Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i la Universitat de les Illes Balears per a la conversió de dades bibliogràfiques de la Xarxa de Biblioteques de Menorca

Palma/Maó, 6 de juny de 2002

REUNITS

D'una part l'Il·lustríssim Senyor Josep Portella Coll, conseller de Cultura, Educació i Esports del Consell Insular de Menorca.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

ANTECEDENTS

L'any 2001 el Consell Insular de Menorca i la Universitat de les Illes Balears signaren un conveni de col·laboració per fer el traspàs manual dels registres de la Xarxa de Biblioteques de Menorca al programa INNOPAC, comú a totes les biblioteques de les Illes Balears mitjançant la duplicació de registres.

Els becaris varen poder revisar 27.880 registres, i duplicar aquells que ja estaven catalogats al catàleg CABIB. Atesos els bons resultats de l'anterior col·laboració, es proposen de continuar la col·laboració.

Per això, establim els següents

PACTES

1. La Universitat de les Illes Balears atorgarà dues beques per al traspàs de dades de la base de dades de la Xarxa de Biblioteques de Menorca.

2. Els becaris hauran de fer un total de 320 hores distribuïdes en sessions de quatre hores diàries, amb un termini de finalització del 13 de juliol de 2002.

3. El Consell Insular de Menorca donarà 3.000 euros a la Universitat de les Illes Balears per a aquestes beques.

4. El Consell Insular de Menorca facilitarà a la UIB el programa de la Xarxa de Biblioteques de Menorca per poder fer el traspàs de dades.

5. El Director del Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat de les Illes Balears farà el seguiment de les tasques de traspàs de dades, tant en el vessant tècnic com de compliment del conveni, i informarà mensualment la coordinadora de biblioteques del Consell Insular de Menorca del desenvolupament de les tasques i de qualsevol altre fet que pugui afectar el present conveni.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts que conté, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Consell Insular de Menorca,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Josep Portella
Conseller

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 9 d'abril de 2002 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 8 de maig de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).