Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració amb la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió

Palma, 13 de febrer de 2003

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, amb el NIF núm. Q0718001A, i domicili a Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km. 7.5, 07071 Palma (Illes Balears).

I de l'altra, el senyor Vicenç Villatoro i Lamolla, que, en la seva condició de director general, intervé en representació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (en endavant, CCRTV), en virtut del nomenament de càrrec per decret 99/2002, de 2 d'abril, publicat al DOGC núm. 3609, de 5 d'abril de 2002; amb domicili social a Barcelona, Av. Diagonal, 477, 7a planta, i amb CIF Q-0891001-J.

EXPOSEN I MANIFESTEN

I. El seu interès per desenvolupar aquest conveni de col·laboració entre ambdues institucions en relació amb la realització de l'intercanvi de tecnologies multimèdia entre l'empresa filial de la CCRTV TVC Netmedia Audiovisual i el Laboratori de Tecnologies de la Informació i Multimèdia del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB.

II. Que l'empresa TVC Netmedia Audiovisual està interessada a facilitar l'accés a la seva tecnologia al Laboratori de Tecnologies de la Informació i Multimèdia del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB en els termes que estableixi aquest conveni.

III. Que el Laboratori de Tecnologies de la Informació i Multimèdia del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB està interessat a facilitar l'accés als seus equipaments tecnològics a TVC Netmedia Audiovisual.

ACORDS

Primer . L'objecte d'aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre la CCRTV, a través de l'empresa TVC Netmedia Audiovisual, i la UIB, a través del Laboratori de Tecnologies de la Informació i Multimèdia del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, en relació amb l'intercanvi de tecnologies multimèdia, de televisió interactiva i del desenvolupament d'aplicacions que se'n pugui derivar.

Segon . La col·laboració de TVC Netmedia Audiovisual es concreta en l'assessorament en la posada en marxa de línies d'investigació i en la cessió del programari tècnic específic necessari per al seu desenvolupament per part del Laboratori de Tecnologies de la Informació i Multimèdia del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB.

Tercer . La col·laboració del Laboratori de Tecnologies de la Informació i Multimèdia del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica es concreta en la cessió de l'ús dels equipaments necessaris per al desenvolupament de línies d'investigació de suport a TVC Netmedia Audiovisual relacionades amb la tecnologia multimèdia.

Així mateix, el Laboratori de Tecnologies de la Informació i Multimèdia del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica col·laborarà en la formació sobre la dita tecnologia.

Quart . A efectes d'una correcta execució d'aquest conveni, les parts acorden de crear una comissió de seguiment entre TVC Netmedia Audiovisual i el Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, que serà formada per un representant de TVC Netmedia Audiovisual i pel professor coordinador del Laboratori de Tecnologies de la Informació i Multimèdia.

Cinquè . En el termini màxim de deu dies des de la signatura d'aquest conveni, TVC Netmedia Audiovisual notificarà al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB el nom d'un supervisor o supervisora designat per l'empresa, encarregat de programar i coordinar la col·laboració entre ambdues institucions.

Sisè . D'acord amb la realització d'aquest conveni, la CCRTV serà institució col·laboradora de la UIB.

Setè

1. Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i té una validesa d'un any. Quedarà renovat automàticament si cap de les parts no el denuncia abans del venciment.

2. En tot cas, aquest conveni es pot rescindir per alguna de les causes següents:

a) Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) Per la denúncia d'una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos d'anticipació.
c) Per les causes generals establertes per la legislació vigent.

I com a prova de conformitat amb tots i cada un dels acords detallats, les parts signen aquest conveni, en dos exemplars, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió,

Llorenç Huguet
Rector

Vicenç Villatoro
Director general

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 12 de novembre de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 19 de desembre de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).