Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Fundació Biodiversitat i la Universitat de les Illes Balears per al desenvolupament d'actuacions d'anàlisi de necessitats formatives i creació d'estructures mediambientals en l'exercici 2002

Madrid, 6 de juny de 2002

PREÀMBUL

La formació constitueix un element fonamental per al desenvolupament i la competitivitat de les empreses, com també un instrument al servei de les polítiques d'ocupació que han de contribuir a millorar els nivells d'ocupació de la població activa.

Per la seva part, el medi ambient és actualment no solament una mera preocupació social, sinó també un factor estratègic en la gestió empresarial i un jaciment d'ocupació important per als propers anys. L'atenció als aspectes mediambientals a l'empresa és una actitud nova, sorgida a l'última dècada, i que creix lentament. La normativa ambiental és cada vegada més àmplia i més exigent, i el seu compliment obliga en molts casos a dur a terme canvis importants en els processos productius i en els models de gestió, i a emprendre actuacions de formació de directius i treballadors per adaptar-se als canvis.

En aquest marc, la Fundació Biodiversitat es proposa dur a terme un programa d'actuacions dirigit a millorar la formació i sensibilització mediambientals de treballadors de PIME i professionals autònoms l'activitat dels quals incideixi en alguna mesura en el medi ambient, en el territori nacional, com a agents responsables, en última instància, de l'activitat econòmica i industrial d'aquesta. Aquestes actuacions s'inclouen en l'aportació que la Fundació Biodiversitat ha efectuat al complement del programa operatiu Iniciativa empresarial i formació contínua, per a regions espanyoles d'objectiu 3 i regions d'objectiu 1, durant el període comprès entre els exercicis 2001 i 2006, i totes tenen el cofinançament del Fons Social Europeu.

Per a l'execució d'aquestes actuacions, la gestió de les quals té encomanada, la Fundació Biodiversitat té la voluntat d'iniciar i reforçar les línies de col·laboració amb entitats i organismes també preocupats per millorar, per mitjà de la formació, el coneixement de la problemàtica mediambiental.

REUNITS

D'una part, la senyora Carme Martorell Pallàs, presidenta del Patronat de la Fundació Biodiversitat, que actua en representació d'aquesta, d'acord amb l'article 12 dels seus Estatuts, i de conformitat amb l'acord del Patronat de la Fundació adoptat a la reunió de 3 de juny de 2002.

I, de l'altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, en representació de la Universitat de les Illes Balears, en qualitat de rector d'aquesta universitat, segons el Decret 70/1999, de 4 de juny, pel qual es nomena el rector de la Universitat de les Illes Balears, i de conformitat amb l'article 29 dels seus Estatuts.

EXPOSEN

I . Que la Fundació Biodiversitat (d'ara endavant, FB), persona jurídica de naturalesa fundacional i, per tant, sense ànim de lucre, és una fundació estatal constituïda en escriptura de 22 de desembre de 1998 i inscrita en el Registre de Fundacions del Ministeri de Medi Ambient amb el número 280001, creada a l'empara de la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de fundacions de nacionalitat espanyola, amb domicili a Madrid, c/ Gran Vía de San Francisco, núm. 4, i CIF núm. G-82207671, i d'acord amb el que estableix l'article 6.1, h), i) i m) dels seus Estatuts, té entre les seves finalitats fomentar la investigació i la capacitació científica i tècnica en la identificació, la conservació i l'ús sostenible de la «biodiversitat»; l'impuls de l'educació i la conscienciació pública, junt amb l'intercanvi d'informació, com també l'estímul de les activitats divulgatives, formatives i educatives a qualsevol nivell.

II . La Universitat de les Illes Balears (d'ara endavant, UIB) es constitueix com una institució de dret públic dedicada al servei públic de l'educació superior i de la investigació. La UIB, amb domicili a Palma, al km 7,5 de la carretera de Valldemossa i amb CIF núm. Q0718001A, està dotada de personalitat jurídica i de plena autonomia per al compliment de les seves finalitats i gaudeix de patrimoni propi i independent de l'Estat i d'altres ens públics. En el marc de les finalitats educatives que la caracteritzen, l'article 5 dels seus Estatuts estableix el compromís de la Universitat amb la conservació del medi ambient a través d'una ètica ambiental solidària amb tots els pobles del món, que promogui la conservació de la biodiversitat i dels hàbitats i recursos naturals.

