Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes balears, la Universitat de les Illes Balears i Editorial Moll per a la creació d'una biblioteca digital en xarxa de l'aplec de rondaies mallorquines d'en Jordi d'es Racó

Palma, 28 d'octubre de 2002

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyor Damià Pons i Pons, conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, en nom i representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

De l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor Francesc de Borja Moll i Marquès, en nom i representació d'Editorial Moll, amb CIF B07080419.

MANIFESTAM

Que la preservació, la difusió i l'estudi del patrimoni lingüístic i cultural de les Illes Balears és un objectiu que comparteixen la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears.

Que atès l'article 2.3 del capítol I de la Llei 1/2002, de 19 de març, de cultura popular i tradicional (BOIB núm. 38, de 28-03-2002), la cultura popular i tradicional inclou tot el que fa referència a les creacions literàries, i atès l'article 3.1 és un deure de les administracions públiques de les Illes Balears fomentar la cultura popular i tradicional, en els marcs de competencials respectius, per tal que aquesta es desenvolupi plenament en els àmbits socials i culturals de les Illes, i assegurar-ne així la pervivència en el futur.

Que l'Aplec de Rondaies Mallorquines d'en Jordi d'es Racó (Mn. Antoni M. Alcover) és un recull de narracions de tradició oral d'alt valor cultural i que és considera arreu del món una joia de la literatura popular.

Que els drets de propietat intel·lectual de la col·lecció de rondaies són de l'Editorial Moll, SL.

Que la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears volen crear, mitjançant la col·laboració amb Editorial Moll, SL, una biblioteca digital multimèdia que compili els tres primers volums de l'Aplec per posar a l'abast de tots els ciutadans i, de manera especial, del personal docent, l'obra recollida per mossèn Alcover.

Atès l'esmentat,

ACORDAM

 1. L'objectiu d'aquest acord és la col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears i l'Editorial Moll per a la creació d'una biblioteca digital multimèdia en xarxa que s'iniciarà amb els tres primers volums de l' Aplec de Rondaies Mallorquines d'en Jordi d'es Racó, amb la finalitat de contribuir a la preservació i difusió del patrimoni lingüístic i cultural de les Illes Balears.
  També és objectiu d'aquest conveni contribuir a l'explotació educativa de l' Aplec de Rondaies Mallorquines d'en Jordi d'es Racó mitjançant la creació d'una base de dades de recursos i experiències didàctiques.
 2. La Universitat de les Illes Balears aportarà els mitjans personals i d'infrastructura que siguin necessaris per dur a terme el projecte de creació de la biblioteca digital multimèdia en xarxa.
 3. L'Editorial Moll, SL autoritza la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i a la Universitat de les Illes Balears perquè ambdues institucions puguin usar els textos en format electrònic, les il·lustracions i els enregistraments sonors d'aquesta obra, exclusivament amb la finalitat expressada en aquest conveni.
 4. La Conselleria d'Educació i Cultura pagarà anualment durant els anys 2002, 2003, 2004 i 2005, a l'Editorial Moll, SL la quantitat de 1.250 ¤ (mil dos-cents cinquanta euros) en concepte de drets d'autor, que faran un total de 5.000 ¤ (cinc mil euros), que aniran amb càrrec a la partida 13301.455B03.64000.
  Aquesta clàusula entrarà en vigor des del moment en què la biblioteca digital multimèdia en xarxa sigui accessible al públic.
 5. La Conselleria d'Educació i Cultura pagarà a la Universitat de les Illes Balears la quantitat de 21.500 ¤ (vint-i-un mil cinc-cents euros), amb tots els impostos inclosos, que aniran amb càrrec a la partida 13301.455B03.64000, en concepte d'elaboració de la biblioteca digital multimèdia en xarxa, que tindrà les fases següents: creació d'un prototipus de biblioteca digital amb les rondalles del volum I de l'Aplec, creació de les eines informàtiques per a l'administració de la biblioteca digital, ampliació de la biblioteca als tres volums primers i creació de la base de dades de recursos i experiències educatives.
  El pagament de la quantitat abans esmentada es farà en dues parts, el 50% del total, és a dir, 10.750 ¤ (deu mil set-cents cinquanta euros), després d'haver completat les dues primeres parts del treball (creació del prototipus i creació de les eines informàtiques), mitjançant la presentació, per part de la Universitat de les Illes Balears, d'una factura per l'import esmentat.
  L'altre 50%, és a dir 10.750 ¤ (deu mil set-cents cinquanta euros), després d'haver completat el projecte, mitjançant la presentació de la factura corresponent.
 6. Aquest acord serà vigent fins el 31 de desembre de 2005 i es podrà renovar per incloure la resta de volums de l 'Aplec de Rondaies Mallorquines d'en Jordi d'es Racó .

En el lloc i la data indicats a l'encapçalament, i en prova de conformitat amb el contingut dels acords anteriors, signam aquest acord de col·laboració per triplicat exemplar.

Per la Conselleria d'Educació i Cultura,
Damià Pons

 

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet

 

Per l'Editorial Moll, SL,
Francesc de B. Moll

Diligència

El present acord de col·laboració el va aprovar el Consell Executiu de data 10 de setembre de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 24 de setembre de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).