Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de Col·laboració amb el Consell de Mallorca per a la realització d'un Simpòsium Internacional d'Activitat Física i Gent Gran

Palma, 7 de febrer de 2003

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyora Dolça Mulet Dezcallar, consellera executiva del Departament de Presidència del Consell de Mallorca.

I d'una altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (d'ara endavant, UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Les parts, en la representació amb què actuen, es reconeixen mútuament la plena capacitat jurídica per subscriure convenis i obligar-se i voluntàriament

MANIFESTEN

Que ambdues parts consideren d'interès mutu per complir millor llurs funcions d'establir el present conveni de col·laboració per aconseguir una coordinació eficaç de llurs esforços i un millor aprofitament dels respectius recursos i mitjans personals i materials.

Que ambdós organismes tenen entre els seus objectius el desenvolupament de totes aquelles activitats dirigides a afavorir la formació, la promoció i la investigació en l'àmbit de l'activitat física i l'esport.

Per les quals coses

ACORDEN

Primer . La Universitat de les Illes Balears organitzarà, a través de l'àrea fisicoesportiva del Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals i de l'àrea de coneixement d'Educació Física i Esportiva del Departament de Ciències de l'Educació, el Simpòsium Internacional d'Activitat Física per a Gent Gran durant els dies 21 i 22 de març de l'any 2003.

Segon . El Consell de Mallorca farà a la UIB una aportació de 12.012,24 euros, de la seva partida pressupostària núm. 10.46300.22706, una vegada realitzat aquest esdeveniment.

Tercer . La gestió d'aquesta aportació econòmica i la presentació de les corresponents factures justificatives serà encomanada per la UIB a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, entitat creada per la UIB per a la gestió de les activitats relacionades amb la formació permanent universitària.

Quart . El patrocini institucional públic del Simpòsium serà en exclusiva del Consell de Mallorca, si bé es podrà comptar amb el patrocini d'entitats i institucions privades.

Cinquè . La UIB col·laborarà amb el Consell de Mallorca en l'organització dels II Jocs Socioculturals i Esportius de la Mediterrània, que tindran lloc a Mallorca durant el mes de març de l'any 2003.

Sisè . Es constituirà una Comissió Organitzadora del Simpòsium formada per dos representants del Consell de Mallorca i per dos representants de la UIB.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, les parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data assenyalats a l'encapçalament.

Pel Consell de Mallorca,

Dolça Mulet
Consellera executiva

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

M. Magdalena Estrany Espada, Secretària Tècnica del Departament de Presidència del Consell de Mallorca, autoritza el present conveni a Palma, 27 de gener de 2003.

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 17 de desembre de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de febrer de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).