Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració amb la Fundació Cirujanos Plastikos Mundi

Palma, 23 de gener de 2003

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor Francisco Javier Beut, president de la Fundació Cirujanos Plastikos Mundi (CPM), Fundació sense ànim de lucre, registre núm. 575.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues parts, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes i activitats conjuntes i l'intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, formació d'estudiants i investigació, en els termes que s'indiquen més avall, en l'àmbit de la salut, de la nutrició i alimentació humana i de la medicina i cirurgia reconstructora, incloent particularment les actuacions de solidaritat amb països del Tercer Món.

Ambdues parts es comprometen a promoure davant els respectius òrgans de coordinació la possibilitat de fer extensiu aquest acord a altres activitats i institucions dels seus entorns.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues institucions podrà incloure, sempre que se satisfacin els costs si escau, els punts següents:

1. Intercanvi d'informació i publicacions

2. Seminaris, col·loquis, simposis.

3. Estudis d'investigació conjunts.

4. Accés a equips i material específics.

5. Visites de durada curta.

6. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins aquelles àrees que siguin comunes a ambdues parts.

El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades anteriorment haurà de ser acceptat per ambdues parts.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol. Aquests protocols podran incloure la informació següent:

1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.

2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.

3. La durada del programa projecte.

4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.

5. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats universitàries, etc.

Aquests protocols hauran de tenir l'aprovació dels caps de les respectives institucions.

Cinquena. Condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.

b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Sisena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Setena. Vigència i durada

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Vuitena. Coordinació

Es constitueix una comissió de coordinació, responsable de coordinar i revisar les activitats que es duguin a terme dins el marc de l'acord, formada per:

¿ Andreu Palou (UIB)
¿ Javier Beut (CPM)

Els coordinadors podran delegar altres membres del grup de recerca de la UIB o del comitè científic de CPM, respectivament, per a reunions preparatives.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació i anualment elaboraran una memòria d'activitats i perspectives a curt i mitjà termini, que faran arribar al Rector per a la seva revisió i aprovació, si escau.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en dos exemplars en català; cada una de les parts se'n queda un exemplar.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per la Fundació Cirujanos Plastikos Mundi,

Llorenç Huguet
Rector

Francisco Javier Beut
President

Diligència

El present acord de col·laboració el va aprovar el Consell Executiu de data 12 de novembre de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 19 de desembre de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).