III . Que d'acord amb les finalitats exposades i amb la intenció d'assegurar l'actualització del nivell de competències dels treballadors, com també de reforçar l'estabilitat en l'ocupació i l'adaptabilitat de les empreses a la problemàtica mediambiental, la FB i la UIB han subscrit aquest conveni per al desenvolupament d'actuacions d'anàlisi de necessitats formatives i creació d'estructures mediambientals tal com són definides en complement del programa operatiu Iniciativa empresarial i formació contínua, per a regions espanyoles d'objectiu 3.

Aquest conveni es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte i finalitats . Aquest conveni té per objecte el desenvolupament d'actuacions d'anàlisi de necessitats formatives i creació d'estructures mediambientals per a treballadors de PIME i professionals autònoms l'activitat dels quals incideixi en alguna mesura en el medi ambient, actuacions que, per a l'exercici 2002 i en l'àmbit territorial esmentat, formen part de l'aportació de la FB al complement del programa operatiu Iniciativa empresarial i formació contínua, per a regions espanyoles d'objectiu 3 i que tenen el cofinançament del Fons Social Europeu.

Aquestes actuacions tenen per finalitat tant assegurar l'actualització del nivell de competències dels treballadors com reforçar l'estabilitat en l'ocupació i l'adaptabilitat de les empreses a la problemàtica mediambiental i, en tot cas, s'han de dirigir a complir les prioritats establertes en el programa operatiu del qual són desenvolupament.

Les actuacions es desenvoluparan en regions espanyoles d'objectiu 3.

Segona. Tipus d'actuacions per desenvolupar i pressupost

1. El disseny i la posada en marxa d'actuacions formatives presencials, a distància o mixtes, en matèria de gestió mediambiental, que pretén implementar trajectòries formatives per a treballadors de PIME i professionals autònoms l'activitat dels quals incideixi en alguna mesura en el medi ambient. Els cursos per realitzar, de temàtica i format divers, s'han d'orientar preferentment a la satisfacció de les necessitats detectades per l'observatori professional o xarxa d'anàlisi, i s'han d'organitzar en mòduls i itineraris formatius per als quals es definiran tant els continguts, adaptables als diferents col·lectius destinataris, com les modalitats formatives i la durada que tindran.

2. La posada en marxa d'accions de sensibilització de les PIME sobre les oportunitats i possibilitats que ofereix el medi ambient en matèria d'ocupació i formació, dins l'àmbit dels sistemes de gestió ambiental, promovent fonamentalment accions innovadores, de manera que el conjunt de treballadors, empresaris i actors socials disposin de la informació suficient per a la presa de decisions d'actuació. Es preveuen accions com xerrades, seminaris, jornades i campanyes de sensibilització, dins les empreses o fora, edició de material informatiu i divulgatiu sobre els sistemes de gestió mediambiental, impacte ambiental, legislació, informació i publicitat.

3. La creació de plataformes d'ensenyament/aprenentatge que utilitzin i fomentin l'ús de les noves tecnologies de la informació i les comunicacions, destinades a allotjar i gestionar continguts relatius a la formació en medi ambient.

4. La creació i distribució de productes formatius i de sensibilització en paper, CD o un altre format electrònic, amb especial atenció a les guies de bones pràctiques sectorials.

5. El desenvolupament d'estudis i la creació d'observatoris professionals i xarxes d'anàlisi sobre competències mediambientals que persegueixen, entre altres finalitats, la gestió actualitzada de les necessitats d'adaptació dels processos productius i de gestió a les PIME.

Com a annex I, s'adjunta a aquest conveni una programació orientativa de les actuacions per desenvolupar en l'exercici 2002, amb un pressupost estimatiu que puja a un total de 180.000 euros (29.949.480 ptes.).

