Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol addicional entre la Universitat de Torí (Itàlia) Departament de Química IFM i la Universitat de les Illes Balears (Espanya) Departament de Química

Palma, 24 de setembre de 2002
Torí, 10 d'octubre de 2002

La Universitat de Torí, representada pel seu Rector, prof. Rinaldo Bertolino, i La Universitat de les Illes Balears, representada pel seu Rector, prof. Llorenç Huguet Rotger,

Considerant l'acord de cooperació signat el 31 de maig de 1993

Per tal d'establir i mantenir la investigació científica i les relacions docents entre ambdues institucions, estableixen els acords preliminars per a un programa d'intercanvi entre docents i investigadors i per tal d'integrar les activitats científica i docent.

ART. 1

La Universitat de Torí, Departament de Química IFM, Itàlia, i La Universitat de les Illes Balears, Departament de Química, d'aquí en endavant anomenades institucions, estan d'acord sobre una cooperació en els camps següents:

1. Química de superfícies.

2. Estat sòlid.

3. Materials avançats.

Les persones encarregades de dur a terme el programa seran:

Prof. Claudio Monterra, Departament de Química IFM de la Universitat de Torí.
Prof. Carlos Otero Areán, Departament de Química de la Universitat de les Illes Balears.

ART. 2

Per a l'acompliment de les dites investigacions, les institucions acorden d'intensificar les seves col·laboracions mitjançant les activitats següents:

  • dur a terme projectes de recerca conjunts,
  • intercanvi de docents, investigadors, personal tècnic i administratiu i altres especialistes, estudiants;
  • lliure admissió a les biblioteques i lliure accés a les estructures de recerca existents en les institucions participants;
  • participació en conferències, simposis, congressos, amb publicacions científiques;
  • intercanvi d'informació científica i de materials a partir de les condicions objecte d'acord;
  • publicacions conjuntes dels resultats obtinguts en projectes conjunts;
  • qualsevol altre tipus de cooperació que pugui ser d'utilitat per aconseguir els objectius conjunts.

El programa pot ser ampliat o modificat d'acord amb les necessitats comunes i amb el desenvolupament de la investigació compromesa.

L'intercanvi d'estudiants ha de ser definit mitjançant protocols addicionals específics.

ART. 3

Dins els límits de la reglamentació vigent en cada país, les parts acorden de trobar els mitjans financers necessaris per aconseguir els objectius esmentats. Les despeses seran analitzades conjuntament i es carregaran en compte al departament/laboratori directament involucrat en el present acord, excepte en cas que siguin disponibles altres fons específics d'institucions privades o públiques.

Les parts acorden de donar el suport logístic als visitants.

ART. 4

Tota persona implicada en totes les activitats previstes en aquest acord ha de proveir-se d'una assegurança apropiada coberta per la institució d'origen.

Els docents, investigadors i estudiants que es beneficiaran d'aquest protocol gaudiran d'assistència mèdica, dins els límits dels acords en matèria de garanties i assistència recíproca existents entre els respectius països.

ART. 5

Tret d'altres acords, les parts tindran en propietat conjunta els resultats tecnològics i científics obtinguts dins el present programa de cooperació. Les parts es comprometen a protegir-los i explotar-los, d'acord amb les lleis industrials i les regulacions vigents en ambdues institucions.

ART. 6

El present acord té una durada de cinc anys, i entrarà en vigor en la darrera data que l'hagin signat els rectors de les universitats pactants i una vegada tingui el vistiplau dels organismes acadèmics competents.

Qualsevol modificació del present acord requereix l'aprovació escrita de les parts.

El present acord es podrà prorrogar una vegada sotmès a l'aprovació escrita dels organismes acadèmics competents. En cas de decisió de no renovació de l'acord, el model de canvis dins el darrer any de l'acord es realitzarà de forma que s'igualin els intercanvis dins tot el període de l'acord.

ART. 7

El present protocol comprèn quatre exemplars equivalents, dos en anglès i dos en català. Cada una de les institucions acadèmiques se'n queda un exemplar en cada idioma.

Universitat de Torí El Rector Rinaldo Bertolino

Universitat de les Illes Balears El Rector Llorenç Huguet

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 16 de juliol de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 23 de juliol de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).