Convenis i acords marc signats per la UIB

Annex a l'acord de cooperació per a la creació i promoció d'un doctorat en Naturalesa i Diversitat Humana signat el dia 11 d'abril de 2001

Palma/Ciutat de Mèxic, 28 d'octubre de 2002

REUNITS

D'una part, el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano de Ciutat de Mèxic (Mèxic) (CEFPSVLT), representat per la seva directora general, senyora Marcela Lombardo Otero.

I de l'altra, la Universitat de les Illes Balears (UIB), representada pel Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

D'acord amb els antecedents que segueixen estableixen:

ANTECEDENTS

La necessitat d'aproximacions interdisciplinàries per poder abordar amb el necessari nivell de rigor metodològic un objecte d'investigació, es fa patent quan l'objecte d'estudi és la naturalesa dels membres de la nostra espècie i la seva diversitat, generades de tantes formes distintes. En un esforç conjunt de diverses institucions de Mèxic i Espanya, es va resoldre promoure el programa de doctorat Naturalesa i Diversitat Humana, el qual respon a la necessitat d'obtenir aquest enfocament pluridisciplinari aprofitant els avantatges d'una col·laboració interuniversitària i internacional.

Per tot això, els titulars de les institucions que, en ordre alfabètic, s'esmenten a continuació: Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano (CEFPSVLT) (Mèxic), Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) de l'Instituto Nacional de Antropología e Historia (Mèxic), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Iztapalapa (Mèxic) i Universitat de les Illes Balears, el dia 11 d'abril de 2001 signaren un conveni de cooperació per a la creació i promoció del programa de doctorat de Naturalesa i Diversitat Humana (en endavant, programa NDH).

En el mencionat conveni s'establia el nomenament d'una comissió acadèmica formada per un representant de cadascuna de les dites institucions, la funció dels quals era redactar un protocol memòria per instrumentar i desenvolupar el programa NDH.

La mencionada comissió acadèmica, que es va integrar amb els doctors Raúl Gutiérrez Lombardo, del CEFPSVLT; José Luis Vera Cortés, de l'ENAH; Jorge Martínez Contreras, de la UAM-I; i Camilo José Cela Conde, de la UIB, ha portat a terme aquesta tasca, que, sota el títol de « Naturalesa i Diversitat Humana (NDH). Memòria corresponent al curs acadèmic 2002/2003», figura a continuació dins aquest mateix document.

Amb l'objectiu d'aconseguir la posada en pràctica al més prest possible del programa NDH, el CEFPSVLT i la UIB subscriuen el present annex d'acord amb les clàusules següents

CLÀUSULES

1 . Els alumnes procedents de qualsevol llicenciatura de les cursades a Mèxic o a Espanya tindran accés al programa NDH. Els alumnes procedents d'altres països hauran d'obtenir prèviament els permisos necessaris, que seran els mateixos que necessitarien per poder matricular-se en un programa de doctorat de qualsevol de les institucions que organitzen el programa NDH.

2 . Una vegada superades les distintes etapes del programa NDH, acumulant els crèdits en les condicions que s'indiquen en aquestes normes, i defensada i aprovada la tesis doctoral d'acord també amb aquestes normes, els alumnes obtindran el títol de doctor a Mèxic i de doctor a Espanya, d'acord amb el procediment que es descriu a l'apartat 10 d'aquesta Memòria, a més dels títols intermedis que s'hi esmenten.

3 . Amb l'objectiu d'actuar conforme a les normes acadèmiques vigents, la comissió acadèmica de les institucions que organitzen el programa NDH nomenarà una comissió de doctorat (CD) que serà formada almenys per un professor de cada institució de les que participen al programa i presidida per un d'ells, nomenat a l'afecte per la comissió acadèmica. El president de la comissió durarà en el càrrec dos anys i podrà ser reelegit.

4 . Amb l'objectiu de guiar les passes dels alumnes al llarg del programa NDH, les institucions participants oferiran una llista de professors tutors, que hauran de ser elegits entre els que imparteixen un curs de doctorat en el programa. Els alumnes, quan es matriculin al programa, hauran de ser assignats a un tutor segon les preferències que indiquin. Cap tutor no podrà tenir a càrrec seu més de deu alumnes, i podrà rebutjar una sol·licitud en aquest aspecte sempre que en raoni els motius a la comissió de doctorat del programa.

