Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració amb el Parlament de les Illes Balears

Palma, 24 de gener de 2003

REUNITS

Per una part, el Molt Honorable Senyor Maximilià Morales i Gómez, President del Parlament de les Illes Balears, en representació del Parlament de les Illes Balears, de conformitat amb el que estableix l'article 31 del Reglament de la Cambra i amb l'acord previ de la Mesa de data 18 de desembre de 2002.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts que difondre i facilitar el coneixement dels treballs als estudiosos dels temes sobre els quals han treballat ambdues institucions és tasca de cada una d'aquestes;

Així mateix, convençuts de l'interès legítim per establir i desenvolupar relacions de caire científic entre ambdues institucions, d'acord amb les seves respectives competències, han establert les següents

BASES GENERALS DE L'ACORD

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per a la realització d'unes jornades encaminades a l'anàlisi de la Llei 18/2001, de 19 de desembre, de parelles estables, del Parlament de les Illes Balears.

Segona. Tipus de cooperació

La Universitat de les Illes Balears organitzarà a través dels professors M. Pilar Ferrer Vanrell, catedràtica de Dret Civil, i Pedro A. Munar Bernat, professor titular de Dret Civil, un cicle de conferències que versarà sobre els aspectes de la Llei 18/2001, de 19 de desembre, i el Decret 112/2002, de 30 d'agost, i que seran impartides per prestigiosos juristes d'àmbit nacional i autonòmic.

El Parlament de les Illes Balears es compromet a cedir la seva seu per a la celebració de les jornades, i a publicar-les a la col·lecció Tribuna Parlamentària. La inauguració de les jornades anirà a càrrec del President del Parlament de les Illes Balears.

Tercera. Acord sobre condicions financeres

El Parlament, un cop subscrit el present acord, transferirà a la Gerència de la Universitat la quantitat de 3.912,50 euros (tres mil nou-cents dotze euros amb cinquanta cèntims) per fer front al pagament de les despeses derivades de la celebració de les jornades.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu el present acord en dos exemplars, al lloc i en la data assenyalats ut supra .

Pel Parlament de les Illes Balears Per la Universitat de les Illes Balears
Maximilià Morales Llorenç Huguet

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell Executiu de data 14 de gener de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de febrer de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).