Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre el Consell Insular d'Eivissa i Formentera i la Universitat de les Illes Balears per a la tercera edició de la Universitat d'Estiu d'Eivissa i Formentera (UEEF)

Eivissa, 15 de novembre de 2002

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyora Pilar Costa Serra, presidenta del Consell Insular d'Eivissa i Formentera (d'ara endavant, CEF), que actua en representació d'aquesta institució, de conformitat amb el que disposa l'article 29 del Reglament orgànic de la corporació.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts, que actuen en representació de les respectives institucions, es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar el present conveni de col·laboració i, per tant,

EXPOSEN

  1. Que existeix un acord (signat el dia 6 de setembre de 2000) entre el CEF i la UIB per a la realització de la Universitat d'Estiu d'Eivissa i Formentera i que sobre la base d'aquest acord s'han celebrat dues edicions de la UEEF.

  2. Que és intenció del CEF de celebrar la tercera edició d'aquesta Universitat d'Estiu d'Eivissa i Formentera i de fer-se càrrec del finançament dels cursos i activitats complementàries per a aquest esdeveniment.

Per tot això,

ACORDEN

Primer . El CEF encarrega a la UIB, a través del seu Servei d'Activitats Culturals, les tasques conduents a la tercera edició de la Universitat d'Estiu d'Eivissa i Formentera.

Segon . La UIB s'encarregarà de fer totes les feines necessàries per a l'edició.

Tercer . Les característiques i el pressupost de la tercera edició de la UEEF són els que figuren al document annex que forma part d'aquest protocol, entre els quals cal destacar:

Títol : III Universitat d'Estiu d'Eivissa i Formentera

Nombre de cursos : sis

¿ Art i arquitectura popular.
¿ Curs de nutrició esportiva.
¿ Els còmics avui: llenguatge popular i diversitat estètica.
¿ L'educació del segle XXI: espais virtuals i ciberprofessors.
¿ La justícia penal espanyola i les necessitats de reformar-la.
¿ Societat, cultura i política a la Mediterrània occidental: estabilitat i canvis.

Lloc de realització : Extensió universitària d'Eivissa i Formentera i Centre de Professors de Sant Francesc a Formentera.
Dates : del 16 al 20 de setembre de 2002.
Durada : 20 hores cada curs.
Horari al matí : de 9.30 a 14 hores.
Horari de tarda : de 16 a 20.30 hores.

Conferències a Formentera :

El control nutricional i dietètic en esports de resistència

Els límits de l'organisme. Límit 24 hores

Data : el dilluns 16 de setembre de 2002.
Lloc : Sala Municipal de Cultura. Av. de Portossalè, 79-85. Sant Francesc de Formentera.

Quart . La UIB cobrarà l'assistència als cursos segons les seves taxes acadèmiques. De l'import recaptat, correspondrà a la UIB un 20 per cent, i la quantitat romanent revertirà en la pròxima celebració de la Universitat d'Estiu d'Eivissa i Formentera.

Cinquè . Atès el cost econòmic que suposa desenvolupar els cursos que conformen la tercera edició de la UEEF, segons pressupost presentat de data 23 de maig de 2002, la UIB rebrà la quantitat de 36.060,73 euros (trenta-sis mil seixanta euros amb 73 cèntims), que serà aportada pel CEF de la partida pressupostària 4220 45100.

Sisè . El CEF pagarà els 36.060,73 euros a la UIB íntegrament a partir de la signatura d'aquest protocol. Amb anterioritat al 30 de novembre de 2002 la UIB haurà de justificar la quantitat percebuda mitjançant la presentació davant el CEF de certificació acreditativa de la realització de l'activitat objecte d'aquest conveni en la qual haurà de constar el seu cost detallat, així com la liquidació d'ingressos i despeses i el finançament afectat.

Setè . La no realització de les accions previstes en aquest conveni donarà lloc a la devolució de l'import satisfet pel CEF.

Vuitè . La UIB inhibirà de tota responsabilitat el CEF. Totes les qüestions litigioses que es puguin derivar de la interpretació i el compliment del present conveni seran sotmeses als jutjats i tribunals de la jurisdicció d'Eivissa, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur.

I com a prova de conformitat d'ambdues parts, firmen aquest conveni en dos exemplars, al lloc i en la data assenyalats a l'encapçalament.

Pel Consell d'Eivissa i Formentera,

Pilar Costa
Presidenta

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 25 de juny de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 23 de juliol de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).