Tercera. Destinataris . Els destinataris de les accions a què es refereix aquest conveni han de ser, necessàriament, treballadors de petites i mitjanes empreses, relacionats amb l'activitat, sigui quina sigui la seva categoria professional, com també professionals autònoms relacionats amb el sector mediambiental.

Als efectes d'aquest conveni, s'entén per petita i mitjana empresa (PIME) aquella que tingui menys de 250 treballadors, un volum de negocis anual no superior a 40 milions d'euros, o bé un balanç general anual no superior a 27 milions d'euros, i en què no hi hagi la participació en un 25 per cent o més del seu capital o dels seus drets de vot d'altres que no reuneixin els requisits anteriors, llevat que siguin societats públiques de participació, societats de capital risc, o inversors institucionals, sempre que aquests no exerceixin, individualment o conjuntament, cap control sobre l'empresa.

No poden ser receptors de les activitats de formació els treballadors al servei de l'Administració pública que tinguin la categoria de funcionaris.

Les accions han de ser gratuïtes per als destinataris, i no es pot cobrar cap quantitat, per cap concepte, per la seva participació en aquestes.

En la determinació dels col·lectius destinataris de les diferents actuacions, cal considerar prioritària l'atenció als que presenten més dificultats d'accés i permanència al món laboral: dones, més grans de quaranta-cinc anys, persones discapacitades, joves que no han finalitzat la formació obligatòria, col·lectius que presentin un alt risc d'exclusió al mercat laboral, immigrants, etc.

En cas que sigui necessària, la selecció dels destinataris s'ha d'efectuar d'acord amb criteris objectius i no discriminatoris, als quals, amb caràcter previ a l'inici de l'actuació, s'ha d'haver donat la publicitat corresponent.

Els participants en les accions formatives objecte d'aquest conveni han de tenir la cobertura de l'assegurança d'accidents subscrita degudament per la UIB per al termini de durada de l'actuació concreta.

Quarta. Obligacions de la UIB . La UIB assumeix expressament l'obligació de desenvolupar les actuacions que inclou l'annex I, sempre que el mode d'execució proposat per la UIB sigui aprovat per la FB. Amb aquesta finalitat i amb caràcter previ a l'inici de les actuacions, la UIB ha de presentar a la FB, en el termini d'un mes a comptar des de la data d'aquest conveni, una memòria expressiva dels continguts, terminis d'execució de cada actuació i pressupost detallat.

En l'execució de les actuacions, la UIB s'ha d'ajustar als criteris que per a la gestió, la coordinació i el control d'aquestes estableixi la FB, que, al seu torn, es compromet a facilitar un manual de procediment editat a l'efecte.

Per a la realització dels treballs propis de l'execució, la UIB pot contractar aquelles institucions, empreses i/o particulars que, per la seva qualificació i els mitjans tècnics, poden contribuir a la consecució òptima dels treballs i objectius proposats, de conformitat amb el que estableixen els paràgrafs següents.

En tot cas s'ha de comunicar a la Fundació Biodiversitat, almenys amb quinze dies d'antelació i per escrit, el subcontracte que es vulgui subscriure, amb indicació de les parts del contracte que realitzarà el subcontractista. La FB ha de conèixer prèviament qualssevol documents jurídics i licitacions que l'entitat elabori per a la contractació de les actuacions. Llevat que per la naturalesa i les condicions de les accions que s'hagin de desenvolupar es dedueixi que han de ser executades directament per l'adjudicatari, com és el cas de l'actuació 5, «Formació en el sector mediambiental», en les mesures 43.2 i 3.1, en podrà concertar amb tercers la realització parcial.

La subscripció dels subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits següents:

Subcontractes de quantia inferior a 30.050,61 euros . S'ha de sol·licitar un mínim de tres ofertes i triar la que resulti més beneficiosa per a la consecució de les actuacions.

