Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears (UIB) i el programa Palma segle XXI per a la realització de pràctiques formatives

Palma, .....................................

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

D'una altra part, el/la senyor/a ..............................................., amb DNI ............................, com a persona atesa pel programa Palma Segle XXI; el senyor Antoni Nadal Estela, amb DNI 42999249-J, com a regidor delegat d'Acció Social de l'Ajuntament de Palma, i la senyora Aurora Bonet Nadal, amb DNI 43000796-L, com a directora gerent de Coordinadora-Federació Balear de Persones amb Discapacitat.

MANIFESTAM

Que tant l'Ajuntament de Palma com Coordinadora-Federació Balear de Persones amb Discapacitat tenen signat un conveni marc de col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears.

Que el Decret 11/2000, de 4 de febrer, regula els programes de formació professional ocupacional en l'àmbit de les Illes Balears.

Que l'Ajuntament de Palma duu a terme en el marc del conveni de col·laboració signat amb la Conselleria de Treball i Formació en data 17 de desembre del 2001 un Servei d'inserció laboral de persones amb discapacitat psíquica en el marc del programa Palma Segle XXI.

Que atesa l'experiència del Servei, es va fer constar que alguns usuaris presenten moltes dificultats per accedir al seu primer lloc de treball, i per aquest motiu es va sol·licitar l'organització d'una acció que inclou la realització de pràctiques en empresa anomenada Experiència de formació en entorns laborals.

Que la Universitat de les Illes Balears, per la seva activitat, pel fet de disposar de personal i dels recursos necessaris i adequats, és idònia per a la impartició de formació pràctica a les seves instal·lacions.

Que la Universitat de les Illes Balears declara expressament en aquest document que té tots els permisos i requisits legals per exercir la seva activitat i que compleix amb les seves obligacions fiscals i socials.

Per tot això,

PACTAM

Primer . L'objecte del present conveni és la col·laboració entre les entitats signants per a la realització de pràctiques en entorns laborals adreçada a una usuària de Palma Segle XXI.

Segon . La Universitat de les Illes Balears es compromet a complir el pla personalitzat de formació que per a cada usuari de Palma Segle XXI s'estableixi per acord entre els tècnics d'ambdues entitats. L'entitat farà una acreditació de les pràctiques realitzades.

Tercer . L'usuari de Palma Segle XXI, ........................................................, desenvoluparà les activitats programades especificades a l'annex I d'aquest conveni, als locals del centre o els centres de treball de l'entitat signant, o, si escau, en aquells llocs en els quals l'entitat desenvolupi la seva activitat, sense que això impliqui cap relació laboral amb l'entitat.

Quart . La realització de la formació pràctica per part de l'usuari de Palma Segle XXI no genera per part de la Universitat de les Illes Balears més compromisos que els establerts en aquest conveni, i en cap cas no produeix obligacions d'un contracte laboral.

Cinquè . L'entitat nomenarà un tutor de l'acció que s'hagi de realitzar al centre de treball, i Palma Segle XXI també aportarà un responsable que garanteixi el desenvolupament de l'experiència tal com es regula al present conveni.

Sisè . La incorporació de l'usuari de Palma Segle XXI en pràctiques no suposarà, en cap cas, la substitució dels treballs propis del personal de plantilla.

Setè . L'usuari de Palma Segle XXI no percebrà cap quantitat per la realització de l'experiència de formació a l'entitat.

Vuitè . El present conveni es pot extingir per expiració del temps convingut, i el pot rescindir qualsevol de les parts mitjançant denúncia d'alguna d'aquestes, que serà comunicada a l'altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les causes següents:

  1. El mutu acord de les parts, que s'ha de formalitzar per escrit.
  2. L'incompliment greu i/o manifest de les obligacions d'una de les parts signants del conveni.
  3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni.

Igualment el pot rescindir l'usuari de Palma Segle XXI, i qualsevol de les parts signants, i es pot ser exclòs de participar en el conveni per decisió unilateral de Palma Segle XXI, de l'entitat col·laboradora, o conjunta d'ambdós, en els casos següents:

  • Faltes repetides d'assistència i/o puntualitat no justificades.
  • Actitud incorrecta o manca d'aprofitament, escoltada prèviament la persona interessada.

Novè . L'assegurança de l'usuari de Palma Segle XXI anirà a càrrec de Palma Segle XXI i s'equipararà a l'assegurança escolar.

Desè . Es facilitarà a la persona en pràctiques a l'entitat, la corresponent targeta acreditativa d'usuari de Palma Segle XXI en pràctiques de formació.

Onzè . La vigència d'aquest conveni és des del dia 1 d'octubre fins al dia 31 d'octubre de 2002.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest acord, les parts el signam en quatre exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Per l'Ajuntament de Palma,

Antoni Nadal
Regidor delegat d'Acció Social

Per Coordinadora-Federació Balear de Persones amb Discapacitat,

Aurora Bonet
Directora gerent

Persona atesa pel programa Palma Segle XXI

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell Executiu de data 8 d'octubre de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 6 de novembrre de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

Annex I

ENTITAT: UIB

USUARI DE PALMA SEGLE XXI: ............................................................

HORARI DE PRÀCTIQUES: de dilluns a dijous de 9 a 13 hores (proposta)

TOTAL HORES SETMANALS: 16 hores

PREVISIÓ DE TASQUES PER DESENVOLUPAR: