Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració entre l'Ajuntament d'Inca i la Universitat de les Illes Balears per a la redacció del projecte museològic del Museu d'Inca

Inca, 24 d'octubre de 2002

REUNITS

D'una banda, el Sr. Pere Rotger i Llabrés, batle-president de l'Ajuntament d'Inca, amb domicili a la plaça d'Espanya, 1 (07300 Inca), facultat per atorgar el present document fent ús de les facultats que li confereix l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i per acord de la Comissió de Govern municipal, reunida en sessió ordinària del dia 20 de setembre de 2002.

I, de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta institució, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Que la Universitat de les Illes Balears i l'Ajuntament d'Inca, en data 1 de febrer de 1994, signaren un acord de col·laboració en el qual, entre d'altres, es manifesta el compromís d'ambdues parts per "fomentar l'establiment de concerts per a l'assessorament, l'elaboració de dictàmens i altres activitats que l'Ajuntament d'Inca demani a la Universitat".

Que la Universitat de les Illes Balears i l'Ajuntament d'Inca, en data 20 de març de 2002, signaren un acord de col·laboració per mitjà del qual es creà el Centre Universitari d'Inca i es reforçava la voluntat de col·laboració entre ambdues institucions.

Que la Universitat de les Illes Balears forma part del Patronat de l'Organisme Autònom Museu d'Inca, segons l'article 14.e) dels Estatuts que el regulen, aprovats pel Ple de l'Ajuntament d'Inca en sessió del dia 4 de desembre de 1997 i publicats en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 4, del dia 8 de gener de 1998.

Que l'Ajuntament d'Inca, per mitjà de l'esmentat organisme autònom, té en projecte la creació d'un museu sobre la pell i les arts gràfiques, un museu que ha d'esdevenir un centre al servei de la nostra societat ¿a més d'una opció de turisme cultural¿, que adquirirà, conservarà i exposarà els béns representatius de tots els inquers i que servirà, mitjançant una tasca continuada d'estudi i de recerca, per afavorir el desenvolupament del nostre patrimoni, de la nostra educació i de la nostra cultura.

Que la dimensió i la qualitat del museu amb què l'Ajuntament d'Inca vol dotar la ciutat requereix tot un treball previ de documentació, d'inventari de material, de preparació de continguts i de guionització desenvolupat per experts qualificats que treballin en equip i que tinguin un coneixement exhaustiu de la nostra realitat i de la nostra història.

Que l'Ajuntament d'Inca entén que en aquesta fase prèvia de la creació del museu, és del tot imprescindible comptar amb la intervenció i el suport de la Universitat de les Illes Balears per la seva experiència, pel personal qualificat i per la infrastructura de què disposa i per tot allò que pugui aportar al discurs museològic del Museu d'Inca.

Que en el si de la Universitat de les Illes Balears s'han desenvolupat projectes d'interpretació del patrimoni.

Que la Universitat de les Illes Balears s'ha interessat des d'un primer moment pel discurs museològic que ha de regir en la creació del Museu d'Inca i que hi vol participar activament.

Que l'Ajuntament d'Inca, vists aquests antecedents i a l'empara de la legislació que el regula i que li és d'aplicació, considera del tot adient d'encarregar a la Universitat de les Illes Balears la redacció del projecte museològic per la Museu d'Inca.

Per tot això, i reconeixent-se ambdues parts la capacitat legal suficient per convenir i obligar-se, acorden voluntàriament de subscriure el present acord de col·laboració, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. L'Ajuntament d'Inca, per mitjà d'aquest acord de col·laboració, encomana a la UIB, la qual s'hi compromet, la redacció de l'estudi projecte Un museu de la pell i les arts gràfiques a Inca: projecte museològic , d'acord amb el sumari que s'annexa a aquest document i que, per aquest motiu, ambdues parts el signen i passa a formar part integrant del present acord.

SEGONA. L'Ajuntament d'Inca i la UIB, per tal de fer el correcte seguiment del projecte, crearan una comissió mixta formada per dos membres de la Universitat (el Sr. Jaume Sureda Negre, vicerector d'estudiants i Relacions Institucionals, i la Sra. Mercè Gambús Sáiz, vicerectora d'Extensió Universitària i Activitats Culturals) i tres membres de l'Ajuntament d'Inca (la Sra. Joana Rosselló Morales, regidora de Cultura i Educació; el Sr. Oscar Romero Crosa, arquitecte municipal, i el Sr. Joan Pizà i Oliver, tècnic de Cultura i Normalització Lingüística). Aquesta comissió es reunirà, com a mínim i en el transcurs de l'elaboració del treball, un cop al mes. Dels acords, suggeriments, replantejaments tècnics o altres a què arribi, en mantindrà informada degudament la Batlia d'aquest Ajuntament. Tot i això, podrà reunir-se tantes vegades com sigui necessari. Aquesta comissió mixta designarà el coordinador del projecte.

