Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració amb la Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears per a la realització de pràctiques dels estudiants del Màster en Mediació Familiar

Palma, 21 de novembre de 2002

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, la consellera de Benestar Social del Govern de les Illes Balears, Honorable Senyora Fernanda Caro Blanco, nomenada per l'Ordre del president de les Illes Balears, de dia 16 de març de 2000, per la qual es nomenen els membres del Govern de les Illes Balears, en virtut del Decret 1/2001, de 30 de març del president de les Illes Balears pel qual es delega en els titulars de les conselleries la firma dels convenis i acords de col·laboració.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la qualitat amb què cadascuna intervé, així com la capacitat legal suficient per a l'atorgament d'aquest conveni de col·laboració.

MANIFESTEN

Primer . Que és conegut el nou paper que ha desenvolupat la Direcció General de Menors i Família de la Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears en matèria de mediació, tant en l'àmbit de la mediació-conciliació com a mesura extrajudicial entre el menor, la seva família i la víctima, com en la mediació com a solució de conflictes desenvolupada dins del programa de prevenció i abordatge del conflicte juvenil, així com en la mediació familiar que des de l'any 1999 fins als nostres dies, desenvolupa un paper decisiu en matèria de separacions matrimonials. Aquest nou camp de prevenció i intervenció psicosocial, ve a normalitzar una modalitat de treball estesa a l'àmbit de la Unió Europea i, per tant, necessita de la creació i consolidació d'espais de formació especialitzada que possibiliti el màxim de competència, capacitats, coneixements i aptituds professionals.

Segon . Que la UIB imparteix un Màster universitari en Mediació Familiar i dirigit a proporcionar als alumnes els coneixements, capacitats i aptituds necessaris per desenvolupar eficaçment les funcions de mediadors, completant les ensenyances teòriques amb la formació pràctica necessària.

La finalitat única i exclusiva de les pràctiques a realitzar pels alumnes és l'aprenentatge del procés de mediació (metodologia, tècniques i habilitats), com a complement pràctic de llurs estudis. En conseqüència, aquesta relació és absolutament formativa i no existeix, per tant, cap relació contractual de classe mercantil, civil o laboral, en no concórrer-hi els requisits que exigeixen les lleis. Com a conseqüència, la Direcció General de Menors i Família no està obligada a procurar cap contraprestació econòmica.

Tercer . Que, en aquest sentit, a l'esmentat títol propi de postgrau de la UIB es preveu la realització de pràctiques externes en serveis dedicades a mediació familiar.

Per aquest motiu, acorden subscriure aquest conveni, que es desenvolupa segons les següents

CLÀUSULES

1. El present conveni es posa per objecte la realització de pràctiques per part dels alumnes del Màster universitari en Mediació de la UIB en la seu de la Secció de Família dependent de la Direcció General de Menors i Família. La redacció del projecte i l'adequació al centre o servei es farà conjuntament per les persones designades per ambdues institucions, sense perjudicar en cap cas el normal funcionament del centre o servei. El projecte de pràctiques serà aprovat per la direcció del Màster.

2. El nombre d'alumnes que podran beneficiar-se d'aquest conveni es fixarà segons les possibilitats de l'espai físic, disponibilitat dels tècnics, així com els mínims necessaris per dur a terme el Màster. Per a cada edició s'ha de fixar ¿per acord de les parts¿ la relació nominal d'alumnes que en siguin beneficiaris, que es considerarà incorporada com annex al conveni.

3. El projecte de pràctiques haurà d'incloure necessàriament la data d'inici i la de finalització, així com el lloc, els dies i l'horari.

4. La relació dels alumnes amb la Direcció General de Menors i Família no suposarà cap més compromís que el derivat del present conveni. En cap cas no generarà relació laboral.

5. La realització de pràctiques d'alumnes en la seu de la Secció de Família de la Direcció General de Menors i Família no podrà afectar de cap manera els drets dels treballadors de la Secció, ni obstaculitzar les previsions institucionals en matèria de contractació de treballadors.

6. El període de pràctiques tindrà una durada màxima de 200 hores, observant i/o participant en sessions de mediació (situacions en viu).

7. La supervisió i el control de les pràctiques correspondrà als professors del Màster. Els professors-tutors de la Direcció General de Menors i Família responsables de pràctiques, en coordinació amb els professors del Màster, han de vetllar per la qualitat de la feina desenvolupada mitjançant el seguiment de les pràctiques, per a la qual cosa s'han de reunir com a mínim dues vegades per cada període acadèmic.

8. La realització de les pràctiques emparades al present conveni tindrà a tots els efectes la consideració d'activitat acadèmica.

9. La Direcció del Màster ha de:

  • seleccionar els alumnes que intervindran en les pràctiques.
  • aprovar el projecte de pràctiques.
  • Actuar de forma coordinada amb els responsables de la Direcció General de Menors i Família.
  • Posar a disposició de la Direcció General de Menors i Família la documentació (biblioteca, programes, etc.), de què disposi, així com tota aquella informació que afavoreixi la formació dels seus professionals.

10. La Direcció General de Menors i Família, ha d'aportar:

  • L'espai físic on es desenvoluparan les pràctiques, comptarà amb l'equipament indispensable pel seguiment adequat dels casos: mirall unidireccional i sistemes de registre videogràfics, així com amb un espai d'observació amb capacitat màxima per a 15 persones.
  • El material complementari que es necessiti per a la mediació
  • Els professionals que comptin amb la titulació i experiència adequada per dur a terme les mediacions.
  • Els projectes i casos que, d'acord amb la direcció del Màster, es considerin oportuns per a la realització de les pràctiques, sempre i quan les famílies o persones implicades hagin expressat el seu consentiment per escrit.

11. La Direcció General de Menors i Família de la Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears gaudirà de dues beques d'un import equivalent al 100% de la matrícula del Màster, destinades al personal funcionari o laboral que designi.

12. El material audiovisual que resulti del desenvolupament de les sessions de mediació, serà propietat de la Universitat de les Illes Balears, que en serà responsable tant de la custòdia com de l'ús.

13. L'alumne en pràctiques restarà sotmès al règim de funcionament de la Direcció General de Menors i Família en tot allò que resulti compatible amb la normativa aquí establerta.

14. L'eventualitat d'accident que pogués afectar els alumnes en pràctiques serà coberta per una pòlissa d'assegurances que, a aquest efecte, contractarà la UIB amb càrrec al pressupost del Màster.

15. Qualsevol despesa que, com a conseqüència d'aquest conveni, es pugui derivar per als pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears, ha d'estar subjecta a la tramitació i l'aprovació prèvies de l'expedient oportú, d'acord amb la normativa vigent en cada cas.

16. La vigència del present conveni s'estendrà a la present edició del Màster (curs 2002/2003 i 2003/2004) i a les successives. El present conveni podrà rescindir-se per qualsevol de les parts en el moment que es consideri oportú, sense altre requisit que comunicar-ho per escrit amb una antelació de sis mesos.

17. Les qüestions litigioses que puguin derivar d'aquest conveni, atesa la naturalesa juridicoadministrativa, s'han de sotmetre a l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats a l'encapçalament, estès en sis exemplars, tres en català i tres en castellà.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Per la Conselleria de Benestar Social,

Fernanda Caro
Consellera

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 12 de novembre de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 19 de desembre de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).