació i Energia.

Desè. La vigència del present conveni s'iniciarà a la firma del present conveni i finalitzarà el 31 de desembre de 2002.

Onzè . La UIB es compromet a designar una persona o persones responsables de la gestió i coordinació de les actuacions compreses en el present protocol, per establir ordre en el desenvolupament de les actuacions.

Dotzè . Les renúncies o interrupció del conveni per mutu acord entre les parts contractants suposarà a la UIB la reintegració a la Tresoreria de la comunitat autònoma de les Illes Balears de les prestacions no realitzades i aportar còpia del document acreditatiu del reintegrament a la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació.

Tretzè . Ambdues parts acorden que les divergències que puguin sorgir com a conseqüència, de la interpretació, aplicació i execució del present conveni, seran resoltes, sempre que sigui possible, de mutu acord.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest protocol, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Conselleria d'Innovació i Energia,

Príam Villalonga
Conseller

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 8 d'octubre de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 6 de novembre de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).