Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i la Universitat de les Illes Balears per al desenvolupament del Projecte Life Natura "conservació d'àrees amb flora amenaçada a l'illa de Menorca" (LIFE2000NAT/E/7355)

Maó, 3 d'octubrre de 2002

REUNITS

Per una part, la Il·lustríssima Senyora Joana Ma. Barceló Martí, en nom y representació del Consell Insular de Menorca, amb domicili en el Camí des Castell nº 28 de Maó.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

  1. El 5 de juliol de 2001, la Comissió Europea comunicà la aprovació del projecte LIFE Natura amb el títol "Conservación de áreas con flora amenazada en la isla de Menorca" (LIFENAT2000/E/7355) presentat pel Consell Insular de Menorca.
  2. L'execució d'aquest projecte té una durada de quatre anys, amb data d'acabament el 31 de desembre de 2004.
  3. La Universitat de les Illes Balears té una ampla experiència en la investigació de la diversitat vegetal de les Illes Balears , i especialment d'alguns taxons vegetals amenaçats, que poden ser objecte del citat projecte LIFE.
  4. En l'organigrama de funcionament d'aquest projecte LIFE s'ha creat un Comitè Científic d'assessorament, format per botànics i especialistes en conservació de flora, a més de l'equip tècnic del projecte.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat mútua per establir el present conveni i estableixen els següents

ACORDS

PRIMER .- Objecte del conveni

El present conveni té com objectiu principal establir una col·laboració en el marc del desenvolupament del projecte LIFE2000NAT/E/7355, entre el Consell Insular de Menorca i el Laboratori de Botànica del Departament de Biologia de la Universitat de les Illes Balears.

SEGON .- La UIB es compromet a:

a) Participar activament en el Comitè Científic del projecte LIFE, assessorant a l'equip del projecte en les actuacions relacionades amb la conservació de les espècies amenaçades objecte del projecte.
b) Col·laborar en aquelles actuacions del projecte que tinguin relació amb la conservació de la diversitat vegetal i el control i supressió de les seves amenaces.
c) Elaborar el Pla de Gestió i conservació de l'espècie Apium bermejoi i de l'espècie Femeniasia balearica segons està previst en l'acció A1 del citat projecte LIFE2000NAT/E/7355. Aquests Plans de gestió inclouran els següents apartats:

Introducció (Justificació del Pla), Descripció de l'espècie, Distribució actual de l'espècie, Hàbitat, Cens i estructura poblacional, Biologia reproductiva, Situació actual de l'espècie, Amenaces a la seva conservació, Objectius del Pla de Gestió, Àmbit d'aplicació, Vigència, Actuacions in situ i ex situ, Actuacions de sensibilització a la població local, Execució i coordinació, Seguiment i Revisió.

d) Lliurar el document definitiu del "Pla de gestió i conservació de l'espècie Apium bermejoi ", esmentat al punt anterior, en un termini de 6 mesos i de dotze mesos pel Pla de gestió de l'espècie Femeniasia balearica , comptant des del dia de la signatura del present conveni.
e) Destinar a aquests Plans de Gestió els mitjans humans i materials necessaris per a la seva correcta elaboració.
f) Informar periòdicament al Consell del desenvolupament de les feines i establir un calendari de reunions periòdiques de seguiment.
g) Participar en la difusió nacional i internacional del projecte LIFE2000NAT/E/7355.
h) Participar activament en les activitats que s'organitzin en el marc d'aquest projecte de conservació, especialment en aquelles relacionades amb l'educació i la sensibilització de la població.

TERCER .- El Consell Insular de Menorca es compromet per la seva part a:

a) Abonar la quantitat de 9.616,19 euros (NOU MIL SIS-CENTS SETZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS) a la Universitat de les Illes Balears, amb càrrec a la partida del pressupost del projecte LIFE, per l'elaboració dels Plans de Gestió d' Apium bermejoi i de Femeniasia balearica.
b) Informar a la UIB dels avanços i totes les iniciatives que es posin en marxa en el marc del projecte relacionades amb la conservació d'espècies amenaçades.
c) Oferir a la UIB la possibilitat de participar en aquelles activitats relacionades amb l'educació i la sensibilització de la població envers la problemàtica de la conservació d'espècies de flora amenaçada.
d) Posar a disposició de la UIB la informació generada en el marc del projecte així com col·laborar amb els recursos humans i materials del projecte LIFE per tal de desenvolupar les tasques relacionades amb el projecte.

QUART .- Un cop elaborat el Pla de Gestió d'Apium bermejoi, es podran ampliar les actuacions del projecte LIFE assignades a la UIB en relació a aquesta espècie, amb les corresponents assignacions econòmiques per part del CIM, sempre que ambdues institucions arribin a un acord de col·laboració, que serà objecte d'una addenda al present conveni.

CINQUÈ .- A tota la informació generada per la UIB en el marc del present conveni es farà constar el patrocini del Consell Insular de Menorca i del Projecte LIFE.

El Consell Insular de Menorca, es reserva el dret d'autoritzar part de la seva difusió. En totes les publicacions científiques que se'n generin haurà de constar el nom de tots els autors i les institucions a les quals pertanyen.

SISÈ .- El Consell de Menorca nomenarà un investigador de la UIB com a responsable del projecte.

SETÈ .- Es formarà una comissió mixta integrada per dues persones del Consell de Menorca i dues de la UIB.

VUITÈ .- El present conveni tindrà vigència des de la seva signatura fins al 31 de desembre de 2004

LA PRESIDENTA DEL CIM
EL RECTOR DE LA UIB
Joana Ma. Barceló
Llorenç Huguet

Diligència

El present conveni de col·laboració el va aprovar el Consell Executiu de data 17 de setembre de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 24 de setembre de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).