Convenis i acords marc signats per la UIB

C onveni específic de col·laboració per establir un programa d'intercanvi d'estudiants amb la Universitat Anáhuac de Cancún (Mèxic)

Cancún, Quintana Roo, 17 de gener de 2003

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat Anáhuac de Cancún (UAC), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Miguel Pérez Gómez, segons el que estableix l'escriptura pública núm. 67.410, de 2 de març de 2000. La UAC és una societat civil legalment constituïda existent de conformitat amb les lleis de la República Mexicana segons l'escriptura núm. 24.797, de l'1 de setembre de 1998, i té el domicili legal al km 7.5 del Boulevard Cancún¿Aeropuerto, Fraccionamiento Las Américas, codi postal 77500, Municipi Benito Juárez, Quintana Roo, Mèxic.

I de l'altra, el vicerector de Projectes i Relacions Internacionals de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve (Resolució 4521/1999, de 28 de maig ¿FOU núm. 164, d'1 de juny), per delegació del Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, en virtut de l'acord pres pel Consell Executiu de la UIB el dia 30 de novembre de 1999. La Universitat de les Illes Balears té el domicili legal a Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07071 Palma, Illes Balears, Espanya.

Les institucions mencionades aquí manifesten el seu interès per realitzar intercanvi de professors, investigadors i estudiants a causa del benefici que aquesta activitat aportarà a les institucions per assolir les seves metes i els seus objectius en els respectius camps d'estudi, d'acord amb les següents:

CLÀUSULES

1. Objectiu . El propòsit del present acord és establir un programa d'intercanvi d'estudiants entre les institucions participants.

2. Selecció i admissió d'estudiants . Cada institució determinarà els procediments de selecció dels estudiants seus que participin en el programa d'intercanvi i garantirà que cada un dels seus estudiants estigui en condicions d'acreditar els cursos seleccionats a la universitat receptora. La decisió final sobre l'admissió la prendrà l'òrgan encarregat de les inscripcions de la universitat receptora. L'equivalència entre els cursos i els programes serà objecte d'acord per avançat amb el fi de facilitar-ne l'acreditació.

Totes les sol·licituds i els expedients s'enviaran a la institució receptora amb quatre mesos d'anticipació a l'inici dels cursos, i aquesta emetrà la resposta d'acceptació o rebuig, com a màxim, dos mesos abans de la data d'inici dels cursos.

3. Programa acadèmic de l'estudiant . Els estudiants d'intercanvi poden inscriure's als cursos i programes de la institució receptora per als quals hagin estat qualificats, excepte en aquells en què no hi hagi lloc a causa de limitacions de quota. L'acceptació en un programa particular d'estudi implica que l'estudiant podrà inscriure's en tots els cursos requerits en el programa adequats al nivell acadèmic de l'alumne.

El període d'intercanvi serà d'un o dos semestres, o també de programes d'estiu.

4. Condició dels estudiants . Els estudiants inscrits en la institució receptora tindran els mateixos privilegis i podran fer ús dels serveis mèdics, esportius, i de qualsevol altre tipus, a què tenen dret els estudiants locals. Els estudiants d'intercanvi estaran subjectes als mateixos estatuts, lleis i reglaments que la institució receptora aplica als estudiants locals, i a les lleis locals, regionals i nacionals del país d'acollida.

Cada estudiant serà responsable de tramitar el passaport i visat corresponents i de qualsevol altre tràmit personal requerit pels governs d'ambdós països.

5. Finançament . El programa està basat en el principi d'un intercanvi directe anual d'estudiants un a un. El finançament de les despeses referents al transport i les assegurances de salut, així com les despeses d'allotjament i alimentació, serà cobert per l'alumne invitat, encara que la universitat receptora podrà col·laborar també en l'allotjament dels estudiants visitants. De la mateixa manera, les dites despeses podran ser cobertes a través de beques o ajuts d'organismes o entitats espanyols o mexicans, d'acord amb la disponibilitat i negociació de cada una de les institucions participants.