Subcontractes de quantia superior a 30.050,61 euros . S'han d'anunciar en un diari d'àmbit nacional. L'anunci ha de contenir l'objecte del contracte, el pressupost, el lloc on es troba a disposició dels oferents, les bases que han de regir la contractació i el lloc i termini de presentació de la documentació contractual.

Les prestacions parcials que l'adjudicatari subcontracti amb tercers no poden excedir el 30 per cent de l'import d'adjudicació, excepte en els casos expressos en què la UIB no pugui executar aquestes accions o la contractació aporti de manera objectiva un valor afegit, i en tot cas s'ha de fer una proposta expressa per escrit a la FB, que estudiarà i aprovarà si és procedent.

S'exceptuen de la possibilitat esmentada contractes amb institucions, entitats i/o empreses que, igual que la FB, tinguin el cofinançament del Fons Social Europeu.

Com a annex II a aquest conveni, s'adjunta la resolució de la presidenta de la Fundació Biodiversitat per la qual s'aprova el barem de retribucions d'activitats formatives realitzades per al Pla de formació ambiental, que s'ha de tenir en compte als efectes de pagament dels conceptes que inclou.

La UIB assumeix expressament l'obligació de cofinançar, en quantia equivalent al 20 per cent del pressupost de què es parla a l'estipulació segona, el total de les actuacions que s'hagi acordat d'executar.

Cinquena. Publicitat, informació i difusió de les actuacions . La UIB ha de realitzar les campanyes de publicitat, informació i difusió de les actuacions que s'hagin d'executar amb temps suficient per garantir la concurrència dels possibles destinataris, utilitzant els mitjans de difusió que consideri oportuns, i establir un sistema d'informació directa al sol·licitant, com també de recollida, si escau, de preinscripcions i/o matrícules.

En totes les actuacions de publicitat, informació i difusió han d'aparèixer en igualtat de condicions i en lloc ben visible els logotips de la FB, de la UIB i de la Unió Europea, en concret, del Fons Social Europeu, amb menció expressa de la intervenció d'aquest últim d'acord amb les directrius establertes al Reglament (CEE núm. 1159/2000 de la Comissió, de 30 de maig, sobre activitats d'informació i publicitat, que han de dur a terme els Estat membres en relació amb les intervencions dels Fons Estructurals).

Així mateix, s'ha de fer menció expressa de la col·laboració entre la FB, la UIB i el Fons Social Europeu mitjançant la col·locació dels logotips corresponents en un lloc visible de les instal·lacions on s'imparteixin els cursos, com també a les portades de la documentació didàctica que es lliuri als participants.

L'incompliment de les condicions esmentades pot eximir la FB del pagament de les despeses efectuades a la UIB per aquest concepte, les quals es restarien de les quantitats inicialment compromeses.

Sisena. Seguiment, control i avaluació de les actuacions . La FB aplicarà el sistema de seguiment i control de qualitat de les actuacions desenvolupades per la UIB que descriu el Complement de programa. Per a això, la FB es reserva la facultat d'inspecció en totes les fases del procés d'execució de les actuacions; i la UIB queda obligada a facilitar a la FB l'accés a les instal·lacions en les quals es desenvolupin, com també a lliurar la documentació relativa a les actuacions esmentades.

D'acord amb les actuacions del conveni i les comprovacions que en cada cas estimi pertinents la Fundació Biodiversitat, aquesta pot sol·licitar a l'entitat les certificacions de les accions mitjançant fotocòpia compulsada si té capacitat legal per a l'autenticació esmentada d'acord amb el que estableix la seva pròpia normativa d'aplicació; si no té aquesta capacitat d'autenticació, ha d'expedir certificats que han d'indicar el grau de realització i de compliment de les condicions que figuren al conveni, que ha de contenir, en tot cas, una relació de fotocòpies segellades per l'entitat que acreditin l'execució de les actuacions a través de factures emeses vàlidament i signatura del responsable designat per aquesta per autenticar la certificació de les actuacions.

