Convenis i acords marc signats per la UIB

Annex al protocol addicional al conveni marc entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per a la realització d'una convocatòria de beques de formació per a estudiants de la Universitat de les Illes Balears

Palma, 22 d'octubre de 2002

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyor Damià Pons i Pons, conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSAM

I. Que volem aconseguir que un major nombre d'estudiants de la Universitat de les Illes Balears puguin gaudir de beques de formació de les diverses conselleries del Govern de les Illes Balears, mitjançant el protocol addicional al conveni marc entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per a la realització d'una convocatòria de beques de formació per a estudiants de la Universitat de les Illes Balears, signat el 3 de maig de 2001.

ACORDAM

Subscriure aquest annex al protocol signat, d'acord amb les següents:

CLÀUSULES

Primera . Els requisits que, necessàriament, contindran les diverses convocatòries seran:

  1. La jornada de pràctiques serà d'un màxim de 25 hores setmanals.
  2. La beca tindrà una assignació de 601,01 euros mensuals per a la realització de 25 hores setmanals.
  3. En cas que la jornada de pràctiques sigui inferior a les 25 hores setmanals, l'assignació econòmica s'ajustarà de forma proporcional, d'acord amb la retribució de 601,01 euros mensuals per una jornada de 25 hores i la jornada que s'hagi establert.

Segona . La clàusula primera d'aquest annex al protocol deroga els punts 3.2 i 3.3 del conveni de col·laboració signat el 3 de maig de 2001.

I com a prova de conformitat, signam aquest annex al protocol del conveni marc entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per a la realització d'una convocatòria de beques de formació per a estudiants de la Universitat de les Illes Balears.

El Conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears,

Damià Pons

El Rector de la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet

Diligència

El present annex el va aprovar el Consell Executiu de data 9 de juliol de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 23 de juliol de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).