5 . El programa NDH consta de dues etapes: docent i investigadora. A l'etapa docent els alumnes hauran de superar assignatures que, pel que fa a aquestes normes, han de sumar, per a la UIB, vint crèdits, i per a les institucions mexicanes, vuitanta crèdits.

5.1. La matrícula dels cursos s'ha de fer a la institució a la qual cada estudiant s'hagi inscrit, però es procurarà que almenys la meitat de les assignatures siguin cursades, amb l'autorització prèvia del tutor, en una de les altres institucions participants. Tots els cursos gaudiran del suport per a l'estudi a distància a través d'Internet, en les condicions que es faran públiques en el seu moment, però s'intentarà que hi hagi almenys un 20 per cent de les classes amb la presència física del professor.

5.2. Una vegada acabat el curs acadèmic, si a l'alumne li falten crèdits dels necessaris per completar l'etapa docent, la comissió de doctorat el podrà autoritzar a cursar els crèdits complementaris en períodes acadèmics posteriors, sense que això suposi l'obligació del programa NDH d'impartir els mateixos cursos que s'ofereixen en els ja finalitzats.

6 . L'etapa investigadora s'iniciarà una vegada obtinguts els crèdits de l'etapa docent. Constarà, en la primera fase, d'activitats investigadores de les quals donaran fe:

6.1. Una Memòria de la investigació que s'hagi portat a terme en la qual s'han de detallar les hipòtesis, la metodologia, el desenvolupament i les conclusions de la investigació, junt amb la bibliografia utilitzada. La mateixa investigació haurà de ser prèviament autoritzada pel tutor, i a la Memòria hi ha d'haver la seva signatura a títol de vistiplau abans de ser lliurada a la comissió de doctorat. Aquesta, en rebre la Memòria (que s'ha de presentar en cinc exemplars), nomenarà un tribunal format per tres doctors dels que formen part de qualsevol de les institucions participants en el programa NDH, sense més limitació que la de pertànyer a dos departaments distints, ja siguin d'una mateixa institució o de diverses de les que organitzen el programa NDH. La Memòria es defensarà en sessió pública davant el tribunal a la institució a la qual pertanyin la major part dels seus membres, i pot obtenir la qualificació de suspens, apte per majoria o apte per unanimitat, que ha de figurar preceptivament a l'acta.

6.2. Les publicacions relatives a investigacions realitzades per l'alumne en la matèria a què es refereix la Memòria descrita a l'apartat 6.1 o a altres matèries relacionades amb el programa NDH.

7 . Per superar la fase de l'etapa d'investigació, l'alumne ha d'obtenir almenys 12 crèdits, i a Mèxic, un total de 80 crèdits. Els crèdits d'aquesta etapa els proposarà la comissió de doctorat del programa NDH d'acord amb els criteris següents:

7.1. Per la Memòria a la qual fa referència l'apartat 6.1, sempre que hagi obtingut la qualificació d'apte, fins a un màxim de 10 crèdits a Espanya i un total de 40 crèdits a Mèxic.

7.2. Per les publicacions a les quals fa referència l'apartat 6.2 es proposaran a Espanya fins a un màxim de 10 crèdits i a Mèxic un total de 40 crèdits que s'acreditaran en dues assignatures addicionals titulades Assaig I i Assaig II (amb 20 crèdits cada una). Es consideraran publicacions d'investigació les publicades en revistes especialitzades en alguna de les matèries de les quals consta el programa NDH. Si es tracta de revistes no indexades per l'ISC o els organismes similars, l'alumne haurà de proporcionar una descripció detallada de les característiques de la revista per poder ser considerada. També es consideraran publicacions d'investigació els panels i les comunicacions, ponències o conferencies invitades dels congressos, sempre que apareguin a les seves actes.

8 . Una vegada complerts els crèdits corresponents a les etapes docent i investigadora en la seva primera fase (32 crèdits per Espanya i 160 per Mèxic), l'alumne ha de redactar i lliurar un informe dels treballs realitzats en cada una. Si les comissions pròpies de les institucions mexicana i espanyola amb competències atorgades per les normatives respectives donen per bo l'informe, l'alumne obtindrà el títol de Mestre pel CEFPSVL i el Diploma d'Estudis Avançats per la UIB.

