Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni marc de col·laboració entre l'Institut Espanyol d'Oceanografia i la Universitat de les Illes Balears per al desenvolupament de la investigació marina

Palma, 29 de novembre de 2002

REUNITS

D'una part, l'Il·lustríssim Senyor Álvaro Fernández García, director general de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, com a representant d'aquest organisme, segons el que estableixen el Reial decret 1598/1998, de 17 de juliol (BOE núm. 171, de 18 de juliol), i l'article 11.2.d) de l'Estatut de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, aprovat pel Reial decret 1950/2000, de l'1 de desembre.

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present conveni.

EXPOSEN

Primer . Que l'Institut Espanyol d'Oceanografia, a partir d'ara IEO, és un organisme públic d'investigació amb naturalesa d'organisme autònom, adscrit al Ministeri de Ciència i Tecnologia a través de la Secretaria General de Política Científica segons l'article 1 de l'Estatut de l'IEO pel Reial decret 1950/2000, d'1 de desembre.

D'altra banda, la Llei 13/1986, de 14 d'abril, de foment i coordinació general de la investigació científica i tècnica, defineix l'IEO com un organisme públic d'investigació.

Corresponen a l'IEO el desenvolupament de les funcions previstes a l'article 14 de la llei esmentada i les previstes a l'article 3 del Reial decret 1950/2000, d'1 de desembre:

  • Elaborar, coordinar i gestionar els programes d'investigació sobre els recursos vius marins en els diferents mars i oceans que siguin d'interès per al sector pesquer espanyol, incloses les investigacions aplicades als conreus marins.
  • Elaborar, coordinar i gestionar els programes d'investigació de caràcter oceanogràfic multidisciplinari, amb atenció especial a la influència en els recursos vius.
  • Representar el departament en els fòrums científics internacionals relacionats amb l'oceanografia i les pesqueries, en coordinació amb el Ministeri d'Afers Exteriors.

Segon . Que la Universitat de les Illes Balears, a partir d'ara UIB, és una entitat de dret públic que desenvolupa activitats de docència, investigació i desenvolupament científic i tecnològic, interessada a col·laborar amb els sectors socioeconòmics per assegurar una de les finalitats de la formació i la investigació, que és la innovació i la modernització del sistema productiu. Per aconseguir aquest objectiu, preveu l'establiment de convenis i acords amb altres institucions universitàries, amb organismes científics i culturals i amb entitats públiques i privades nacionals i estrangeres.

Tercer . Que ambdues parts consideren convenient promoure la cooperació i col·laboració en el desenvolupament de la investigació marina, sense detriment de l'exercici de les competències i de les disposicions de rang superior que actualment o en un futur puguin regular les competències que ambdues institucions tenen en matèria d'investigació.

Quart . Que l'una i l'altra part són conscients que la conservació, ordenació i explotació racional dels recursos i del medi marí han d'assentar-se en un desenvolupament científic i tecnològic.

Cinquè . Que és desig d'ambdues parts de subscriure un conveni marc de col·laboració que serveixi per al foment i desenvolupament de la investigació oceanogràfica.

En conseqüència, acorden de subscriure el present conveni d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

El conveni present té per objecte establir les bases aplicables als convenis específics de col·laboració que se subscriguin entre les parts en matèria d'investigació marina i oceanogràfica. En particular, l'àmbit de la col·laboració es referirà a les actuacions següents:

a) Utilització conjunta d'equipaments i mitjans instrumentals de la titularitat de les parts i, si és necessari, la seva adquisició, segons el règim que s'estableixi als convenis específics que desenvolupen el present conveni marc.

b) Realització o finançament conjunt de programes i projectes d'investigació.

c) Desenvolupament de programes de formació de personal investigador i tècnic.

d) Cooperació entre personal investigador d'ambdues institucions, per període de temps definit, per a l'execució de programes i projectes d'investigació o de formació de personal investigador que s'estableixin en els convenis específics, en què es determinarà el règim de dedicació d'aquest personal.

e) Intercanvi d'informació i assessorament mutu en la planificació, organització i execució de la investigació i d'activitats en temes d'interès comú.

A més, es podran promoure altres projectes i programes inclosos en els marcs d'activitat i competència de les parts.

Segona. Convenis específics

Cadascun dels programes concrets de col·laboració entre ambdues parts requerirà l'elaboració d'un conveni específic que serà proposat pels responsables científics que el duguin a terme i aprovat pel president de l'IEO o director general i pel rector de la UIB.

Les propostes de convenis específics seran estudiades per la comissió mixta, que en farà un informe, abans de ser sotmeses a aprovació, i s'hi determinaran el programa de treball, les finalitats proposades i els mitjans necessaris per a la realització.

Si se'n deriven conseqüències econòmiques per a qualsevol de les parts, seran supeditades a la disponibilitat dels crèdits corresponents i se sotmetran al compliment de la normativa vigent en matèria d'aprovació de despesa i intervenció.

En cap cas els canvis específics no podran suposar cap relació de caràcter laboral o administratiu a favor de les persones que hauran d'intervenir en l'execució respecte de qualsevol de les parts.

Tercera. Seguiment

En el termini de trenta dies a partir de la signatura del present conveni marc es constituirà una comissió mixta, formada per tres representants d'ambdues parts. Entre les funcions que hauran de desenvolupar s'inclou la resolució dels problemes d'interpretació i compliment que puguin plantejar-se en el desenvolupament del conveni. Serà l'òrgan de planificació, seguiment i avaluació de les accions que se'n derivin i es reunirà sempre que ho sol·liciti una de les parts i podrà elevar informes i propostes als representants màxims d'ambdues parts.

Aquest òrgan és regulat pels articles 22 a 27 del títol II, capítol II, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Quarta. Durada

El present conveni començarà a ser efectiu a partir de la data de signatura i tindrà una durada de quatre anys, prorrogable automàticament per períodes idèntics si cap de les dues parts no comunica expressament per escrit a l'altra la intenció de rescindir-lo sis mesos per endavant a la data de cadascun dels venciments.

Cinquena. Resolució

El present conveni pot resoldre's per acord mutu o per denúncia de qualsevol de les parts, mitjançant preavís comunicat de forma fefaent a l'altra amb, com a mínim, sis mesos d'antelació a la data de resolució proposada. En cas que hi hagi algun conveni específic vigent a l'empara d'aquest conveni marc, el dret de denúncia no podrà exercitar-se mentre no se n'arbitri la fórmula de resolució.

Sisena. Règim jurídic

Aquest conveni té la natura dels prevists a l'article 3.1.c) del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, i es regirà pel que preveu el cos de clàusules d'aquest conveni i la resta de normes especials, i s'aplicaran, d'acord amb el que preveu l'article 3.2, els principis del reial decret esmentat per resoldre els dubtes i llacunes que puguin presentar-se.

Setena. Qüestions litigioses i jurisdicció competent

Les qüestions litigioses respecte a la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes que es puguin derivar de l'aplicació del present conveni, o dels específics que s'estableixin com a conseqüència d'aquest, hauran de ser resoltes per la comissió mixta a què es refereix la clàusula tercera. Si no es pot aconseguir l'acord, tindrà competència per conèixer de les possibles qüestions litigioses l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 28/1998, de 13 de juliol, reguladora de l'esmentat ordre jurisdiccional.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni marc, estès en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per l'Institut Espanyol d'Oceanografia,

Álvaro Fernández
Director general

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni marc el va aprovar el Consell Executiu de data 30 d'abril de 2002 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 24 de juny de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).