Convenis i acords marc signats per la UIB

Modificació del protocol annex al conveni de cooperació entre la Universitat de les Illes Balears (Espanya) i la Universitat de Sheffield (Regne Unit) signat el 20 de juliol de 2001

Palma/Sheffield, 1 d'octubre de 2002

REUNITS

Dins el marc de l'acord general sobre la cooperació entre la Universitat de les Illes Balears (UIB) i la Universitat de Sheffield de data 11 de juny de 1987, i amb l'experiència adquirida en l'execució del projecte de col·laboració establert el 12 de juny de 1991 sota l'acord general, ambdues universitats acorden voluntàriament de modificar el protocol de col·laboració signat entre ambdues entitats el dia 20 de juliol de 2001, de tal manera que l'acord tercer queda redactat de la forma següent:

Tercer

a) Es continuarà amb els mateixos nivells de finançament del programa de llicenciatura doble i de la Càtedra Illes Balears (6.010,12 euros anuals a càrrec de la Universitat de Sheffield i 6.010,12 euros anuals a càrrec de la Universitat de les Illes Balears). A més a més, la Universitat de les Illes Balears farà una contribució de 18.944,41 euros anuals amb la finalitat que es pugui complir el que disposa el paràgraf següent sobre el lectorat de català a la Universitat de Sheffield.

b) La Universitat de Sheffield contractarà, amb càrrec a la partida esmentada al paràgraf anterior, un lector que tindrà per funció l'ensenyament del (i la investigació sobre el) català dins la part de la doble llicenciatura de Sheffield d'Estudis Hispànics i Filologia Catalana. La persona que ocupi aquest lectorat haurà d'estar degudament qualificada per a l'ensenyament de la llengua catalana i serà seleccionada per la UIB tenint en compte el criteri del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. La persona designada tindrà accés amb matrícula gratuïta als programes de MPhil/PhD de l'àmbit dels estudis catalans de la Universitat de Sheffield. El càrrec serà renovable fins a tres anys.

Aquest text s'ha redactat en català i en anglès, i totes dues versions són idèntiques.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per la Universitat de Sheffield,

Llorenç Huguet
Rector

Robert Boucher
Rector

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 10 de setembre de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 24 de setembre de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).