Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració en àrees de Màrqueting Internacional, de programes d'estudis conjunts i de recerca

ENTRE

PRIFYSGOL CYMRU, BANGOR ¿ UNIVERSITAT DE GAL·LES, BANGOR
EÖTVÖS LÓRAND TUDOMÁNYEGYETEM ¿ UNIVERSITAT LORÁND EÖTVÖS DE BUDAPEST
UNIVERSITÄT KASSEL ¿ UNIVERSITAT DE KASSEL
POLITECHNIKA KOSZALINSKA ¿ UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE KOSALIN
LOUGHBOROUGH UNIVERSITY ¿ UNIVERSITAT DE LOUGHBOROUGH
OULUN YLIOPISTO ¿ UNIVERSITAT D'OULU
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
MÄLARDALENS HÖGSKOLA ¿ UNIVERSITAT DE MÄLARDALEN

Bangor, 25 d'octubre de 2002
Budapest,12 de març de 2002
Kassel, 12 de març de 2002
Koszalin, 12 de març de 2002
Loughborough, 19 de setembre de 2002
Oulu, 19 d'abril de 2002
Palma, 12 de març de 2002
Västeras, 2002

El Vice Chancellor de la Universitat de Gal·les, Bangor, Prof. Roy Evans, situada a la ciutat de Bangor, Gal·les,

El Rector de la Universitat Loránd Eötvös de Budapest, Dr. István Klinghammer, com a representant d'aquesta, situada a la ciutat de Budapest, Hongria,

El President de la Universitat de Kassel (UniK), Prof. Dr. Rolf-Dieter Postlep, com a representant d'aquesta, situada a la ciutat de Kassel, Hessen, Alemanya, segons el que estableixen les lleis de Hessen de 24 de juny de 1970,

El Rector de la Universitat Politècnica de Koszalin, Prof. Krzysztof Wawryn, com a representant d'aquesta, situada a la ciutat de Koszalin, Polònia,

El Pro Vice Chancellor de la Universitat de Loughborough, Prof. Ian Morrison (Docència), com a representant d'aquesta, situada a la ciutat de Loughborough, Anglaterra,

El Rector de la Universitat d'Oulu, Prof. Lauri Lajunen, com a representant d'aquesta, situada a la ciutat d'Oulu, Finlàndia,

El Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat,

I el Rector de la Universitat de Mälardalen, Dr. Hasse Odenö, com a representant d'aquesta, situada a la ciutat de Västeras, Suècia,

PREÀMBUL

Com a conseqüència dels canvis al món a tots els nivells, i de manera especial els relacionats amb l'educació universitària, la Universitat de Kassel i la Universitat de les Illes Balears, el setembre de l'any 2000, establiren un consorci europeu amb la finalitat d'unir esforços en activitats de màrqueting comunes i per desenvolupar i oferir programes d'estudis conjunts i de recerca.

La Universitat de Gal·les - Bangor, la Universitat Loránd Eötvös de Budapest, la Universitat Politècnica de Koszalin, la Universitat de Loughborough, la Universitat d'Oulu i la Universitat de Mälardalen, institucions europees d'educació superior amb una orientació internacional, expressen el seu desig d'adherir-se al Consorci amb la finalitat d'establir relacions profitoses i augmentar la qualitat de la cooperació en activitats de màrqueting internacional, de programes d'estudis conjunts i de recerca, i per aquest motiu acorden:

CLÀUSULES

§1

La Universitat de Gal·les - Bangor, la Universitat Loránd Eötvös de Budapest, la Universitat de Kassel, la Universitat Politècnica de Koszalin, la Universitat de Loughborough, la Universitat d'Oulu, la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Mälardalen desitgen cooperar en les àrees de màrqueting que els siguin comunes i en programes d'estudis conjunts i de recerca, i per aquest motiu acorden de crear el consorci Grup Europeu d'Estudis de Postgrau (EGSG).

El consorci Grup Europeu d'Estudis de Postgrau (EGSG) té com a finalitat donar-se suport mutu en aquelles qüestions de màrqueting que siguin comunes i la realització de programes d'estudis conjunts i de recerca per tal d'augmentar la competitivitat de les institucions participants al consorci en l'àmbit de l'educació superior, per aconseguir efectes sinergètics i per racionalitzar els mitjans d'una manera efectiva. L'EGSG acorda d'oferir i millorar de manera conjunta els seus programes d'estudis de postgrau d'alta qualitat en el marc de l'"euro-grad". Els objectius del grup es basen en les sinergies creades a partir de l'experiència que tenen en l'organització i l'oferta d'estudis de postgrau dins el marc europeu. Això inclou la identificació de futurs programes de postgrau, la cooperació en el camp de disseny curricular i les activitats de màrqueting i publicitat corresponents.

§2

Les parts consideren l'establiment d'aquest consorci com un projecte pilot europeu els resultats del qual podran compartir amb altres universitats europees. Amb l'acord i el consentiment previs dels membres del consorci, s'hi podran afegir com a membres altres universitats europees de diferents perfils i de diverses regions en una línia complementària de temes i programes d'estudis.

§3

Les parts no estalviaran esforços per tal d'aconseguir els mitjans econòmics propis necessaris, així com per sol·licitar-los a entitats regionals, nacionals i internacionals, si escau, per tal de desenvolupar les accions i activitats del consorci.

§4

Cada membre contribuirà al finançament de l'EGSG amb l'aportació d'una quota anual, la qual serà fixada pels membres del consorci.

§5

Cada una de les parts nomenarà una o dues persones responsables de les accions i activitats derivades d'aquest acord i del programa del consorci.

§6

Les parts acorden d'establir la futura estructura de funcionament del consorci.

§7

L'oficina del consorci té la seu a la Universitat de Kassel, però es pot transferir a qualsevol altra institució membre amb l'acord previ de totes les parts.

§8

Per a cada programa o projecte específic del consorci s'haurà de desenvolupar un protocol.

§9

El present acord entrarà en vigor el dia que se signi. Cada un dels membres, si el vol donar per acabat per part seva, ho ha de comunicar per escrit i amb noranta dies d'antelació.

El Consorci es pot dissoldre si ho decideixen per unanimitat els seus membres.

§10

I com a prova de conformitat amb tot l¿anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en vuit exemplars en anglès, un per a cada un dels membres.

Per la Universitat de Gal·les, Bangor,

Roy Evans
Vice Chancellor

Per l'Eötvös Lórand Tudományegyetem,

István Klinghammer
Rector
p.s. Tamás Rudas

Per la Universitat de Kassel,

Rolf-Dieter Postlep
President

 

Per la Universitat Politècnica de Koszalin,

Krzysztof Wawryn
Rector

 

Per la Universitat Loughborough,

Ian Morrison
Pro Vice Chancellor (Docència)

 

Per la Universitat d'Oulu,

Lauri Lajunen
Rector

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

 

Per la Universitat de Mälardalen,

Hasse Odenö
Rector

 

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell Executiu de data 5 de març de 2002 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 8 de maig de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).