TERCERA. L'Ajuntament d'Inca, així mateix, designarà fins a un màxim de dos experts, per fer el treball de camp, que s'integraran en l'equip de treball que hagi designat la UIB i que hi col·laboraran.

QUARTA. L'Ajuntament d'Inca es compromet a posar a disposició de la UIB tots els recursos de què compti i que resultin adients per a la redacció del projecte objecte d'aquest acord per tal de facilitar la tasca als tècnics que hi treballin.

CINQUENA. La UIB es compromet a lliurar el resultat final de l'estudi sis mesos després de la signatura del present acord. Si s'esdevé l'incompliment d'aquest termini i aquest incompliment no és per causes justificades ni ratificades per la comissió descrita en la clàusula segona d'aquest document, i acceptades per la Batlia de l'Ajuntament d'Inca, l'Ajuntament no efectuarà el pagament de la quantitat estipulada en la clàusula cinquena d'aquest conveni fins que no s'hagi lliurat el projecte.

SISENA. Per a la redacció del projecte museològic objecte d'aquest acord, l'Ajuntament d'Inca aportarà la quantitat de vint-i-sis mil quatre-cents noranta-dos euros amb seixanta-dos cèntims (26.492,62 euros), el pagament de la qual es farà en el transcurs dels vuit dies següents a la data de formalització de la corresponent acta de recepció, que signaran ambdues parts. Abonada aquesta quantitat, l'Ajuntament d'Inca adquirirà la propietat exclusiva del projecte, sense que la UIB pugui reclamar qualsevol dret de propietat intel·lectual sobre els seus treballs.

SETENA. Així mateix, l'Ajuntament d'Inca es compromet a aportar fins a un màxim de tres mil cinc-cents cinquanta euros (3.550 euros) per cobrir tots aquells desplaçaments a altres museus que la comissió de seguiment consideri idonis, l'experiència, organització o característiques dels quals puguin enriquir el projecte museològic.

VUITENA. L'Ajuntament d'Inca i, per extensió, l'Organisme Autònom Museu d'Inca, es compromet a fer constar la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears, pels mitjans que aquesta institució indiqui, en la redacció del projecte museològic del Museu d'Inca.

NOVENA. Aquest acord de col·laboració serà vigent mentre que es dugui a terme la redacció del projecte museològic. Se'n produirà la immediata resolució el dia que se signi l'acta de recepció del treball estipulada en la clàusula cinquena.

DESENA. El present acord de col·laboració queda exclòs de l'aplicació de legislació sobre contractació administrativa per disposició de l'article 3.1.c) del text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, atès que les parts són dues entitats públiques.

Un cop que les parts han llegit aquest document i com a prova de conformitat amb totes i cadascuna de les clàusules que s'hi contemplen, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per l'Ajuntament d'Inca

Per la Universitat de les Illes Balears,

Pere Rotger
Batle-president

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell Executiu de data 17 de setembre de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 24 de setembre de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

ANNEX I: SUMARI

0. Elements preliminars

0.1. Recopilació i anàlisi documental: arxius. Bibliografia, obra gràfica, etc.

0.2. Inventari de béns mobles, cultura material municipal o sota custòdia municipal en altres institucions i administracions, en col·leccions privades i institucionals.

1. Justificació i necessitat del projecte

1.1. Els museus sobre la pell i les arts gràfiques. Anàlisi d'altres experiències.

2. Anàlisi del context

2.1. Elements patrimonials d'Inca emprats com a elements d'atracció turística. El paper de la pell i de les arts gràfiques.

3. Objectius

4. Marc institucional

5. Àmbit temàtic, disciplinar i territorial

6. Proposta teòrica i tipologia de museu

6.1. Desenvolupament preliminar dels continguts teòrics del museu.

6.2. Funcions del museu: col·lecció, documentació, conservació, recerca, difusió, exposició, interpretació i restitució¿

6.3. Proposta de línies estructurals d'actuació en cadascun dels àmbits.

6.4. Model d'organització i estructura de funcionament.

7. Orientacions generals per als equipaments i serveis

8. Pla de desenvolupament per fases i etapes

9. Pla de finançament

10. Propostes d'implicació de la comunitat local