Sens perjudici del que estableixen les disposicions legals, reglamentàries, tant nacionals com comunitàries, la UIB assumeix la guarda, la custòdia i el dipòsit dels originals de la documentació. El termini per complir les obligacions anteriors és el que estableix l'article 38 del Reglament (CE) 1260/1999 del Consell, de 21 de juny de 1999.

La UIB permetrà a la FB efectuar totes les accions que cregui oportunes, a l'efecte de veracitat i existència física dels documents, amb l'acord previ amb l'entitat sobre l'hora i la data per efectuar-les. Quant a les actuacions anteriors, s'ha d'expedir certificat complet de les actuacions de seguiment i control que dugui a terme la FB.

A l'acabament de cada actuació de caràcter formatiu, la UIB ha d'aportar a la FB les actes corresponents a l'avaluació dels alumnes, amb indicació d'aquells que hagin superat, si escau, les diferents proves d'aptitud. De la mateixa manera, en finalitzar l'execució de cada una de les actuacions, sigui quin sigui el seu caràcter, que es desenvolupin a l'empara d'aquest conveni, la UIB ha de presentar a la FB, en el termini d'un mes, una memòria final que en què s'ha de preveure una valoració general de l'activitat realitzada i la seva adequació a les sumes pressupostades; així mateix, s'ha d'adjuntar, via certificat, justificació documental de totes les despeses meritades i pagades en l'execució de l'actuació.

Setena. Obligacions de la FB . La FB assumeix expressament l'obligació de cofinançar en una quantia equivalent al 80 per cent, com a màxim, del pressupost estimatiu adjuntat com a annex I, les actuacions concretes que s'executin en el desenvolupament d'aquest conveni.

La FB ha de satisfer l'abonament de les sumes referides a la UIB en la forma següent, sempre subjecte a la disponibilitat pressupostària de la FB:

- El 40 per cent de la part no cofinançada per l'entitat, a l'inici de cada actuació.

- El 60 per cent restant, a l'acabament de les activitats que componen cada una de les actuacions, emesos prèviament per part de la UIB la memòria i el certificat de què es parla a l'estipulació anterior i aprovada prèviament l'actuació per part de la FB.

Vuitena. Vigència . Aquest conveni entra en vigor el mateix dia que se signi i acaba el 31 de desembre de 2002.

Totes les actuacions que s'acordi d'executar s'han de completar a la data d'acabament d'aquest conveni. En cas d'impossibilitat de començar o acabar dins el termini escaient les actuacions esmentades, la UIB ho ha de fer saber a la FB immediatament, que decidirà el que sigui procedent sobre la realització o anul·lació de l'activitat.

Novena. Incompliment . L'incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions que estableix aquest conveni faculta la part que hagi complert per optar entre exigir-ne el compliment o la resolució, amb rescabalament i abonament d'interessos en qualsevol dels casos.

Desena. Comissió de seguiment . Per al seguiment de les actuacions que es desenvolupin a l'empara d'aquest conveni, es crea una comissió mixta composta per dos membres, un per cada una de les parts signants, a la qual correspondrà, així mateix, la resolució de tots els dubtes o qüestions que pugui suscitar la interpretació i l'aplicació d'aquest conveni.

La comissió mixta s'ha de reunir a instància de qualsevol de les parts. La part que insti a fer la reunió ha de proposar l'ordre del dia corresponent i traslladar-lo a l'altra part perquè pugui formular les al·legacions o els complements que cregui oportú.

Les qüestions plantejades s'han de resoldre per consens, i les decisions adoptades s'han de plasmar en una acta que s'incorporarà al conveni.

En el supòsit d'impossibilitat d'aconseguir un acord per part de la comissió mixta, les parts se sotmeten expressament als òrgans jurisdiccionals de Madrid.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, les parts reunides signen en dos exemplars aquest conveni, que consta de nou folis, escrits per una sola cara de paper comú, al lloc i en la data indicats ut supra .

Carme Martorell
Llorenç Huguet

Diligència

El present conveni de col·laboració el va aprovar el Consell Executiu de data 26 de juliol de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 24 de setembre de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).