El nombre d'estudiants intercanviats per semestre ha de ser substancialment semblant per part d'ambdues institucions, encara que es poden acceptar petits desequilibris, que s'hauran d'ajustar al període següent. Si en un any hi hagués un desequilibri significatiu en els nombres d'alumnes d'intercanvi, el dèficit serà compensat l'any següent, dins de límits raonables. En cas d'existir una demanda notablement superior per una de les parts, la universitat que presenti l'excedent d'alumnes podrà postular-los amb l'esquema de pagament directe, que consisteix en el fet que els alumnes que excedeixen el nombre màxim estipulat pagaran directament a l'altra universitat les quotes de matrícula que aquesta estipuli.

Recuperació de quotes: a l'estudiant que abandoni el programa hom no li reintegrarà cap percentatge de les quotes d'inscripció o plaça.

6. Selecció . Amb la finalitat de garantir l'excel·lència acadèmica, la institució d'origen conformarà un comitè de selecció, el qual, després d'haver fet una anàlisi dels expedients dels estudiants, proposarà els que participaran en l'intercanvi de la institució receptora.

7. Acreditació . L'acreditació dels cursos l'atorgarà la institució d'origen sobre la base de les qualificacions obtingudes a la institució receptora. Cada institució assignarà un coordinador perquè assessori l'alumne en l'elaboració del programa d'estudis, el qual serà aprovat per la institució d'origen amb anterioritat a l'inici de l'estada.

La Universitat receptora assignarà un professor assessor, qui haurà d'estar familiaritzat amb les equivalències dels cursos i proporcionarà assessoria acadèmica a l'estudiant d'intercanvi i auxiliarà en l'elaboració de certificats per a l'assignació de crèdits.

8. Assumptes generals

a) Cada estudiant haurà d'acceptar per escrit complir cada un dels reglaments i condicions de la institució amfitriona, amb les instruccions proporcionades pel seu assessor.

b) Cada estudiant haurà de tenir el passaport en regla i el visat adequat per al període de l'estada.

9. Revisió i renovació

a) Aquest acord tindrà una durada inicial de quatre anys a partir de la data de la firma i podrà renovar-se automàticament per períodes semblants, llevat que alguna de les parts manifesti per escrit el desig d'acabar-lo, després d'haver avisat la contrapart amb sis mesos d'anticipació.

b) Els coordinadors de les dues institucions es reuniran i emetran un informe conjunt, si més no una vegada l'any, sobre els resultats del conveni i elaboraran un programa anual per al període següent.

c) Els termes i condicions del present acord podran ser modificats mitjançant consentiment escrit d'ambdues parts.

d) Ambdues institucions tenen el dret de suspendre o donar per conclòs el conveni al final de l'any acadèmic. Hauran d'informar d'això per escrit l'altra institució sis mesos abans de la data en què es vol suspendre o acabar l'acord, sens perjudici de les activitats que s'estiguin realitzant, que hauran de concloure's d'acord amb el programa.

e) Ambdues institucions designaran una persona del seu personal acadèmic o administratiu com a encarregada de coordinar el programa. La dita persona serà responsable d'establir les relacions necessàries i coordinar tots els aspectes de l'intercanvi.

f) Aquest acord se subscriu en quatre originals, dos en català i dos en castellà, d'idèntic contingut i validesa d'aplicació.

10. De les responsabilitats . Les parts no tindran responsabilitat per danys i perjudicis que puguin ocasionar-se per motiu de l'aturada de tasques acadèmiques o administratives, així com per causes de força major o casos fortuïts que puguin impedir la continuació del present conveni.

L'incompliment d'algunes de les clàusules d'aquest conveni específic serà causa de rescissió, i la part causant ha de compensar l'altra pels danys i perjudicis ocasionats pel dit incompliment.

Per a la interpretació i el compliment del present conveni i del que no s'hi estipula, les parts se subjectaran a la competència dels tribunals d'arbitratge internacional que elegeixin de comú acord.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Vicerector de Projectes i Relacions Internacionals

Per la Universitat Anáhuac de Cancún,

Miguel Pérez
Rector

Diligència

El present conveni específic el va aprovar el Consell Executiu de data 14 de gener 2003 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de febrer de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).