Convenis i acords marc signats per la UIB

Renovació de l'acord entre la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 31 de juliol de 2002

REUNITS

D'una banda, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor Miquel Lladó Oliver, que representa la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera, amb CIF Q-0773001-C i domicili al carrer de l'Estudi General, 7, 07001 Palma, en virtut de les atribucions conferides per l'article 14 del Decret 1291/1974, de 2 de maig, relatiu al Reglament general de cambres, modificat pels reials decrets 753/1978, de 27 de març, i 816/1990, de 22 de juny.

EXPOSEN

Que la Universitat de les Illes Balears té atribuïdes com a funcions la difusió, la valoració i la transferència del coneixement al servei de la cultura, de la qualitat de la vida, i del desenvolupament econòmic, i la difusió del coneixement i la cultura a través de l'extensió universitària i la formació al llarg de tota la vida (article 1.2.c) i d) de la Llei d'universitats).

Que ambdues institucions reconeixen el canvi important que en la sensibilitat social es va produint envers els temes relatius a la investigació científica, al desenvolupament tecnològic i la innovació. En especial el sector empresarial reconeix de cada vegada més el paper clau que té el factor cientificotecnològic en el desenvolupament de les societats més avançades.

Que, amb l'objectiu d'apropar la col·laboració entre ambdues institucions, és interès de les parts obrir nous canals de comunicació entre els grups de recerca i els empresaris, i donar suport a la difusió de la recerca i dels estudis que es desenvolupen a la Universitat.

Que per part de la Cambra aquest conveni s'inclou dins un projecte més ampli d'incorporació a la web de la Cambra dels diferents estudis i publicacions d'interès empresarial elaborats per la mateixa UIB, l'Administració pública i altres entitats de les Illes Balears. Com també de les demandes empresarials sobre aquells temes que mereixin ser objecte d'estudi i que siguin proposats per les diferents comissions de treball de la Cambra.

Avaluat el resultat del projecte de col·laboració amb la UIB, s'ha valorat l'oportunitat que es continuï i d'ampliar-lo per al present any. La Cambra assumeix el compromís econòmic relatiu al manteniment de l'elaboració dels continguts i la supervisió tècnica del projecte ja realitzat durant el primer semestre del present any, així com la continuïtat al llarg del segon semestre del mateix any 2002.

ACORDEN

Primer

Renovar l'acord entre ambdues institucions pel qual s'ha incorporat als serveis de la Cambra un sistema de difusió de l'activitat investigadora de la UIB de fàcil accés per als empresaris. Aquest sistema es desenvolupa en col·laboració amb el Servei de Comunicació i Relacions Institucionals de la UIB, amb les especificacions següents:

Incorporació a la web de la Cambra d'un accés directe a les pàgines d'informació de la UIB on es recull, sistematitzada per projectes, la tasca d'investigació que desenvolupa la UIB en l'actualitat, amb una atenció especial als treballs d'aplicació empresarial.

Segon

En una primera fase, corresponent al segon trimestre de 2001, els serveis de la UIB treballaren en la descripció d'uns vint projectes que es troben publicats a la web. La difusió des del començament s'ha presentat com una col·laboració entre ambdues institucions (UIB-Cambra) per a tot usuari que accedeixi a aquesta informació.

En l'actualitat s'hi troben un total de 45 projectes de recerca disponibles. S'acorda, doncs, mantenir aquesta col·laboració pública i donar continuïtat durant el present any al treball tècnic de preparació dels informes pendents que s'han realitzat durant el primer semestre de 2002, com també els que es realitzin fins al mes de desembre de 2002.

Tercer

La col·laboració tècnica d'ambdues institucions i l'aportació econòmica de la Cambra pels treballs realitzats i els que es duguin a terme fins al mes de desembre de 2002 es concreten de la manera següent:

¿ El Servei de Comunicació i Relacions Institucionals de la UIB és l'encarregat de coordinar i dur a terme la tasca tècnica d'elaboració de continguts de cada un dels treballs d'investigació que es vagin incorporant a la web de la UIB i de la Cambra.

¿ Despeses de personal tècnic en l'elaboració de continguts: la Cambra aportarà per aquest concepte 7.212,14 euros.

¿ El Servei de Comunicació i Relacions Institucionals de la UIB s'encarregarà del manteniment de la pàgina web que incorpora aquesta informació. A la pàgina esmentada hi consta la col·laboració i el patrocini de la Cambra de Comerç i se n'inclou el logotip.

¿ Despeses de personal tècnic pel tractament informàtic i manteniment de la pàgina web: la Cambra aportarà per aquest concepte 2.404,04 euros.

L'aportació de la Cambra per al total del projecte per a l'any 2002 (primer i segon semestres) serà de 9.616,20 euros.

Quart

Per part de la Universitat, aquest conveni s'inclou dins el projecte de difusió dels estudis i projectes de recerca de la UIB dirigit als mitjans de comunicació i persones interessades.

I, com a prova de conformitat, aquest document se signa en dos exemplars i amb un sol efecte al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Miquel Lladó
President

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell Executiu de data 16 de juliol de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 23 de juliol de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).