Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració amb i el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya per a l'accés a la biblioteca digital de Catalunya per part de la comunitat universitària de la Universitat de les Illes Balears

Palma, 18 de desembre de 2002

REUNITS

Per una banda, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I per l'altra, el senyor Joan Majó Roca, President del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (d'ara endavant CBUC).

En nom de les institucions que representen i reconeixent-se amb capacitat legal suficient per formalitzar el present conveni,

MANIFESTEN

I. Que el CBUC ha creat i manté la Biblioteca Digital de Catalunya (d'ara endavant BDC) amb la finalitat de proporcionar una col·lecció bàsica de recursos electrònics interdisciplinaris a la comunitat universitària catalana mitjançant la subscripció conjunta.

II. Que la UIB ha expressat el seu interès en què la seva comunitat universitària pugui tenir accés als recursos electrònics subscrits per la BDC que puguin ser del seu interès.

En funció de l'anterior, les dues parts acorden subscriure el present conveni de col·laboració (d'acord amb l'article 3.1.c de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques) en subjecció a les clàusules i annexos que segueixen.

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

L'objectiu del conveni és regular les condicions de subscripció i accés a la BDC per part de la UIB.

Segona. Obligacions de les parts

La UIB mitjançant aquest conveni es compromet a:

  1. Efectuar una aportació econòmica anual al CBUC en concepte de subscripció als recursos electrònics de la BDC especificats en l'annex 1. La quota a pagar, especificada a l'annex 2, estarà basada en una aportació equivalent a la que abonen els membres consorciats i no podrà ser inferior als costos que representi l'extensió dels contractes a la UIB. La quota s'haurà de fer efectiva durant l'any anterior a l'inici del servei. Els annexos 1 i 2 estaran subjectes a una revisió anual.
  2. Acceptar i respectar els termes i condicions dels contractes que el CBUC ha signat amb els proveïdors dels recursos de la BDC objectes del present conveni.
  3. Implementar els mecanismes al seu abast per tal de garantir que es farà un ús raonable i segur dels recursos electrònics subscrits. A tal efecte informarà periòdicament al CBUC dels seus rangs d' adreces IP autoritzades a usar els recursos subscrits.

El CBUC mitjançant aquest conveni es compromet a:

  1. Proporcionar la informació tècnica, la formació inicial i l'assessorament que permetin obtenir a la UIB un ús normalitzat i un màxim rendiment de les subscripcions objecte d'aquest conveni.
  2. Fer les gestions davant els proveïdors dels recursos electrònics de la BDC subscrits per la UIB, per tal d'estendre la subscripció consorciada.
  3. Donar a la UIB accés (mitjançant l'alta de les seves adreces IP) als recursos electrònics de la BDC especificats a l'annex 1.

Tercera. Vigència del conveni i pròrrogues

Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i tindrà un termini de vigència inicial fins el dia 31 desembre de 2003. A partir d'aquesta data es prorrogarà automàticament d'any en any, a no ser que sigui denunciat per una de les parts, denúncia que caldrà comunicar per escrit a l'altra part, com a mínim en tres mesos d'antelació abans de finalitzar la pròrroga corresponent.

I, en prova de conformitat amb el contingut del conveni i dels seus annexos, les parts el signen per duplicat i a un sol efecte en el lloc i dates esmentats en l'encapçalament

Pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Joan Majó
President

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 17 de desembre de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de febrer de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

ANNEXOS

ANNEX 1: Recursos electrònics de la BDC als quals es subscriu la UIB en virtut del present conveni

IEEE/IEE Electrònic Library (IEL)

ANNEX 2: Quota de serveis per al 2003

52.000 + IVA 16%

En els anys següents, la quota inclourà els increments que apliqui el proveïdor.

La UIB farà efectiva aquesta quota al CBUC abans del 31 de desembre de 2002.

ANNEX 3:

Rangs d'adreces IP autoritzades de la UIB

130.206.30.*

130.206.31.*

130.206.32.*

130.206.33.*

130.206.76.*

130.206.77.*

130.206.78.*

130.206.79.*

130.206.130.*

130.206.131.*

130.206.132.*

130.206.133.*

130.206.134.*

130.206.197.18

195.57.133.*