9 . Després de l'obtenció del Mestratge i el Diploma d'Estudis Avançats, l'alumne ha de proposar per escrit davant la comissió de doctorat un objecte d'investigació per la seva tesi doctoral (TD). Aquest objecte ha de ser avalat pel director de la TD, que acceptarà la condició de director amb la seva signatura al vistiplau de la proposta. Pot ser director de la TD qualsevol persona que reuneixi les condicions establertes amb aquest fi per les legislacions tant de Mèxic com d'Espanya i pels reglaments acadèmics de les institucions que organitzen el programa NDH. Aquestes faran pública una llista de possibles temes per investigar en les tesis doctorals. Malgrat això, l'alumne pot proposar qualque objecte d'investigació diferent sempre que estigui relacionat amb el programa NDH. Serà la comissió de doctorat la que determinarà si hi està o no, i la que autoritzarà el començament de la tesi doctoral.

10 . L'alumne matricularà el seu projecte de tesi doctoral en una de les institucions de les que organitzen el programa NDH a Mèxic, així com a la Universitat de les Illes Balears. L'alumne disposarà dels terminis legals establerts a Mèxic i Espanya per realitzar-la i lliurar a la institució en què l'ha matriculada els volums corresponents a la TD en cinc exemplars i amb el vistiplau del director. Una vegada dipositada, la comissió de doctorat proposarà un tribunal (Espanya) o jurat de tesi (Mèxic) per a la qualificació de la tesi doctoral, que ha de ser format i ser aprovat d'acord amb la legislació i els reglaments acadèmics d'ambdues institucions. La defensa de la TD, que tindrà caràcter públic, serà única i es realitzarà al CEFPSVLT o a la UIB. Una vegada obtinguda la qualificació del tribunal i pagats els drets corresponents a Mèxic i Espanya, l'alumne obtindrà els títols de doctor per CEFPSVLT i de doctor per la Universitat de les Illes Balears.

11 . Els cursos de doctorat que formen part del programa NDH els anys acadèmics 2002-2003 i 2003-2004 es distribueixen en quatre àrees d'investigació: Primatologia, Paleoantropologia, Antropologia Social i Historia i Filosofia de l'Evolució. Al mateix temps, cadascuna d'aquestes àrees comptarà amb els cursos que es mencionen:

Àrea

Curs

Primatologia

Sistemàtica primatològica

 

Ecoetologia de primats

 

Origen i evolució de la cultura

Paleoantropologia

Paleoantropologia

 

Sistemàtica humana

 

Arqueologia i evolució humana

 

Naturalesa i diversitat de la cognició

Història i Filosofia de l'Evolució

Epistemologia de l'evolució

 

Història de les idees evolucionistes

 

Impacte de l'humà en els ecosistemes

Antropologia Social

Sistemàtica de les societats humanes

 

Antropologia de les societats desenvolupades

 

Naturalesa i psicologia de la creativitat artística

 

Migracions humanes i antropologia de l'adaptació

   

12 . Durant els anys acadèmics 2002-2003 i 2003-2004 els cursos assignats a cada institució s'impartiran in situ , i a distància pel que fa a la resta. S'exceptua un curs de la Universitat de les Illes Balears, que s'impartirà presencialment a Mèxic, i un curs de les institucions mexicanes, que s'impartirà també presencialment a la Universitat de les Illes Balears. La comissió de doctorat decidirà de quins cursos es tracta.

13 . Als efectes de les despeses que generarà el NDH, les institucions participants convenen el següent:

¿ Les despeses de gestió de les matrícules, emissió de títols i cursos propis aniran a càrrec de cada institució.

¿ Els costs d'instal·lació i manteniment de l'eina d'educació a distància en cada institució participant aniran a càrrec de cada una d'elles.

¿ Les classes presencials mencionades a la clàusula 12 només podran donar lloc a un viatge i estada d'un professor mexicà cap a Espanya i un professor espanyol cap a Mèxic en cada any acadèmic.

14 . Qualsevol situació no prevista en aquestes normes serà resolta de comú acord per la comissió acadèmica, que permanentment procurarà compatibilitzar les diverses normes que regeixen en cada una de les institucions participants.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Pel Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano,

Llorenç Huguet
Rector

Marcela Lombardo
Directora general

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 3 de setembre de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 24 de setembre de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).