Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per a la realització del curs d'Especialista Universitari en Direcció i Gestió de Serveis Socials

Palma, 28 de novembre de 2002

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyora Fernanda Caro Blanco, consellera de Benestar Social del Govern de les Illes Balears, en virtut de les facultats que té conferides per l'Ordre del president del Govern de les Illes Balears, de 16 de març de 2000.

I de l'altra, el ector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

1. Que la Conselleria de Benestar Social està interessada en la realització d'un curs d'Especialista Universitari en Direcció i Gestió de Serveis Socials.
2. Que la Universitat de les Illes Balears està disposada a impartir el curs d'Especialista Universitari en Direcció i Gestió de Serveis Socials.

Atès això, ambdues parts, que es reconeixen capacitat legal suficient, signen aquest conveni de col·laboració i procedeixen a formalitzar-lo d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte i direcció del treball

  1. L'objecte del conveni és la col·laboració en el finançament d'un curs d'Especialista Universitari en Direcció i Gestió de Serveis Socials. El curs està orientat a professionals amb responsabilitat de gestió i/o direcció d'equips o serveis socials, interessats en el desenvolupament de polítiques de gestió de qualitat, o bé aquells que tot i no tenir una experiència pràctica, tinguin el títol de diplomat o llicenciat. La durada d'aquest curs serà de 210 hores.
  2. A proposta de la Conselleria de Benestar Social, la direcció del curs anirà a càrrec de la doctora Carme Orte Socias, professora titular de la Universitat de les Illes Balears, que tindrà com a interlocutor vàlid per part de la Conselleria de Benestar Social el senyor Antoni Sancho Cervantes, director general de Planificació i Ordenació Social.

Segona. Contingut econòmic

  1. La Conselleria de Benestar Social abonarà, com a contraprestació per la realització del curs, la quantitat total de 30.000 euros.
  2. El pagament del curs s'efectuarà contra presentació del corresponent certificat emès per part de la Universitat de les Illes Balears, degudament conformat pel director general de Planificació i Ordenació Social de la Conselleria de Benestar Social, on quedi reflectit que l'esmentat curs s'ha posat en funcionament, sempre que es posi en funcionament abans del 31 de desembre de 2002.
  3. A l'efecte de justificació de les despeses, la Universitat de les Illes Balears ha de presentar, en el termini de dos mesos des de la finalització del curs, una memòria signada per la persona encarregada de la direcció del curs on constin, entre d'altres, les dades següents: contingut del curs, temari, horari, nombre i nom dels alumnes que hi han participat, professorat que l'ha impartit, etc.
  4. La quantia estipulada es farà efectiva al compte corrent que figuri al certificat emès per la Universitat de les Illes Balears.
  5. L'abonament de la quantitat esmentada anirà amb càrrec a la partida pressupostària núm. 23501.313I01.44100.00 dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2002.

Tercera. Compliment de les parts

El present conveni es considerarà complert, per part de la Universitat de les Illes Balears, amb la finalització del curs, d'acord amb les dates establertes en aquest document, i per part de la Conselleria de Benestar Social, amb l'abonament de la quantia esmentada dins els terminis establerts.

Quarta. Responsabilitat de la Universitat

El contingut del curs serà atribuïble exclusivament als professors de la Universitat participants en l'equip docent. Per tant, el seu paper no representarà l'opinió de la Universitat, ni es podrà utilitzar com a tal llevat que aquesta es pronunciï expressament per mitjà dels òrgans de govern pertinents.

Cinquena. Reserva

Les parts es comprometen a no difondre la informació científica o tècnica pertanyent a l'altra part a la qual hagin pogut tenir accés com a conseqüència de la realització de l'objecte d'aquest conveni, mentre no hi hagi acord entre ambdues parts.

Sisena. Adscripció de béns

Els instruments científics, les eines de treball i la documentació necessària romandran integrats com a béns de la Universitat de les Illes Balears.

Setena. Règim d'adscripció de béns

Si com a conseqüència del conveni sorgeixen obres objecte de propietat intel·lectual, tots els drets pertanyeran a l'organisme finançador.

En cas que, del decurs de l'execució dels treballs concrets referents al conveni o del resultat d'aquest, efecte del curs, es derivin drets de propietat industrial i, especialment, invencions susceptibles de ser protegides mitjançant patents o models d'utilitat, les parts, de mutu acord, establiran el règim aplicable en la forma que resulti beneficiosa per a totes dues parts, tenint en compte l'organisme finançador de la iniciativa.

Vuitena. Utilització dels resultats

La documentació, si es fa esment d'on procedeix, podrà ser utilitzada per la Conselleria de Benestar Social de la forma que cregui convenient i sense que calgui autorització expressa dels autors o de la Universitat de les Illes Balears. A més, els docents del curs reconeixeran expressament el finançament quan la documentació sigui utilitzada en publicacions.

Novena. Cessió de drets a tercers

En cas que del resultat del conveni se'n generin drets, aquests podran ser cedits únicament amb el consentiment de la Conselleria de Benestar Social.

Desena. Vigència del contracte

El curs finalitzarà el febrer de 2003. Per tant, la vigència d'aquest conveni finalitzarà en finalitzar el curs d'acord amb els terminis establerts. Per acord de les parts es podrà prorrogar la vigència del conveni mentre no suposi increment pressupostari.

Onzena. Finalització anticipada

La realització del curs objecte d'aquest conveni es podrà interrompre per mutu acord entre les parts contractants. En cas que el conveni es finalitzi de forma anticipada, la UIB es compromet a retornar a la Conselleria de Benestar Social la quantitat econòmica equivalent a la part del curs no realitzat.

Dotzena. Comissió de seguiment

Per a la vigilància i el control del desenvolupament del present conveni es constitueix una comissió de seguiment, composta, per part de la Conselleria de Benestar Social, per Antoni Sancho Cervantes, i per part de la Universitat de les Illes Balears, per la doctora Carme Orte Socias. La comissió esmentada resoldrà els problemes d'interpretació i compliment del conveni, sens perjudici de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, i a més, exercirà competències generals d'avaluació del seu desenvolupament i de formulació de protocols addicionals per a noves actuacions conjuntes relacionades amb l'objecte del conveni.

Tretzena. Causes de resolució

Seran causa de resolució del present conveni:

  1. El mutu acord de les parts, que s'haurà de formalitzar per escrit.
  2. L'incompliment greu i/o manifest de les obligacions d'una de les parts signants del conveni.
  3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni.

Catorzena. Naturalesa i jurisdicció

El present conveni de col·laboració té naturalesa administrativa. La resolució de les qüestions litigioses que puguin sorgir en el compliment o interpretació del conveni correspondrà als jutjats i tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa de Palma, amb renúncia expressa de les parts a qualsevol altra que els pugui correspondre.

Quinzena. Obligació de les parts

Cadascuna de les parts s'obliga davant l'altra a complir les obligacions derivades d'aquest conveni i de la normativa vigent que l'afecti. A més, tota la publicitat que es derivi d'aquesta activitat i en la qual aparegui el logotip de suport del Govern de les Illes Balears ha de ser, com a mínim, en català.

Setzena. Constitució d'aval

S'eximeix la Universitat de les Illes Balears de la constitució d'aval, d'acord amb el que disposa l'article 24.2.b) del Decret 77/2001, d'1 de juny, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de la llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

I com a prova de conformitat amb tots i cadascun dels continguts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

La Consellera
de Benestar Social,
El Rector de la Universitat de les Illes Balears,
Fernanda Caro
Llorenç Huguet

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 17 de setembre de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern en data 24 de setembre de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).