Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre Iscomar Ferrys i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 28 de novembre de 2002

REUNITS

D'una banda, el director d'Iscomar Ferrys, senyor Pedro Seguí Soloaga, com a representant d'aquesta i amb DNI 43047844D, amb domicili a la Prolongació Moll Adossat, s/n. Tinglado Oest, 07012 Palma.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions entre ambdues institucions, d'acord amb les seves respectives atribucions, han establert les següents:

CLÀUSULES

Primera . Iscomar Ferrys farà un descompte d'un 15 per cent sobre la tarifa general dels bitllets de passatge i de vehicles (turismes i remolcs) associats al passatge a tots els empleats de la UIB en els trajectes Alcúdia-Ciutadella, Palma-Eivissa-Dénia i Palma-Barcelona.

Segona . Que la UIB, per la seva banda, es compromet a:

  1. Controlar i canalitzar les sol·licituds que els seus associats facin per acollir-se a l'aplicació d'aquestes bonificacions.

  2. Entregar als interessats el pertinent imprès de reserva elaborat amb aquesta finalitat, que serà la documentació indispensable que es demanarà a les oficines d'Iscomar Ferrys per aplicar les bonificacions. Aquest imprès s'ha d'enviar per fax a les oficines del port d'origen des de la UIB per a cadascun dels associats interessats.

  3. Formalitzar l'imprès de les reserves amb les dades següents: nom i cognoms, DNI, dates del viatge (anada i tornada) i trajecte.

  4. Per als estudiants l'aplicació del descompte serà possible sempre que es presenti el carnet universitari a les oficines d'Iscomar Ferrys (els descomptes només es poden aplicar al titular del carnet).

Tercera . Pel que fa a l'emissió de les places reservades, des de les oficines d'Iscomar Ferrys i amb la major rapidesa possible es posaran en contacte amb els interessats per confirmant-los la reserva i l'import corresponent. En aquest mateix acte els notificaran el nombre de localitzador i els informaran de la data i del lloc en què podran retirar els bitllets. En cas de ser residents a les Balears han d'aportar una fotocòpia del DNI o el certificat de resident.

Quarta . L'imprès de reserva tindrà una validesa limitada anterior i posterior a la primera sortida. En cas d'anul·lació es tindrà en compte:

¿ Amb 72 hores d'antelació a la data de l'embarcament, sense recàrrec.

¿ Amb 48 hores d'antelació a la data de l'embarcament, 10 per cent de recàrrec.

¿ Amb 24 hores d'antelació a la data de l'embarcament, 20 per cent de recàrrec.

¿ No presentat, 100 per cent de recàrrec.

Cinquena . La durada del present conveni serà des de la data de signatura fins al 31 de desembre de 2003, i es renovarà automàticament cada any. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb dos mesos d'antelació.

Sisena . Aquesta promoció no és acumulable a qualsevol altra, si bé el descompte per a residents s'aplicarà sobre la tarifa general i posteriorment s'aplicarà el 15 per cent previst en aquesta promoció.

I com a prova de conformitat amb el que s'ha esmentat, se subscriu, al lloc i en la data indicats, el present conveni de col·laboració, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà, i un exemplar en cada idioma queda en poder de cada una de les parts.

Per Iscomar Ferrys,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Pedro Seguí
Director

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 29 d'octubre de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 6 de novembre de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).